Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - helt gratis og uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.

Indsend

Ring og få hurtigt svar: 8743 5523

Den første samtale er gratis.

Skel og skelforretning

Har du vundet hævd over et stykke jord, eller påstår andre, at de har vundet hævd over din jord, kan vi hjælpe dig til en afklaring.

Spørgsmål om hævd afklares ved en skelforretning eller ved domstolene, og dine omkostningerne vil ofte være omfattet af din retshjælpsforsikring. Dette afklarer vi sammen med dig.


Du er velkommen til at ringe til os, så du hurtig kan få afklaret, om en skelforretning er den rette løsning for dig. Du kan også læse meget mere om skel og skelforretninger nedenfor.

Advokat Jens Søndergaard og Nikoline Krogh på kontor

Kontakt vores specialiserede advokater

Jens Røjmer Søndergaard - Advokat (H)

Nikoline Munk Krogh - Advokat

Ring på tel.: 8743 5523

Eller send en mail til nabo@sagfoererne.com

Vil du vide mere om skel og skelforretninger?


Hvad er et skel?

Skellet markerer, hvor de juridiske grænser for en fast ejendom går. Skellet fastslår derfor, hvor grænsen mellem eksempelvis to naboejendomme eller mellem en ejendom og en offentlig vej er. Skellets funktion er således at være den officielle angivelse af, hvor grænserne for en ejendom går, så både ejendommens ejer, naboer, offentlige myndigheder og lignende har en mulighed for at få afklaret tvivl herom.

Læs mere om skel

Som ejer af en grund bør du sikre dig, at skellet er fastlagt korrekt. Skellets placering kan blandt andet få betydning for din mulighed for at råde over grunden, din mulighed for at bygge på grunden og lignende. Derfor er det vigtigt, at skellet er fastlagt korrekt.

I nogle tilfælde er skellets placering markeret med skelpæle. I så fald er det let at se, hvor skellet går. Skelpæle er små metalpæle, som sættes i jorden, og som afmærker skellinjen. Skelpæle må kun placeres af beskikkede landinspektører. Derfor er det også forbudt at flytte, borttage, beskadige eller ødelægge skelpæle.

Hvis der ikke er skelpæle, som markerer skellet, kan det typisk ses på matrikelkortet. Matrikelkortet er et digitaliseret kort, der viser matrikler og skel.

Hvis der er uenighed om, hvor et skel går, kan det være nødvendigt at afholde en skelforretning. Det kan du læse mere om nedenunder.

Hvad er en skelforretning?

At afholde en skelforretning er et værktøj, som man kan tage i brug, hvis der er uklarhed eller uenigheder om, hvor grænserne for en ejendoms område går. Ved en skelforretning vurderer en landinspektør, om der er grundlag for at ændre placeringen af skellet.

Læs mere om skelforretninger

Skelforretninger afholdes af en praktiserende landinspektør, som fysisk tager ud og besigtiger området. På baggrund af det, som landinspektøren ser i marken og de oplysninger, han ellers har fået, fastsætter landinspektøren skellet mellem ejendommene, så der efterfølgende bør være klarhed over, hvor skellet går.

Som en del af skelforretningen sørger landinspektøren også for, at det nye skel noteres i matrikelkortet. Herefter er det så offentligt, at skellet er blevet omplaceret.

Da skelforretninger er et værktøj til at løse uenigheder, afholdes de kun, hvis en af de berørte parter anmoder om det. Til gengæld har enhver, der mener at have interesse i at få konstateret den rette beliggenhed af ejendomsgrænsen mulighed for at få indkaldt til en skelforretning ved at anmode herom.

Hvis du mener at skellet er placeret forkert, eller du har vundet hævd  på en del af naboens grund, kan du derfor anmode en praktiserende landinspektør om at afholde en skelforretning, så spørgsmålet kan blive afklaret. 

Du skal dog være opmærksom på, at selvom det står dig frit for at anmode om en skelforretning, er det en dyr affære, som du bør overveje, før du iværksætter. Normalt koster alene landinspektørens salær mere end 50.000 kr. Dertil kan komme andre udgifter. Eksempelvis udgifter til rådgivning fra advokat og lignende. Derfor bør du på forhånd konsultere en advokat, som kan forhåndsvurdere din sag og afklare mulighederne for at få udgifter til skelforretningen dækket af retshjælpsforsikring.

Pris - hvad koster en skelforretning?

Skelforretninger kan være en bekostelig omgang. Det er ikke ualmindeligt at udgifterne til landinspektøren overstiger 50.000 kr. Dertil kan der være andre udgifter forbundet med skelforretningen. Eksempelvis udgifter til advokatbistand.

Heldigvis er der gode muligheder for at slippe billigere. Hvis du har en retshjælpsforsikring som en del af din husforsikring, er det ofte muligt at få dækket store dele af omkostningerne her, så du slipper med at betale et betydeligt lavere beløb.

Derudover er det sådan, at den som anmoder om at afholde skelforretningen, i første omgang hæfter for de udgifter, der er forbundet med forretningen. Derefter kan hegnssynet efter anmodning fordele udgifterne. Hegnssynet kan altså bestemme, at udgifterne skal fordeles mellem parterne.

Hvem betaler for en skelforretning?

Som udgangspunkt er det den, som begærer afholdelsen af skelforretningen, der skal betale. Da skelforretninger er dyre at afholde, bør du på forhånd overveje, om det er pengene værd, og om du har udsigt til at få noget ud af skelforretningen. Det anbefales, at du søger rådgivning hos en advokat for at få vurderet dine muligheder, før du anmoder om afholdelse af skelforretningen.

Det er dog muligt at få andre til at betale i sidste ende. Dels kan du have en retshjælpsforsikring, som dækker. Dels kan du få hegnssynet eller retten til at tage stilling til, hvem der skal betale. Dels er det i særlige tilfælde muligt at få dækning til udgifterne fra det offentlige.

Læs mere om, hvem der betaler for en skelforretning

Dækning fra retshjælpsforsikring

Først og fremmest vil du ofte kunne få store dele af omkostningerne dækket, hvis du har en retshjælpsforsikring. Din advokat kan afklare dine muligheder for at få omkostningerne dækket af forsikringen.

Udgiftsfordeling ved hegnssynet

Sagens omkostninger kan fordeles af hegnssynet, så parterne kommer til at deles herom. Hvis du ønsker, at få hegnssynet til at bestemme udgiftsfordelingen, skal du anmode hegnssynet om det. Når hegnssynet træffer afgørelse om udgiftsfordelingen, lægges der blandt andet vægt på, om du fik medhold ved skelforretningen og om parterne havde en rimeligt begrundet interesse i at få afholdt skelforretningen.

Udgiftsfordeling ved retten

Hvis du er utilfreds med resultatet af skelforretningen, kan du vælge af føre sagen videre ved retten for at få et andet resultat. Hvis du gør det, kan retten tage stilling til, hvordan udgifterne ved skelforretningen skal fordeles. Rettens fordeling vil ofte afhænge af, hvem af parterne der fik medhold.

Hvis det kun er hegnssynets afgørelse om udgiftsfordelingen, du er utilfreds med, kan du også få retten til at tage stilling hertil. Sagen om udgiftsfordelingen skal så, senest 4 uger efter hegnssynet har truffet afgørelse, anlægges ved retten.

Dækning fra det offentlige

I særlige tilfælde kan du få dækket omkostningerne til skelforretningen helt eller delvist af det offentlige. For at du kan få det, skal du have en rimelig grund til at få afholdt skelforretningen eller være blevet pålagt en skelforretning uden rimelig grund.

Det kræves derudover, at du svært har midler til selv at betale. I vurdering ses der på, om du vil lide væsentlige afsavn ved selv at betale for skelforretningen. Typisk vil det derfor kun være muligt at få dækning fra det offentlige, hvis du har en lav indkomst.

Afgørelsen om dækning fra det offentlige træffes af Geodatastyrelsen. Det er derfor der, du skal ansøge, hvis du ønsker at søge om udgiftsdækning fra staten.

Hvordan foregår en skelforretning?

En skelforretning iværksættes ved, at en af naboerne tager kontakt til en landinspektør og anmoder om afholdelse af skelforretning. Landinspektøren indkalder så til skelforretningen, som foregår fysisk på det sted, hvor der er uenigheder om skellet. Her vurderer landinspektøren så, om der er grundlag for at afsætte et nyt skel.

Læs mere om hvordan en skelforretning foregår

Indkaldelse 

For at få indkaldt til en skelforretning, skal der tages kontakt til en praktiserende landinspektør. Indkaldelse kan ske af enhver, der mener at have interesse i at få konstateret den rette beliggenhed af ejendomsgrænsen.

Når der er blevet anmodet om en skelforretning, sørger landinspektøren for, at der fastsættes et tidspunkt for afholdelse af skelforretningen og parterne indkaldes.

Afholdelse 
Når landinspektøren afholder skønsforretningen, sker det ved, at landinspektøren rent fysisk møder op på adressen og afsætter skellet. Landinspektøren træffer sin afgørelse på baggrund af de tilgængelige oplysninger. Det kan være oplysninger fra matrikelkortet, de fysiske forhold på stedet, forklaringer fra parter og andre, samt de dokumenter, som landinspektøren præsenteres for. 

Til stede ved afholdelsen vil normalt være parterne selv og deres rådgivere. Det kan eksempelvis være parternes advokater. Parterne er dem, som berøres af skelforretning. Typisk ejerne af de ejendomme, som skellet vedrører.

For at sikre at landinspektøren træffer den korrekte afgørelse, bør du forberede dig bedst muligt. Sørg for at have de nødvendige oplysninger og dokumenter parat. Det er også en god ide, hvis du sørger for at have en advokat med på sidelinjen.

Din advokat kan hjælpe dig med forberedelsen, så du får præsenteret de rette og relevante oplysninger bedst muligt. Din advokat kan også sørge for at klarlægge de juridiske forhold, så landinspektørens afgørelse træffes på et korrekt juridisk grundlag. Det kan eksempelvis være relevant, hvis landinspektørens afgørelse afhænger af spørgsmål om hævd. Advokaten kan på den måde sikre, at dine interesser varetages bedst muligt, så der er størst chance for, at du får medhold i dine synspunkter.

Efterfølgende 

Når landinspektøren har afsat skellet, er du som udgangspunkt bundet af landinspektørens afgørelse. Landinspektøren indsender oplysningerne om skillets rette beliggenhed til Geodatastyrelsen, som noterer de nye oplysninger. 

Det kan dog ske, at du er uenig i, hvad landinspektøren nåede frem til. Hvis det er tilfældet, skal du reagere ved at gøre to ting. Dels skal du ikke underskrive erklæring om, at du godkender det afsatte skel. Dels skal du kontakte din advokat for at få hjælp til at nå til et andet resultat. 

Afsætningen af skellet er nemlig først bindende for ejerne, når begge skriftligt har erklæret, at de tiltræder det afsatte skel, eller der er gået 8 uger uden, at der er blevet anlagt retssag om skellets placering.

Din advokat kan hjælpe dig med at vurdere, om der er grundlag for at gå videre med sagen, hvis du er utilfreds med landinspektørens afgørelse. I samråd med din advokat kan så beslutte, om du vil indbringe sagen for retten ved at anlægge en retssag. Ved retssagen vil din advokat kunne repræsentere dig.

Skelforretning advokat

Før du anmoder om at få indkaldt til en skelforretning, bør du rådføre dig med en advokat med ekspertise på området.

En advokat kan på forhånd vurdere din sag og svare på, om det giver mening at få afholdt en skelforretning. Ved selve skelforretningen kan din advokat bistå dig, så du maksimerer dine muligheder for at få medhold.

Derudover kan din advokat hjælpe med at afklare spørgsmål om, hvorvidt du kan få dækket en del af udgifterne ved skelforretningen via retshjælpsforsikring.

Læs mere om din advokats rolle ved en skelforretning

En skelforretning er ganske dyr at afholde. Ofte koster en skelforretning alt i alt mere end 100.000 kr. Derfor bør du ikke få indkaldt til en skelforretning uden først at drøftet problemstillingen med en advokat. Din advokat kan på forhånd vurdere, om der er et juridisk grundlag for at få afholdt en skelforretning. Altså om det er realistisk, at du får medhold. 

Derudover kan din advokat hjælpe med at afklare, om du kan få forsikringsdækning via retshjælpsforsikring, så du ikke selv skal betale (alle) udgifterne ved skelforretningen. Dine omkostninger vil nemlig ofte være omfattet af din retshjælpsforsikring. Typisk vil din husforsikring indeholde en retshjælpsforsikring, som kan dække.

Når det kommer til selve skelforretningen, kan din advokat sikre, at dine interesse varetages bedst muligt. Din advokat kan hjælpe med at få afdækket de relevante informationer og præsenteret dem for landinspektøren. Samtidigt kan din advokat sikre, at de juridiske spørgsmål i forbindelse med skelforretningen behandles korrekt. Det kan eksempelvis være spørgsmål om hævd. 

Fordelen ved at benytte en advokat til din skelforretning er altså, at du ved advokatens hjælp kan maksimere dine muligheder for at få medhold.

Din advokat kan selvfølgelig også varetage dine interesser bagefter, hvis landinspektørens afgørelse går imod dig, eller hvis der på anden vis opstår problemer.

Hvorfor er det vigtigt, hvor skellet går?

Det er vigtigt, at skellet er placeret korrekt, da placeringen kan få stor betydning for dine muligheder for at bygge på grunden og for at disponere over din ejendom.

Der er blandt andet lovgivning, som regulerer, hvor tæt på skellet du må bygge, hvor stor en del af grunden du må bebygge, hvor høje bygningerne må være i forhold til afstanden til skellet, og hvor du må placere udhusbygningerne som skure, garager og overdækkede terrasser. Desuden er grundens grænser naturligvis afgørende for, hvem der har ret til at benytte arealerne.

Derfor er det vigtigt, at skellet er placeret korrekt, da en forkert placering i værste fald kan forhindre dig i at bygge det hus du drømmer om. Der er blandt andet særlige regler for, hvor tæt du må bygge på skel.

Hvorfor er det en god ide at bruge en advokat til en skelforretning?

Det er en rigtig god ide at søge en advokat, hvis du står foran en skelforretning. En advokat vil blandt andet kunne hjælpe med følgende:

  • Hjælp til at sikre, at de rigtige dokumenter og oplysninger præsenteres for landinspektøren.
  • Afklaring af juridiske spørgsmål omkring skellets placering – eksempelvis spørgsmål om hævd.
  • Rådgivning i forhold til processen omkring skelforretninger.
  • Bistand ved eventuelle efterfølgende retssager.
  • Rådgivning om retshjælpsforsikringer og omkostninger ved skelforretningen.
Læs mere om hvorfor det er en god ide at bruge en advokat til en skelforretning?

Det er vigtigt at forstå, at landinspektøren afsætter skellet ud fra de oplysninger, som han har adgang til og præsenteres for af parterne. Derfor er det afgørende, at du får fremlagt de oplysninger, som kan være af relevans for skellets placering. Din advokat kan hjælpe til at sikre, at alle de relevante oplysninger præsenteres for landinspektøren.

En anden væsentlig ting er, at landinspektører ikke er juridisk udannede. Derfor er det vigtigt at få rådgivning i forhold til de juridiske spørgsmål, som kan få betydning for skellets placering, så det kan forelægges landinspektøren. Det kan eksempelvis være spørgsmål om, hvorvidt skellets placering er påvirket af hævd.

Det er vigtigt, at du får den rigtige rådgivning allerede før landinspektøren afsætter skellet, da landinspektørens afgørelse i udgangspunktet er bindende for alle parter. Hvis skellets her placeres forkert – eksempelvis fordi du ikke fik fremlagt væsentlige forhold – er den eneste mulighed at anlægge sag om skellets placering ved domstolene, hvilket kan være en både langtrukken og omkostningsfuld affære.

Det må også klart anbefales, at du før du anmoder om en skelforretning, sørger for at konsultere en advokat. Skelforretninger er meget dyre at afholde, og det kan derfor være surt at bekoste en skelforretning, som ikke giver dig medhold. Din advokat kan på forhånd vurdere, om der er grundlag for at afholde en skelforretning i din sag, og hvordan dine muligheder for få medhold ser ud.

Hvor står skelpæle?

Skellet markerer, hvor de juridiske grænser for en fast ejendom går. Skellet fastlægger altså, hvor eksempelvis grænsen mellem to ejendomme går. Ofte vil skellets placering rent fysisk være markeret med skelpæle. Skelpæle er små metalpæle, som sættes i jorden for at afmærke skellet.

Læs mere om skelpæle

Skelpælene bør, hvis de er opsat, være placeret ved skellet, så det er muligt at finde ud af, hvor grænserne for ejendommen går. Det hænder dog, at skelpælene fejlagtigt er placeret andetsteds. Det kan eksempelvis ske, hvis landinspektøren har begået en fejl ved placeringen, hvis skellet har ændret sig, uden skelpælene er blevet flyttet med, eller hvis skelpælene uberettiget er blevet flyttet.

Det er kun landinspektører, som må placere skel. Af den grund er det også forbudt for andre at flytte, beskadige eller ødelægge de afsatte skelpæle. Hvis du er uenig i, hvor skellet eller skelpælene er placeret, må du få afholdt en skelforretning, så skellets placering kan blive fastsat korrekt og skelpælene flyttet. 

Hvis du ønsker at få afholdt en skelforretning, bør du på forhånd kontakte en advokat, som kan vurdere, om der er grundlag for at få rykket skellet.  

Skelforretning og hævd

Skelforretninger kan bruges til at afklare spørgsmål om, hvorvidt skellet har rykket sig, fordi der er vundet hævd. Der kan være vundet hævd, hvis uklarheder om skellets placering har ført til, at den ene ejendoms ejer igennem mange år har benyttet arealer, der reelt tilhørte naboejendommen eller vice versa.

Læs mere om skelforretninger og hævd

Det ses ofte, at der, når to ejendomme grænser op til hinanden, opstår tvivl om, hvor skellet reelt går. Særligt hvis der er gået mange år, siden skellet blev afsat, og ejendommene gennem årene har skiftet ejere. Det kan så føre til, at ejendommene i praktiske liv afgrænses anderledes, end skellene angiver.

Hvis det har stået på gennem mange år (mindst 20), kan skellet forrykkes, fordi den ene ejendoms ejer så har vundet hævd på en del af naboejendommen. I så fald taler man om, at der er vundet ejendomshævd. 

For at du kan vinde hævd og få rykket skellet, skal en række betingelser være opfyldt: 

   • Du skal faktisk have rådet over den ejendom, du påstår at have vundet hævd over.
   • Brugen skal have været uberettiget. Den må altså ikke bero på en aftale med ejendommens ejer.
   • Brugen skal have været kontinuerlig igennem hele hævdstiden.
   • Brugen må ikke have været afbrudt undervejs.
   • Brugen skal have foregået igennem så lang tid, at hævdstiden er forløben.

Det betyder i prakis, at du kun kan vinde hævd, hvis du har brugt arealet regelmæssigt i mindst 20 år, uden det var aftalt med din nabo. Du kan ikke vinde hævd og få rykket skellet, hvis du blot har lejet en del af nabogrunden i mange år. 

Det er også et krav, at din brug har svaret til den brug, som en ejer ville have gjort. Du skal altså have behandlet arealet, som om det var dit eget. Det kan eksempelvis være ved at bygge på arealet, ved at indlemme det i din have, eller ved at hegne det ind som en del af din grund. 

Hvis du mener, at du har vundet hævd, bør du kontakte en advokat, som kan hjælpe dig med at vurdere sagen. Hvis din advokat er enig i, at du har vundet hævd, bør der afholdes en skelforretning, så det officielt kan blive registreret, at der er vundet hævd. 

Ved skelforretningen, vil en landinspektør afsætte det nye skel, så det officielt registreres, at du har vundet hævd. Som udgangspunkt repræsenteres du af en advokat under skelforretningen. Advokatens rolle vil være at varetage dine interesser, så de relevante informationer forelægges landinspektøren, og det sikres, at spørgsmålet om hævd behandles korrekt. Dine udgifter hertil dækkes som udgangspunkt af din retshjælpsforsikring. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvor tæt må man bygge på skel?

Skellets placering har betydning for hvor og hvordan en grund må bebygges. Derfor er det vigtigt, at der er styr på skellinjerne og byggelovgivningen, før du påbegynder dit byggeprojekt. Som hovedregel kan du gå ud fra, at boligbyggeri ikke må opføres tættere på skellinjen end 2,5 meter og at byggeriet maksimalt må være så højt som afstanden til skellet x 1,4.

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis skellet er placeret forkert?

Hvis du mener, at skellet ved din ejendom er placeret forkert, eller du har vundet hævd på et område af naboens grund, kan det blive nødvendigt at afholde en skelforretning. Skelforretninger afholdes af en autoriseret landinspektør på den fysiske adresse, hvor skellet er. Som en del af skelforretningen kan landinspektøren så fastsætte et nyt skel, hvis der er grundlag for det.

Læs mere

Kan jeg få opsat et hegn i skellet?

Når to ejendomme grænser op til hinanden, er det naturligt at adskille ejendommene med en form for hegn i skellet. Det kan eksempelvis være i form af en hæk, en mur eller et stakit. I de fleste tilfælde vil du som grundejer kunne kræve, at der opsættes en form for hegn i skellet til naboens ejendom. De udgifter og det arbejde der er forbundet med etableringen, vil du og din nabo som udgangspunkt skulle dele ligeligt.

Læs mere

Hvad er hegnsynet?

Hver kommune i Danmark har et hegnsyn, der kan træde ind, hvis naboer ikke kan blive enige om forhold omkring hegn. Det kan eksempelvis være ved uenigheder om etablering af nye hegn i naboskel eller ved uenigheder om vedligehold af fælleshegn. Hegnsynet træder kun ind, hvis en af parterne anmoder om det. Hvis du ønsker at hegnsynet afgør sagen, skal du henvende dig til din advokat eller til din kommune, så der kan blive indkaldt til en hegnsynsforretning.

Læs mere

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en gratis og uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores advokater inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2022 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361 | Cookie- og persondatapolitik | Almene oplysninger
Facebook ikon