Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Vidnetestamente


  Et vidnetestamente adskiller sig ikke indholdsmæssigt fra de to andre testamentsformer. Betegnelsen refererer nemlig udelukkende til, hvordan testamentet er blevet gyldigt. Der er altså tale om et ganske almindeligt testamente.

  Karakteristisk for et vidnetestamente er, at testators underskrift eller vedkendelse skal ske i samtidig nærværelse af to såkaldte vitterlighedsvidner. Herefter skriver vidnerne deres navne på testamentet, såfremt de vurderer, at testator var ved sine fulde fem, og derfor var klar over testamentets indhold, samt konsekvenser på tidspunktet for underskriften.

  Har du yderligere spørgsmål til vidnestestamenter, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om arv og testamente.

Vidnetestamente


Hvad er et vidnetestamente?

Et testamente udgør en juridisk erklæring, som indeholder testators egne beslutninger, der bliver aktuel ved dennes død. I et testamente vil afdøde typisk tage stilling til sine arveretlige forhold, men der kan også fremgå ønsker til begravelsen eller andre forhold af ikke juridisk karakter. Man bør forholde sig til, om ens beslutninger i et testamente er i overensstemmelse med arveloven, da de ellers ikke kan gøres gældende. Derfor er det altid en god ide at lade sig bistå af en advokat i denne forbindelse.

Som anført indledningsvist er der flere former for testamenter. Det er op til testator selv at afgøre, hvilken form for testamente, der skal udarbejdes. Det kan endvidere være udelukket at oprette et gyldigt notar- eller vidnetestamente på grund af sygdom, hvorfor det muligvis er afgørende, at der straks bliver oprettet et nødtestamente.

Grundlæggende findes der følgende tre typer af testamenter:

  • Vidnetestamente 
  • Notartestamente 
  • Nødtestamente


I det følgende vil vidnetestamentet blive behandlet. Det vil i denne forbindelse blive forklaret, hvilke formkrav og indholdsmæssige krav, der er afgørende at iagttage ved udarbejdelsen af et vidnetestamente. Adgangen til at oprette testamente ved hjælp af vidner er beskrevet iarvelovens § 64. Som testator bør du orientere dig i bestemmelsen eller alliere dig med en advokat, når du skal oprette et vidnetestamente.

Vidnetestamente krav

Adgangen til at nedfælde bestemmelser omkring arv og lignende er lovfæstet i arvelovens § 64. Der gælder samtlige generelle krav til indholdsmæssige bestemmelser, som afdøde ønsker skal gælde efter sin død. Det gælder i denne forbindelse, at der er visse beslutninger, som vil være ugyldige, selvom testamentet er gyldigt oprettet. Det kunne eksempelvis være tilfældet, hvis afdøde ønsker at afskære en livsarving eller ægtefælle fra at arve. Livsarvingers samt ægtefællens arveret er nemlig beskyttet, og det er derfor ikke muligt at afskære arveretten fuldstændigt. Derudover gælder der særlige formkrav, som er specielle for de forskellige former for testamenter. I det følgende vil de specifikke formkrav til et vidnetestamente blive gennemgået.

Vidnetestamente formkrav

Der gælder visse formkrav, der er specifikke i forhold til vidnetestamenter. Såfremt disse formkrav ikke opfyldes, er testamentet som følge heraf ugyldigt og kan ikke gøres gældende af arvingerne.

Af arvelovens § 64, kan der udledes flere krav til et vidnetestamente:

  • Krav om skriftlighed 
  • To vitterlighedsvidner

Når testator har besluttet sig for, hvilke bestemmelser, som testamentet skal indeholde, skal to vidner indkaldes til at overvære testators underskrivelse af erklæringen. Der gælder yderligere krav til de vidner, som testator indkalder, hvilket oplyses herunder. Kravene til testamentet og vidnerne i øvrigt udgør beskyttelsesregler, som har til hensigt at sikre, at bestemmelser i et testamente rent faktisk er udtryk for testators egen vilje.

Krav til testamentsvidner:

  • De skal være fyldt 18 år.
  • De skal være bevidste om, at de overværer oprettelsen af et testamente.
  • De skal være til stede efter testators eget ønske.
  • De må ikke være i familie eller have forbindelse til nogen, der bliver begunstiget i testamentet.
  • De må ikke mangle forståelse for, at de optræder som testamentsvidner.
  • De må ikke have nogen økonomisk interesse i testamentet i øvrigt.

Vidnetestamente indholdsmæssige krav

Et testamente kan godt være gyldigt oprettet, dvs. overholde de gældende formkrav, men samtidigt være juridisk ugyldigt. Dette kan være tilfældet, hvis de beskyttelsespræceptive regler i arveloven ikke bliver iagttaget ved udarbejdelsen af testamentets bestemmelser.

Dette kan eksempelvis være reglerne om tvangsarv, som testator ønsker at omgå. Disse regler har dog en ufravigelig karakter, hvorfor bestemmelser, som har til hensigt at afskære en tvangsarveret, ikke vil være gyldige.

Da arvelovens regler kan være komplicerede og kræver særlig sagkundskab at håndtere, bliver det derfor ofte nødvendigt at kontakte en advokat i forbindelse med udfærdigelse af et testamentes indhold. Sagførerne har flere kompetente advokater med speciale i arveret, hvorfor vi står klar til at hjælpe dig med at sikre dine arveretlige ønsker.

Vidnetestamente ugyldigt

Et testamente kan være ugyldigt af flere grunde. Som anført kan det være ugyldigt på grund af, at formkravene ikke er korrekt iagttaget, eller det kan være indholdsmæssigt ugyldigt.

Særligt for et vidnetestamente vil dette være ugyldigt, hvis blot et af vidnerne var umyndig på tidspunktet, hvor testamentet blev underskrevet. Der er her tale om, at et formkrav medfører ugyldighed. Modsætningsvist kan testator have nedfældet bestemmelser i testamentet, som er indholdsmæssigt ugyldige, fx hvis testator har testamenteret over tvangsarven. Har du brug for, at vi gennemlæser bestemmelserne i dit testamente, så er du velkommen til at kontakte os. Dermed kan vi sikre, at indholdet i testamentet er i overensstemmelse med loven.

Retsvirkningen af at et testamente erklæres ugyldigt er, at det ikke kan gøres gældende ved opgørelsen af arven efter dødsfaldet. Derfor er det væsentligt, at testator har sikret, at testamentet bliver udarbejdet både indholdsmæssigt korrekt og med iagttagelse af testamenttypens formkrav. Er du i tvivl om dit testamente er juridisk gyldigt? Kontakt Sagførerne og få kompetent juridisk vejledning.

Tilbagekaldelse af vidnetestamente

Ønsker du at ændre eller tilbagekalde et testamente? Uanset om du ønsker at ændre dine bestemmelser eller tilbagekalde hele testamentet, skal det ske ved at udarbejde et nyt testamente. Heri skal man erklære ændringen eller tilbagekaldelsen af det tidligere testamente, hvorfor det er vigtigt at iagttage de indholdsmæssige krav samt formkrav til testamentet.

Selvom du har oprettet et notartestamente, kan dette stadig godt tilbagekaldes ved udstedelse af et vidnetestamente - eller omvendt. Det er ikke afgørende, at tilbagekaldelsen sker ved samme testamenteform.

Vidnetestamente eksempel

Der kan være mange forskellige typer af beslutninger, som bliver nedfældet i testamenter. Det kan endvidere være særdeles forskelligt fra person til person, hvad der er relevant at skrive i dit testamente. Det er derfor ikke muligt at udfærdige et generelt eksempel, da et testamente kræver, at der netop tages stilling til den enkeltes formueforhold og ønsker. Faktorer, der bliver afgørende i den konkrete situation, kan være, hvor stor din formue er, om du er gift eller har livsarvinger eller om du er tilfreds med den måde arveloven fordeler arven efter dig.

Det følgende er derfor blot overordnede eksempler på hvad, der kan træffes beslutnigner omk i et testamente:

  • Hvem der skal være arvinger
  • Fordelingen af din arv
  • Bestemmelser om særeje
  • Beslutninger om donation til organisation
  • Fordeling af bestemte aktiver, fx med affektionsværdi
  • Båndlæggelse af arven mv.

Vidnetestamente skabelon

Du kan med en enkelt googlesøgning finde samtlige skabeloner, som udgør standardskabeloner for oprettelse af testamenter. Sagførerne anbefaler dog, såfremt du ikke er sagkyndig i jura, at du kontakter en advokat, der kan tjekke, at dine ønskede bestemmelser i testamentet er i overensstemmelse med gældende ret. Som anført ovenfor er det ikke kun afgørende, at testamentet overholder de gældende formkrav - men i særdeleshed også, at dine beslutninger er i overensstemmelse med arveloven.

Mød hele teamet med speciale i familieret

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon