Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8622 5500

Almene oplysninger

Sagførerne Advokatinteressentskab har klientkonto i Danske Bank med registreringsnummer 3627 og kontonummer 3469130010. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selv om pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.


Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 millioner euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Finansiel Stabilitets hjemmeside.

Advokaterne hos Sagførerne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og medlemmer af Advokatsamfundet.


Sagførerne har tegnet advokatansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.


Forsikringen er tegnet gennem:

HDI-Gerling Forsikring

Indiakaj 6, 1

2100 København Ø


Sagførerne anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette er særskilt aftalt med klienten.


Advokaterne hos Sagførerne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside advokatsamfundet.dk.


I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Sagførerne, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, advokatnævnet.dk.

Persondatapolitik

Denne politik er en del af Sagførernes samlede dokumentation for, at vi overholder den gældende persondatalovgivning.


Indsamling og behandling af personoplysninger, herunder følsomme personoplysninger, foretages altid i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning, og vi behandler alene personoplysninger, hvis vi har et grundlag herfor. Sagførerne er desuden opmærksomme på, at vi alene må behandle de personoplysninger, der er nødvendige for at opnå formålet, ligesom personoplysninger alene må videregives til tredjemand, såfremt der er et særskilt og sagligt grundlag herfor.


Dataansvarlig

Sagførerne Advokatinteressentskab betragtes som dataansvarlige for de indsamlede personoplysninger om klienter og samarbejdspartnere.


Behandling af personoplysninger

Som et led i det daglige arbejde behandles en række personoplysninger om alle vores brugere af hjemmesiden, klienter og samarbejdspartnere. I denne politik kan du læse nærmere om retningslinjerne for, hvordan vi behandler personoplysninger om brugere af vores tjenester på hjemmesiden, vores klienter og samarbejdspartnere.


Grundlaget for at behandle dine personoplysninger vil som udgangspunkt være for at kunne besvare din henvendelse eller for at kunne opfylde den aftale om advokatbistand, som du eller den virksomhed, du er ansat i, har indgået med os. Derudover behandler vi ligeledes personoplysninger for at overholde en retlig forpligtelse, herunder for at overholde retsplejeloven, hvidvaskloven, persondataforordningen, databeskyttelsesloven samt bogføringsloven. Grundlaget for vores behandling af følsomme personoplysninger vil typisk være enten et samtykke eller for, at vi kan forfølge eller fastslå et retskrav.


 Ved modtagelse af henvendelser

Når du retter henvendelse til os pr. mail, vores hjemmeside eller via de sociale medier, behandler vi de personoplysninger, der fremgår af din henvendelse. Hvis du eksempelvis kontakter os på Facebook, vil vi - via Facebook - modtage visse oplysninger om dig i form af eksempelvis dit navn og et billede. De oplysninger, vi modtager, afhænger dog af, hvordan dine privatindstillinger på Facebook er.


Hvis du henvender dig via vores kontaktformular, behandler vi ligeledes disse personoplysninger, herunder dit navn, e-mail, telefonnummer, postnr. og by samt det, henvendelsen drejer sig om. 


Når du kontakter os telefonisk, vil vi – hvis det er relevant - notere dit navn og formålet med henvendelsen. Dette gør vi for at have mulighed for at følge op herpå samt at kunne dokumentere de henvendelser, vi modtager fra vores klienter. Du skal derfor være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde noterer de relevante forhold, du oplyser os telefonisk, i vores system.


Håndtering af kundeoplysninger

Når du er kunde hos os, betyder det, at vi behandler en række personoplysninger om dig og de øvrige parter, der eventuelt er involveret i sagen. Vi opretter altid vores klienter i et sagshåndteringssystem. Når vi registrerer dig i dette system, sker det altid med følgende oplysninger:


- Navn og adresse

- E-mailadresse

- Telefonnummer


Hvis du er erhvervsdrivende, registrerer vi oftest en bestemt kontaktperson i vores system. Derudover vil vi notere, hvis virksomheden/kontaktpersonen har nogle bestemte interesser eller ønsker i forhold til vores ydelser.


Sagførerne Advokatinteressentskab indsamler og registrerer dine personoplysninger for at kunne administrere den aftale, vi har med dig, for at kunne fakturere ydelsen samt for at kunne sende dig relevant information med tilknytning til sagen.


I nogle bestemte sagstyper behandler vi desuden en lang række fortrolige og følsomme personoplysninger om dig. Det kan eksempelvis være i familieretlige sager, personskadeerstatningssager eller straffesager. Dette betyder også, at det i nogle tilfælde er nødvendigt for os at indhente et samtykke fra dig, inden vi går videre med sagsbehandlingen. Hvis sagstypen kræver det, vil du derfor modtage separat information fra os omkring, hvilke personoplysninger vi behandler om dig i den konkrete sagstype, samt om vi skal bruge et samtykke fra dig.


Hvidvaskoplysninger

I særlige sagstyper er vi forpligtede til at indhente og opbevare hvidvaskoplysninger. Dette betyder, at vi skal indhente en kopi af dit pas og kørekort og/eller sygesikringsbevis. Disse oplysninger registrerer vi ligeledes i vort sagshåndteringssystem, og vi gemmer dem i 5 år efter afslutning af sagen, fordi vi er forpligtede hertil i medfør af hvidvaskloven.


Datavagten

Vi tilmelder alle vores klienter og parter på sagen til Datavagten. Det gør vi for at sikre, at de kontaktoplysninger, vi har på dig, altid er korrekte og ajourførte. Når du er tilmeldt Datavagten, betyder det, at vi automatisk får besked, hvis dit navn eller adresse ændrer sig.


Opbevaringsperiode og sletteprocedurer

Persondatalovgivningen indeholder ikke regler om, hvornår personoplysninger skal slettes. Dette afgøres derfor i den enkelte situation. Ved vurderingen heraf lægger vi navnlig vægt på, om en fortsat opbevaring af personoplysningerne tjener et sagligt formål, eller om vi er forpligtet til at opbevare bestemte oplysninger eller dokumenter

i medfør af lovgivningen.


Opbevaring af kundeoplysninger og sagsakter

Som udgangspunkt gemmer vi alle relevante sagsrelaterede oplysninger, herunder dine personoplysninger, i 10 år fra, at dit kundeforhold hos os er afsluttet. I nogle enkelte sagstyper har vi en længere opbevaringsperiode, men i så fald vil du blive særskilt orienteret herom.Vi sletter dog ikke personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne fastslå eller forsvare et retskrav, f.eks. hvis der opstår en tvist eller som følge af økonomiske udeståender mellem dig og os, som medfører, at vi har behov for at gemme sagsakterne i længere tid end 10 år fra ophøret af dit kundeforhold. Vi opbevarer sagsakterne for at kunne dokumentere sagsforløbet, hvis der skulle opstå en tvist i forhold til den rådgivning/bistand, vi har udført. Derudover opbevarer vi sagsakterne for at kunne overholde de advokatetiske regler, hvorefter vi er forpligtede til – ved modtagelsen af nye sager – at vurdere, om vi befinder os i en interessekonflikt.


Øvrige personoplysninger om dig, som ikke er nødvendige at opbevare for at administrere kundeforholdet, vil blive slettet løbende og på det tidspunkt, hvor vi vurderer, at vi ikke længere har et sagligt behov for fortsat opbevaring, eller hvis lovgivningen i øvrigt pålægger os at slette disse oplysninger på et bestemt tidspunkt.


Vi opbevarer endvidere altid bogføringsmateriale og oplysninger indhentet til brug for overholdelse af hvidvaskloven (legitimationsoplysninger) i 5 år. Dette gør vi for at overholde henholdsvis bogføringsloven og hvidvaskloven.


Sikker behandling af personoplysninger

Sagførerne Advokatinteressentskab behandler dine personoplysninger fortroligt, og vi har ligeledes foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.


Ud over at vi har adgang til dine personoplysninger, har Sagførerne ligeledes givet adgang til en række databehandlere. Vi bruger eksempelvis databehandlere i forbindelse med de drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver (f.eks. backup, hosting af hjemmeside mv.), vi får løst eksternt. Etableringen af adgangene til dine oplysninger skyldes derfor alene, at databehandleren leverer en teknisk eller systemmæssig ydelse til os eller yder support på driften samt foretager fejlfinding inden for de rammer,  Sagførerne Advokatinteressentskab har opstillet. Opbevaring af eller etablering af adgang til oplysningerne hos databehandlerne er underlagt en række regler, og der er derfor indgået databehandleraftaler med samtlige databehandlere, der blandt andet skal sikre et passende sikkerhedsniveau, og herunder at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende i hænde.


Videregivelse af personoplysninger

Hvis du er kunde hos os, kan det være nødvendigt for os at videregive dine oplysninger til andre aktører. Det kan eksempelvis være videregivelse af oplysninger til domstolene, offentlige myndigheder, bank, forsikring og/eller andre advokater, fagforeninger eller revisorer. Dette skyldes, at vi i mange tilfælde er forpligtede til at videregive dine personoplysninger, eller fordi det er nødvendigt for at kunne varetage dine interesser i sagen.

Vi videregiver alene dine personoplysninger, hvis vi har et grundlag herfor. Det kan enten eksempelvis være på baggrund af dit samtykke, fordi vi er forpligtede hertil i medfør af gældende lovgivning, eller fordi det er nødvendigt for at kunne fastslå eller forsvare et retskrav. Der gælder dog særlige regler i retsplejeloven om advokaters tavshedspligt, som indebærer, at vi i mange tilfælde ikke videregiver oplysninger til andre aktører.


Dine rettigheder

Du har en række rettigheder overfor os som følge af, at vi behandler dine personoplysninger: 


Ret til indsigt i egne personoplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. En anmodning om indsigt skal rettes til os, og den behøver ikke at være begrundet. Dette betyder med andre ord, at du har ret til at få at vide, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvad formålet er hermed, hvor vi har oplysningerne fra, hvor længe vi opbevarer dem, samt hvem vi eventuelt deler dem med.


Ret til at få rettet urigtige personoplysninger

Såfremt Sagførerne Advokatinteressentskab behandler urigtige eller vildledende personoplysninger om dig, har du ret til at anmode os om at rette oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning vil vi sørge for at få de pågældende oplysninger tilrettet/slettet.


Ret til sletning

Vi er i nogle tilfælde forpligtet til at slette dine personoplysninger før det tidspunkt, hvor vi normalt ville slette dine personoplysninger. Dette gælder, hvis vi ikke længere har et sagligt formål med at behandle personoplysningerne, hvis et samtykke tilbagekaldes, hvis personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, eller de skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse og i nogle tilfælde, hvis der gøres indsigelse mod behandlingen. Der er taget højde for disse rettigheder ved fastlæggelsen af virksomhedens slettepolitikker.


Ret til at gøre indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en indsigelse fra dig, vurderer vi, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, indtil vi har kontrolleret, om vores legitime interesser går forud for kundens interesser.


Dataportabilitet

Du har i nogle tilfælde ret til at få udleveret dine personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, således at de kan benyttes til videregivelse til en anden dataansvarlig. Hvis det er teknisk muligt, kan vi ligeledes transmittere oplysningerne direkte til den nye dataansvarlige.


Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du har afgivet et samtykke til os i relation til behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid tilbagekalde dette. Vi stopper herefter behandlingen af de personoplysninger, samtykket knytter sig til, hvis der ikke foreligger et andet lovligt grundlag til at behandle personoplysningerne.


Klagevejledning til Datatilsynet

Hvis du har indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger, opfordrer vi dig til at kontakte os. Du har dog også altid ret til at klage over vores behandling og opbevaring af personoplysninger til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår af datatilsynet.dk


Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon