Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4450
Se vores film her:
Tid: 35 SEKUNDER

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4450

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Retshjælpsforsikring

Hvis du er havnet i en konflikt, kan en retssag eller afholdelsen af et syn og skøn være den eneste udvej. Retshjælpsforsikring kan også være relevant i forbindelse med en skelforretning eller et hegnssyn. Når det står klart, at der er opstået en tvist, som alene kan løses med rettens mellemkomst, sender vi en ansøgning til dit forsikringsselskab, og anmoder dem om at yde dig retshjælpsforsikringsdækning. På den måde sikrer vi dig bedst mod uventede omkostninger i sagen.

Du er velkommen til at kontakte os på telefon eller skrive til os via vores kontaktformular, så vi kan vurdere, om din sag er dækket af din retshjælpsforsikring. Sammen kan vi drøfte, om vi skal gå i dialog med din entreprenør eller nabo, om vi skal iværksætte syn og skøn, eller om vi er nødsaget til at udtage stævning. Vi sender dig ikke en regning, uden at det er aftalt med dig, at vi skal indtræde i sagen. Derfor sender vi dig også altid en ordrebekræftelse, når vi indtræder i din sag.


Nedenfor kan du læse mere om reglerne for retshjælpsforsikringer.


Hvilke skader dækker din retshjælpsforsikring?

Med en retshjælpsforsikring betragtes de udgifter, du har ved at skulle føre en retssag, som en dækningsberettiget skade.


Du kan du se hvilke sagstyper, der typisk er dækket af din retshjælpsforsikring ved at følge linket. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være en vis variation afhængig af, hvilken forsikring du har. Din advokat hjælper dig naturligvis med at afklare spørgsmålet og søge dækningen hos forsikringsselskabet, så du ved, om det er muligt at opnå forsikringsdækning i din sag.


Hvornår dækker retshjælpsforsikringen?

Retshjælpsforsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor det kan konstateres, at der består en tvist, der kun kan løses gennem retssystemet. Sådanne tvister betegnes som retstvister.


Hvilke omkostninger dækker retshjælpsforsikringen?

Retshjælpsforsikringen dækker dine udgifter til sagen herunder udgifter til rets- og berammelsesafgifter, syn og skøn , vidnegodtgørelser, sagsomkostninger til modparten skulle du ikke få medhold samt salær til egen advokat. Der er dog nedenstående undtagelser til denne dækning:


Hvad skal du selv betale?

 • Din selvrisiko medmindre du har fri proces.
 • Advokatarbejder forud for konstateringen af en retstvist.
 • Eventuelle omkostninger forbundet med ansøgningen om retshjælpsforsikringsdækning.  
 • Omkostninger der rækker ud over din retshjælpsforsikrings dækningsmaksimum.


Hvordan fastsættes sagens omkostninger?

Under en retssag dækkes sagsomkostningerne forskelligt:

 • Omkostninger til syn og skøn samt vidnegodtgørelser fastsættes til den faktiske udgift.   
 • Rets- og berammelsesafgifter er afgifter til staten, der fastsættes ud fra, hvor mange penge retssagen drejer sig om. Du kan beregne afgifterne ud fra guiden på domstolenes hjemmeside.
 • Advokatomkostninger fastsættes ikke ud fra advokatens arbejdsindsats, men ud fra hvor mange penge sagen drejer sig om. Du kan se salærtaksterne ved at følge linket. 

Kontakt vores specialiserede advokater


Susanne Damouni - advokat Kristian Krath - advokat Ring på tlf.: tlf.: 3842 4450 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Gode råd

Hvilke sagstyper dækker en retshjælpsforsikring?

En retshjælpsforsikring dækker de fleste sagstyper, du støder på som privatperson. Dog er der oplistet en række undtagelser i vilkårene til din retshjælpsforsikring: 


 • Ægteskabssager
 • Sager om forældremyndighed og samværsret
 • Tvister med myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål
 • Tvister i forbindelse med din erhvervsudøvelse
 • Sager om bodeling i anledning af separation eller skilsmisse eller sager om opløsning af papirløst samliv
 • uoverensstemmelse i forbindelse med dødsbobehandling og arv
 • Straffesager

Hvad din retshjælpsforsikring helt præcist dækker, og hvad den ikke dækker, kan du læse mere om i forsikringsvilkårene for din retshjælpsforsikring.
Læs mere

Dækker retshjælpsdækningen ankenævnssager?

For at kunne opnå retshjælpsdækning er det en forudsætning, at alle klagenævnsmuligheder er brugt. Der er dog ikke retshjælpsdækning til førelse af sagerne i de forskellige ankenævn såsom forsikringsankenævnet eller byggeriets ankenævn. Først efter sagens afgørelse i det relevante ankenævn vil det være muligt at anmode dit forsikringsselskab om retshjælpsdækning til at lindbringe sagen for domstolene eller i voldgiftsnævnet. 

Læs mere

Kan jeg få fri proces?

Fri proces betyder, at staten dækker dine udgifter i sagen. Du kan læse mere om de økonomiske betingelser for fri proces i civilstyrelsens guide til fri proces. Hvis du har en retshjælpsforsikring og opfylder betingelserne for fri proces, betales din selvrisiko af staten. 

Læs mere

Hvordan forberedes en retssag?

Når det står klart, at der består en uoverensstemmelse mellem parterne, der kun kan løses gennem retssystemet, indledes retssagen med at sagsøger udtager stævning. Når sagsøger udtager stævning, skal sagsøger samtidig indbetale en retsafgift til staten. 

Rækkefølgen af processkrifter er som følger:


 • Stævning
 • Svarskrift
 • Replik
 • Duplik
 • Processkrift 1
 • Processkrift A
 • Processkrift 2
 • Processkrift B
 • ff.
 • Påstandsdokument


Telefonretsmøder

Efter der er udtaget stævning og afgivet svarskrift, indkalder retten normalt advokaterne til et telefonretsmøde. Under mødet drøfter advokaterne med retten hvordan sagens bevis-førelse skal foregå, og herunder om der skal afholdes syn og skøn i sagen. Det drøftes også, om parterne ønsker at forsøge at forlige sagen med hjælp fra retten eller fra en me-diator, samt hvordan resten af sagens forberedelse påtænkes at forløbe.


Syn og skøn eller sagkyndig erklæring

Hvis der ikke allerede er afholdt syn og skøn ved en isoleret bevisoptagelse, skal der ofte afholdes syn og skøn og/eller der skal indhentes en sagkyndig erklæring efter afgivelse af stævning og svarskrift. Den part, der anmoder om syn og skøn eller en sagkyndig erklæ-ring, skal udarbejde de spørgsmål, der ønskes besvaret af skønsmanden/den sagkyndige.

Syns- og skønsmandens og/eller den sagkyndiges besvarelse, tillægges ofte ganske stor betydning i sagen.


Forberedelsens afslutning

Når sagen er tilstrækkeligt belyst gennem processkrifter, bilag og syn og skøn/sagkyndig erklæring, fastsætter retten en dato for, hvornår forberedelsen slutter. Samtidig fastsætte retten datoen for, hvornår sagen skal hovedforhandles i retten. Når der fastsættes en dato for hovedforhandlingen, skal sagsøger indbetalesen berammelsesafgift til staten. Berammelsesafgiften har samme størrelse som retsafgiften.


Læs mere

Hvordan forløber en hovedforhandling i byretten?

Hovedforhandlingen indledes med, at sagsøgers advokat gennemgår sagen med udgangspunkt i sagens bilag - dette kaldes sagens forelæggelse. Derefter afhøres sagens parter, og dernæst skønsmænd og øvrige vidner i sagen - hvilket kaldes bevisførelse. Hovedforhandlingen afsluttes med, at parternes advokater på skift holder enetale, hvori de forklarer retten, hvorfor de hver især mener, at de skal have medhold - dette kaldes proceduren. 

Når proceduren er slut, kan dommeren enten komme med en tilkendegivelse med henblik på at afklare, om parterne er modne til at indgå forlig, eller dommeren kan optage sagen til dom.

Læs mere

Anke af domme

 

Hvis man ikke vil acceptere en dom, kan den som udgangspunkt ankes til en højere instans én gang. Hvis sagen ankes senest 2 uger efter at dommen er afsagt, har anken opsættende virkning. Det betyder, at dommen ikke skal efterleves, og at sagen i stedet udsættes, indtil den næste instans har truffet sin afgørelse i sagen. Hvis dommen ankes i perioden fra 2 uger efter domsafsigelse til 4 uger efter domsafsigelse, har dommen ikke opsættende virkning. Det betyder, at dommen kan fuldbyrdes af den vindende part – dog med risiko for, at dommen ændres af ankeinstansen. 

Læs mere

Har jeg en retshjælpsforsikring?

Hvis du har en familie-,  hus- eller indboforsikring er svaret næsten altid ja. Retshjælpsdækningen er integreret i forsikringer såsom hus- og indboforsikringen og er ikke en særskilt forsikring. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har en retshjælpsforsikring, der dækker, kan du kontakte dit forsikringsselskab og undersøge det. 

Læs mere

Retshjælpsforsikring til sager med en værdi under 50.000 kr?

Hvis din sag har en værdi under 50.000 kr. og dermed betragtes som en småsag, dækker din retshjælpsforsikring alene en meget begrænset del af dine advokatudgifter. I et sådan tilfælde vil du alene få dækket dine advokatudgifter til den dag, hvor sagen skal for en dommer i retten. Det betyder med andre ord, at der ikke er dækning for hele processen forud for sagen i retten. Forberedelsen forud for dagen i retten  er den mest tidskrævende og omkostningstunge del af en retssag. Årsagen til den begrænset dækning er, at systemet er indrettet således, at retssager med en værdi under 50.000 kr. skal kunne føres uden brug af advokater. I visse tilfælde vil sagen på trods af dens værdi være så kompliceret, at der er behov for advokatbistand, og i et sådan tilfælde vil retshjælpsforsikringen dække udgifterne for hele retssagen fra start til slut.

Læs mere

Hvad betyder det at være dækket af retshjælpsforsikringen?

Hvis du er dækket af en forsikring, skal du ikke selv betale for udgifterne til din retssag bortset fra en mindre selvrisiko, der fremgår af din forsikringspolice. Retshjælpsforsikringer er tegnet med et dækningsmaksimum – f.eks. på 125.000 kr. Hvis udgifterne til retssagen overstiger dette beløb, er forsikringsdækningen udtømt, og du skal i det tilfælde selv betale for de udgifter, der overstiger forsikringsdækningen.  


Læs mere

Kan jeg anmelde sagen til mit forsikringsselskab?

Det er din advokat, der skal anmelde sagen til dit forsikringsselskab med en beskrivelse af sagens faktiske og juridiske forhold. Forsikringsselskabet tager herefter stilling til, om sagen er omfattet af retshjælpsforsikringen. Hvis forsikringsselskabet giver dækning til retssagen, medfører det, at advokaten alene må kræve sit salær af forsikringsselskabet bortset fra selvrisiko og eventuelt beløb ud over maksimumdækningen. 

Læs mere

Mød hele teamet med speciale i erstatningssager

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Fast pris eller overslag?

Når vi på forhånd kender arbejdsets omfang, kan vil tilbyde dig en fast pris. Der er imidlertid også en række opgaver, hvor vi ikke kender arbejdets omfang, før vi går igang, og hvor vores salæret i stedet beregnes med udgangspunkt i medgået tid og under inddragelse af sagens værdi, det ansvar sagen indebærer, og det opnåede resultat. Hvis vi ikke kan give dig en fast pris på forhånd, kan du altid få et overslag. Nedenfor finder du link til en oversigt over vores faste priser.


Se vores priser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon