Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5523
Se vores film her:
Tid: 22 SEKUNDER

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5523

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Ekspropriation

Som grundejer kan du blive tvunget til at afstå din ejendom efter reglerne om ekspropriation. Det kan opleves som et meget stort indgreb, at blive udsat for en ekspropriation. Derfor er det også vigtigt, at det sker efter reglerne, og du får den rette erstatning.

Hos Sagførerne er vi eksperter i ekspropriationssager. Vi kan derfor hjælpe med at kontrollere at lovgrundlaget er på plads i din sag, samt sørge for at du får den maksimale erstatning. 

Omkostningerne til ekspropriationssager er normalt omfattet af din retshjælpsforsikring. Det vil således normalt være omkostninger, som du er forsikret imod som en del af din husforsikring. Ofte er der også gode muligheder for at få dine udgifter til sagen dækket ved både ekspropriationskommissionen og taksationskommissionen. Vi sørger naturligvis for at afsøge mulighederne, så du skal betale så lidt som muligt.

Du er velkommen til at ringe til os, så du hurtig kan få afklaret, hvordan du kommer videre. Du kan også læse meget mere om reglerne og dine muligheder i artiklerne nedenfor.

Kontakt vores specialiserede advokater


Jeanette Brauer, advokat Rasmus Møller Nielsen, advokat Ring på tlf.: tlf.: 8743 5523 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Mød hele teamet med speciale i nabosager

Vil du vide mere om ekspropriation?


Hvad betyder ekspropriation?

Ekspropriation betyder ifølge ordbogen “at tvinge nogen til at afstå jord eller fast ejendom til staten mod erstatning, fx ved større offentlige anlægsarbejder

En ekspropriation betyder altså, at ejeren tvinges til at sælge sin ejendom til staten mod, at han til gengæld får en erstatning, der svarer til værdien af ejendommen.

Typisk vil der være tale om jord, som ejeren tvinges til at afstå, så staten kan bruge jorden til at etablere noget, der kommer almenvellet til gavn. Det kan eksempelvis være til at etablere eller udvide en vej. Det er dog også muligt at ekspropriere andet end jord. Grundlovens regler om ekspropriation gælder for alt det, der er omfattet af den private ejendomsret.

Ekspropriation og grundloven

§ 73

Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.

I Danmark er den øverste lov Grundloven. Offentlig myndighedsudøvelse skal derfor altid ske i overensstemmelse med reglerne i Grundloven.

I Grundlovens paragraf 73 står, at ekspropriation kun kan ske ifølge lov, hvor almenvellet kræver det og mod fuldstændig erstatning. Det betyder, at det offentlige kun kan ekspropriere din ejendom, hvis der er vedtaget en lov, som giver tilladelse til ekspropriationen. Samtidig skal ekspropriationen komme samfundet til gode – eksempelvis anlæggelsen af en ny motorvej. Den sidste betingelse er, at ejeren skal gives en erstatning, der fuldt ud svarer til værdien af det, der eksproprieres.

Læs mere om ekspropriation og Grundloven

Hvis du står foran en ekspropriation, er det en god ide at rådføre dig med en advokat med ekspertise på området. Din advokat kan kontrollere for dig, at ekspropriationen sker i overensstemmelse med reglerne i Grundloven og den øvrige lovgivning.

Såfremt ekspropriationen ikke overholder de betingelser, der er fastsat i Grundloven og den øvrige lovgivning, er den ulovlig og må ikke gennemføres. Myndighederne har derfor pligt til at sikre sig, at ekspropriationen lever op til reglerne. 

Ofte går striden om en ekspropriations lovlighed på, om der gives korrekt erstatning. Hos Sagførerne er vi eksperter på området og kan hjælpe dig med at sikre, at du får fuldstændig erstatning. 

Ekspropriation og erstatning

Hvis din ejendom eksproprieres, har du ifølge Grundloven krav på fuldstændig erstatning. Det betyder, at du har krav på at få en erstatning, der svarer til handelsværdien af den jord, der eksproprieres, ligesom du også kan få erstatning for værdiforringelsen af den omkringliggende jord.

Erstatningens størrelse er ikke sjældent genstand for uenighed. Grundejeren vil ofte mene, at den tilbudte erstatning er mindre end ejendommens værdi. På samme måde kan der også let være uenighed om, hvor meget erstatning der skal gives for værdiforringelsen af den resterende del af ejendommen. Det kan eksempelvis blive relevant, hvis der foretages ekspropriation til fordel for en ny motorvej i et stille og naturskønt område. Selvom grundejerne tilbydes erstatning, er det ikke sikkert, at erstatningen svarer til den forringelse, grundejerne oplever ved få en motorvej i baghaven.

Læs mere om ekspropriation og erstatning

Hvis din ejendom eksproprieres, vil du altid blive tilbudt en erstatning. Hvis du ikke mener, at erstatningen er høj nok, har du mulighed for at klage eller anlægge en retssag om erstatningens størrelse. På den måde kan du få efterprøvet, om den tilbudte erstatning er stor nok til at overholde kravet i Grundloven om ‘fuldstændig erstatning’ ved ekspropriation. 

Det anbefales altid, at du allierer dig med en advokat, hvis hele eller dele af din ejendom skal eksproprieres. Din advokat kan hjælpe dig med at sikre den maksimale erstatning. 

For at varetage dine interesser, vil din advokat i første omgang fremsætte de synspunkter, der taler for, at du skal have en høj erstatning. Før erstatningen fastsættes i første omgang, får alle de berørte nemlig mulighed for at redegøre for de synspunkter, der bør have indflydelse på erstatningens størrelse. Her kan din advokat hjælpe med at indsamle og få præsenteret de oplysninger, der taler for din sag. 

Herefter fremsætter ekspropriationskommissionen et forslag til erstatningens størrelse. Hvis du er tilfreds med forslaget, kan du acceptere forslaget og få den tilbudte erstatning. Alternativt kan du afslå forslaget. I så fald afsiger ekspropriationskommissionen i stedet en kendelse om erstatningens størrelse. I kendelsen vil kommissionen redegøre for, hvorfor og hvordan erstatningen blev fastsat. 

I samråd med din advokat kan du herefter beslutte, om du vil gå videre med sagen. Hvis du ikke er tilfreds med erstatningen, kan du klage til taksationskommissionen eller anlægge en sag ved domstolene. Her kan din advokat hjælpe med at fremføre dine synspunkter og forfølge muligheden for en større erstatning. 

Omkostningerne til advokatbistand ved ekspropriationssager er normalt omfattet af din retshjælpsforsikring. Det vil således normalt være omkostninger, som du er forsikret imod som en del af din husforsikring. Ofte er der også gode muligheder for at få dine udgifter til sagen dækket ved både ekspropriationskommissionen og taksationskommissionen. I visse tilfælde kan der også være mulighed for at få fri proces. Vi står gerne for at afsøge mulighederne og lave de nødvendige ansøgninger, så du skal betale så lidt som muligt. 

Lovgivning om ekspropriation

Ekspropriation må ifølge Grundloven kun ske ifølge lov. Det betyder, at det offentlig kun må og kan ekspropriere din ejendom, hvis der findes en lov, som tillader ekspropriationen. For at overholde dette krav, skal det offentlige altid angive hvilken lovbestemmelse, der giver adgang til at ekspropriere i det konkrete tilfælde.

Hvis det offentlige ønsker at erhverve et stykke jord, hvor der ikke er lovgivning, der tillader ekspropriation, er den eneste mulighed, at det offentlige må købe jorden i fri handel ligesom almindelige borgere. I så fald kan det offentlige kun få jorden, hvis ejeren ønsker at sælge.

Læs mere om ekspropriationslovgivningen

I dansk lovgivning er der ganske mange love, som giver adgang til at foretage ekspropriation. Der er blandt andet mulighed for at ekspropriere efter følgende love:

  • Vejloven som giver adgang til at ekspropriere til anlæg og udvidelse af offentlige veje og stier.
  • Jernbaneloven som giver staten adgang til at ekspropriere til jernbaner og lignende.
  • Trærækken står i det meste af skellets længde
  • Vandløbsloven som giver adgang til at ekspropriere til vandløb.
  • Miljøbeskyttelsesloven som giver adgang til at ekspropriere til blandt andet spildevandsanlæg

Både staten og kommunerne har altså i vidt omfang mulighed for at ekspropriere, hvis det er i almenvellets interesse, og der i øvrigt gives fuld erstatning. Hos Sagførerne er vi eksperter i ekspropriationssager, og vores advokater kan hjælpe dig med at afklare, om der er hjemmel til ekspropriationen, ligesom vi kan sikre, at du får den nødvendige erstatning.

Hvis du står foran en ekspropriationssag, bør du altid kontakte en advokat til at varetage dine interesser. Omkostningerne til advokatbistand ved ekspropriationssager er normalt omfattet af din retshjælpsforsikring. Det vil således normalt være omkostninger, som du er forsikret imod som en del af din husforsikring. Ofte er der også gode muligheder for at få dine udgifter til sagen dækket ved både ekspropriationskommissionen og taksationskommissionen. I visse tilfælde kan der også være mulighed for at få fri proces. Vi står gerne for at afsøge mulighederne og lave de nødvendige ansøgninger, så du skal betale så lidt som muligt.

Ekspropriation i praksis


Hvordan ekspropriation i praksis foregår, afhænger til dels af, efter hvilken lovgivning ekspropriationen foretages. Grundlæggende er kravene til ekspropriation ens, men der er forskel på den praktiske fremgangsmåde alt efter hvilken myndighed og hvilken lovgivning, der ligger til grund for ekspropriationen.

Mange ekspropriationer foretages af staten og statslige myndigheder. Det kan eksempelvis være til anlæg eller udvidelser af motorveje. De fleste statslige ekspropriationer følger den fremgangsmåde, der beskrives herunder. Fremgangsmåden anvendes også ved en række af de ekspropriationer, som kommunerne foretager. Særligt på det kommunale område er der dog også ekspropriationer, som følger en anden fremgangsmåde. 

Læs mere om ekspropriation i praksis

Besigtigelsen

Når det offentlige har truffet beslutning om et projekt, der nødvendiggør ekspropriation, foretager myndigheden en besigtigelse. Det vil sige at repræsentanter fra ekspropriationskommissionen og anlægsmyndigheden rent fysisk besigtiger det sted, hvor der af hensyn til projektet skal eksproprieres.

Anlægsmyndigheden er den myndighed, som står for projektet. Det kan eksempelvis være den myndighed som anlægger vejen. Ekspropriationskommissioner er offentlige kommissioner, som er nedsat til at behandle de forslag om ekspropriationer, som anlægsmyndighederne kommer med. Ekspropriationskommissionens rolle er at tage stilling til, om der kan foretages ekspropriation og hvilken erstatning, der i så fald skal gives.

Senest 4 uger før besigtigelsen, sørger myndighederne for at offentliggøre de foreløbige planer, samt tid og sted for besigtigelsen. Myndighederne skal sørge for at underrette dem, der må antages at blive berørt af ekspropriationen.

Allerede fra den første underretning tidspunkt er det en god ide, hvis du inddrager en advokat. Din advokat kan bistå dig med at præsentere dine synspunkter på en optimal måde overfor anlægsmyndigheden og ekspropriationskommissionen. Både med hensyn til ekspropriationsplanerne og størrelsen på erstatningen.

Ved besigtigelsen har relevante myndigheder og de berørte borgere mulighed for at møde op og præsentere deres synspunkter. Som udgangspunkt er du her repræsenteret af din advokat. Det kan ske at besigtigelsen giver anledning til at ændre i planerne.

Ekspropriationsforretningen

Efter besigtigelsen vedtages en endelig plan, hvor det angives hvilke borgere, der vil blive berørt af ekspropriationen. Herefter indkaldes med 4 ugers varsel til en ekspropriationsforretning. Her indkaldes de borgere, som vil blive berørt. De berørte får adgang til at komme med deres synspunkter, hvorefter ekspropriationskommissionen træffer sin endelige beslutning om hvorvidt, der skal ske ekspropriation.

De berørte får derefter adgang til redegøre for de synspunkter, der efter deres opfattelse bør have indflydelse på fastsættelsen af erstatningen. Det anbefales altid, at du forinden har fået din advokat til at lave en velbegrundet redegørelse for værdien af din ejendom mm, som advokaten kan præsentere ved ekspropriationsforretningen. På den måde maksimerer du dine muligheder for at få tilstrækkelig erstatning.

Fastsættelsen af erstatningen

Når alle har fået mulighed for præsentere deres synspunkter, fremsætter ekspropriationskommissionen et forslag til erstatningens størrelse. Hvis du er tilfreds med forslaget, kan du acceptere forslaget og få den tilbudte erstatning. Alternativt kan du afslå forslaget. I så fald afsiger ekspropriationskommissionen i stedet en kendelse om erstatningens størrelse. I kendelsen vil kommissionen redegøre for, hvorfor og hvordan erstatningen blev fastsat.

Dine muligheder for at klage

I samråd med din advokat kan du herefter beslutte, om du vil gå videre med sagen. Hvis du ikke er tilfreds med erstatningen, kan du klage til taksationskommissionen eller anlægge en sag ved domstolene. Her kan din advokat hjælpe med at fremføre dine synspunkter og forfølge muligheden for en større erstatning.

Det må dog altid anbefales, at du sørger for at advokatbistand så tidligt som muligt. Din advokat bør allerede fra starten have mulighed for at præsentere dine synspunkter for ekspropriationskommissionen. På den måde maksimerer du dine muligheder for at få den rette erstatning. Samtidig undgår du at skulle ud i lange retssager om erstatningens størrelse, fordi du glemte vigtige argumenter.

Omkostningerne til advokatbistand ved ekspropriationssager er normalt omfattet af din retshjælpsforsikring. Det vil således normalt være omkostninger, som du er forsikret imod som en del af din husforsikring. Ofte er der også gode muligheder for at få dine udgifter til sagen dækket ved både ekspropriationskommissionen og taksationskommissionen. I visse tilfælde kan der også være mulighed for at få fri proces. Vi står gerne for at afsøge mulighederne og lave de nødvendige ansøgninger, så du skal betale så lidt som muligt.

Hvorfor bruge en advokat ved ekspropriation?

Hvis din ejendom skal eksproprieres, bør du allerede fra starten lade dig repræsentere af en advokat. Din advokats rolle i sagen vil være at tale din sag, så du ender med en løsning, der er til mindst mulig gene for dig og den størst mulige erstatning.

Dine udgifter til advokatbistand i ekspropriationssager er normalt omfattet af din retshjælpsforsikring. De fleste har en retshjælpsforsikring som en del af deres husforsikring. Derudover er der også gode muligheder for at få dine udgifter til sagen dækket ved både ekspropriationskommissionen og taksationskommissionen. I visse tilfælde kan der også være mulighed for at få fri proces. Vi står gerne for at afsøge mulighederne og lave de nødvendige ansøgninger, så du skal betale så lidt som muligt.

Læs mere om advokatens rolle i ekspropriationssager

Din advokats rolle i ekspropriationssagen er grundlæggende at tale din sag. Det indebærer både at få fremskaffet relevante oplysninger om eksempelvis værdisætningen af ejendommen og at præsentere oplysningerne på en optimal måde overfor ekspropriationskommissionen og øvrige myndigheder.

Som udgangspunkt er det advokaten, der repræsenterer dig undervejs i sagen og varetager dialogen med de forskellige aktører.

Før den endelige beslutning om ekspropriation tages, afholdes der en besigtigelse, hvor de berørte borgere kan fremføre deres synspunkter i forhold til det planlagte projekt. Her er du som udgangspunkt repræsenteret af din advokat.

Herefter indkaldes til en ekspropriationsforretning, hvor den endelige afgørelse om ekspropriation træffes. Her er du som udgangspunkt endnu en gang repræsenteret af din advokat, som fremfører dine synspunkter i forhold til de endelige planer.

Til sidst træffer ekspropriationskommissionen afgørelse om, hvorvidt der skal ske ekspropriation og af hvilke ejendomme. Herefter får de berørte derefter adgang til redegøre for de synspunkter, der efter deres opfattelse bør have indflydelse på fastsættelsen af erstatningen. Det er særligt her, vigtigheden af advokatbistand viser sig. Din advokat bør forinden have udarbejdet en velbegrundet redegørelse for værdien af din ejendom mm, som kan præsenteres for ekspropriationskommissionen. I den forbindelse kan det også komme på tale at inddrage eksterne eksperter, som kan hjælpe med at værdisætte ejendommen.

Når alle har fået lejlighed til at præsentere deres synspunkter, kommer ekspropriationskommissionen med et forslag til erstatningens størrelse. Hvis du er tilfreds med forslaget, kan du acceptere og få den tilbudte erstatning. Alternativt kan du afslå forslaget. I så fald afsiger ekspropriationskommissionen i stedet en kendelse om erstatningens størrelse. I kendelsen vil kommissionen redegøre for, hvorfor og hvordan erstatningen blev fastsat.

I samråd med din advokat kan du herefter beslutte, om du vil gå videre med sagen. Hvis du ikke er tilfreds med erstatningen, kan du klage til taksationskommissionen eller anlægge en sag ved domstolene. Her kan din advokat  fremføre dine synspunkter og forfølge muligheden for en større erstatning.

Regler for ekspropriation

Den vigtigste lov på området er Grundloven, som dikterer, at ekspropriation kun må ske, hvor almenvellet kræver det, ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Det betyder konkret, at der kun kan eksproprieres til projekter, som kommer samfundet til gode – eksempelvis anlæggelsen af en ny vej.

Det betyder også, at ekspropriation kræver, at der findes en lov, som tillader ekspropriationen i det konkrete tilfælde. Der findes en række af love, som giver adgang til at foretage ekspropriation. Der er blandt andet mulighed for at ekspropriere efter følgende love:

  • Vejloven som giver adgang til at ekspropriere til anlæg og udvidelse af offentlige veje og stier.
  • Jernbaneloven som giver staten adgang til at ekspropriere til jernbaner og lignende.
  • Trærækken står i det meste af skellets længde
  • Vandløbsloven som giver adgang til at ekspropriere til vandløb.
  • Miljøbeskyttelsesloven som giver adgang til at ekspropriere til blandt andet spildevandsanlæg

Grundlovens sidste betingelse for ekspropriation er, at der skal gives fuldstændig erstatning. Det betyder, at ekspropriationen kun er lovlig, hvis ejeren samtidig gives en erstatning, der fuldt ud svarer til værdien af den ejendom, der eksproprieres.

Læs mere om regler for ekspropriation

Udover de overordnede betingelser i Grundloven, skal betingelserne i den lov, der eksproprieres efter være opfyldt. Vejloven giver eksempelvis mulighed for at ekspropriere til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet. 

Hvis du står foran en mulig ekspropriation, bør du altid søge rådgivning hos en advokat på området. Din advokat kan kontrollere, at lovgrundlaget er på plads. 

Erstatningens størrelse 

Ofte er det spørgsmålet om erstatningens størrelse, der er genstand for problemer. Det ses ikke sjældent, at grundejeren mener, at erstatningen ikke svarer til det eksproprieredes værdi. Som nævnt er ekspropriationen kun lovlig, hvis der gives fuldstændig erstatning. 

For at du kan være sikker på at opnå en fyldestgørende erstatning, bør du tidligst muligt inddrage en advokat, som kan repræsentere dig i sagen. Før erstatningens størrelse fastslås, får de berørte mulighed for at præsentere de synspunkter, som efter deres opfattelse bør have indflydelse på erstatningens størrelse. 

Din advokat vil i den forbindelse stå for at udarbejde en velbegrundet redegørelse for værdien, som advokaten vil præsenterer for ekspropriationskommissionen. For at lave den kan det blandt andet komme på tale at inddrage uafhængige vurderingseksperter så som en valuar. Ekspropriationskommissionen skal tage hensyn til det din advokat præsenterer, når erstatningen fastsættes.  

Når alle de berørte har haft lejlighed til at fremkomme med deres synspunkter, kommer ekspropriationskommissionen med et forslag til erstatningens størrelse. Hvis du er tilfreds med forslaget, kan du acceptere og få den tilbudte erstatning. Hvis du ikke er tilfreds, kan du afslå forslaget. I så fald afsiger ekspropriationskommissionen en kendelse om erstatningens størrelse. I kendelsen vil kommissionen redegøre for, hvorfor og hvordan erstatningen blev fastsat. Herunder blandt andet hvordan kommissionen har forholdt sig til det, din advokat fremlagde. 

I samråd med din advokat kan du herefter beslutte, om du vil gå videre med sagen. Hvis du ikke er tilfreds med erstatningen, kan du klage til taksationskommissionen eller anlægge en sag ved domstolene. Her kan din advokat hjælpe med at fremføre dine synspunkter og forfølge muligheden for en større erstatning. 

Takster ved ekspropriation

Det er en grundlæggende forudsætning for en ekspropriations lovlighed, at der gives fuldstændig erstatning. Ejeren skal altså have en erstatning, der fuldt ud svarer til værdien af det eksproprierede. Kravet om fuldstændig erstatning følger af Grundloven.

Værdien af forskellige ejendomme kan variere meget. Alt lige fra beliggenhed til bygninger, jordkvalitet eller planter på grunden kan have betydning for, hvad det eksproprierede konkret er værd. Derfor er det heller ikke muligt at lave faste takster for, hvilken erstatning der skal gives. Der findes altså ingen tabel, du kan slå op i med faste takster. På visse områder er der dog vejledende takster, som bruges som udgangspunkt. Der er eksempelvis aftalt vejledende takster, som bruges som udgangspunkt ved mindre ekspropriationer i landzoner. De vejledende takster bruges blandt andet ved ekspropriationer til vand- og spildevandsledninger.

Læs mere om taksterne ved ekspropriation

Ved hver ekspropriation laves en individuel vurdering af det eksproprieredes værdi. Ved de fleste typer af ekspropriation er det ekspropriationskommissionen, der i første omgang afgør, hvor stor en erstatning, der skal ydes. Ekspropriationskommissionen kommer med et forslag, efter den har afholdt en besigtigelse og en ekspropriationsforretning, hvor den har haft mulighed for at se på forholdende i marken.

Derudover får de berørte borgere mulighed for at præsentere de synspunkter, som efter deres opfattelse bør have indflydelse på erstatningens størrelse. Det kan eksempelvis være uafhængige vurderinger af bygninger, jord og lignende.

Som udgangspunkt er det din advokat, der repræsenterer dig overfor ekspropriationskommissionen. Din advokat vil sørge for at indsamle de relevante oplysninger og præsentere det for ekspropriationskommissionen.

Når alle de berørte borgere har haft lejlighed til at fremkomme med deres synspunkter, fremsætter ekspropriationskommissionen et forslag til erstatningens størrelse. Hvis du er tilfreds med forslaget, kan du acceptere og få den tilbudte erstatning. Hvis du ikke er tilfreds, kan du afslå forslaget. I så fald afsiger ekspropriationskommissionen en kendelse om erstatningens størrelse. I kendelsen vil kommissionen redegøre for, hvorfor og hvordan erstatningen blev fastsat. Herunder blandt andet hvordan kommissionen har forholdt sig til det, din advokat fremlagde.

I samråd med din advokat kan du herefter beslutte, om du vil gå videre med sagen. Hvis du er utilfreds med erstatningen, kan du klage til taksationskommissionen eller anlægge en sag ved domstolene. Her kan din advokat hjælpe med at fremføre dine synspunkter og forfølge muligheden for at opnå en større erstatning.

Er ekspropriation skattefri?


Som hovedregel er ekspropriationserstatninger skattefri. Du skal altså ikke betale skat af den erstatning, du får, hvis din ejendom eksproprieres.

Der gælder dog en undtagelse, hvis du beskæftiger dig professionelt med køb og salg af fast ejendom. Hvis det er tilfældet, kan erstatningen være skattepligtig.

For de fleste er der dog ingen grund til at bekymre sig om skattemæssige konsekvenser ved ekspropriation. Til gengæld skal du være opmærksom, hvis du i stedet vælger at sælge din ejendom frivilligt til det offentlige. Særligt hvis det ikke er din bolig, der sælges. Problemstillingen kan eksempelvis være aktuel, hvis du sælger landbrugsjord, udlejningsejendomme eller skovstykker.

Ved frivilligt salg (af andre ejendomme end din bolig) er det en betingelse for skattefrihed, at den købende myndighed opfylder betingelserne for at kunne ekspropriere. Samtidig skal ekspropriation være det sandsynlige alternativ til et frivilligt salg. Du kan altså skattefrit sælge til det offentlige, hvis alternativet er, at ejendommen i stedet ville blive eksproprieret. For at være på din sikre side i en sådan situation, bør du få skrevet ind i købsaftalen, at salget er sket som et alternativ til ekspropriation. Din advokat kan hjælpe dig med at udforme aftalen, så du ikke risikerer at blive skattepligtig.

Salg på ekspropriationslignende vilkår

‘Salg på ekspropriationslignende vilkår’ bruges som betegnelse for salg af ejendomme til det offentlige, der sker frivilligt men som alternativ til en ekspropriation. Altså tilfælde hvor en ekspropriation ville blive udgangen, hvis ikke var muligt at lande en aftale ad frivillighedens vej.

Det kan være en attraktiv model for alle parter, idet ekspropriation er en omstændig og ofte længerevarende proces. For at beskytte borgeren og sikre deres grundlovssikrede rettigheder, er der forskellige retssikkerhedsgarantier, der skal overholdes for at gennemføre en ekspropriation.

Hvis det offentlige og ejeren kan blive enige om en pris og øvrige salgsvilkår, kan det derfor være en attraktivt at gennemføre overdragelsen som et frivilligt salg i stedet. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være forskel på, hvordan du skattemæssigt er stillet, alt efter om du sælger frivilligt eller via en ekspropriation. Derfor bør du altid konsultere en advokat, før handlen gennemføres.

Læs mere om salg på ekspropriationslignende vilkår

Hvis du præsenteres for ekspropriationsplaner vedrørende din ejendom, kan det give god mening at sælge frivilligt i stedet for at afvente ekspropriationen. Særligt hvis du kan aftale dig til en tilfredsstillende pris.  

Før du gennemfører salget, bør du få en advokat til at se på aftalen. Det er særligt vigtigt, at du får rådgivning i forhold til de skattemæssige aspekter. 

Som udgangspunkt er det sådan, at erstatninger ved ekspropriationer er skattefri. Hvis du i stedet sælger frivilligt, kan du risikere at blive skattepligtig af salgssummen. Særligt hvis det er andet end din bolig, der sælges. Problemstillingen kan eksempelvis være aktuel, hvis du sælger landbrugsjord, udlejningsejendomme eller skovstykker.

Ved frivilligt salg (af andre ejendomme end din bolig) er det en betingelse for skattefrihed, at den købende myndighed opfylder betingelserne for at kunne ekspropriere. Samtidig skal ekspropriation være det sandsynlige alternativ til et frivilligt salg.  

Du kan altså skattefrit sælge til det offentlige, hvis alternativet er, at ejendommen i stedet ville blive eksproprieret. For at være på din sikre side i en sådan situation, bør du få skrevet ind i købsaftalen, at salget er sket som et alternativ til ekspropriation. Din advokat kan hjælpe dig med at udforme aftalen, så du ikke risikerer at blive skattepligtig. 

Priser ved ekspropriation

En ekspropriation er kun lovlig, hvis ejeren gives fuldstændig erstatning. Ejeren skal gives en erstatning, der fuldt ud svarer til, hvad det eksproprierede er værd.

Idet der er meget forskel på, hvad ejendomme og jord er værd, kan der ikke opstilles faste regler for, hvilken pris der skal gives, hvis din ejendom eksproprieres. Det er altså ikke muligt at slå op i en tabel og finde størrelsen på erstatningen.

På visse områder er der dog vejledende takster, som bruges som udgangspunkt, når der skal fastsættes en erstatning. Der er eksempelvis aftalt vejledende takster ved mindre ekspropriationer i landzoner. De vejledende takster bruges blandt andet ved ekspropriationer til vand- og spildevandsledninger.

Læs mere om fastsættelsen af den pris du får ved ekspropriation

Ved de fleste typer af ekspropriation, er det i første omgang ekspropriationskommissionen der afgør, om der kan ske ekspropriation og hvor stor en erstatning, der skal gives. Altså hvilken pris du får for den jord, der eksproprieres. 

For at kunne fastsætte en erstatning afholdes forinden en besigtigelse og en ekspropriationsforretning. Det foregår der, hvor der skal ske ekspropriation, så kommissionen kan se forholdene i marken. Derudover får de berørte borgere mulighed for at give deres mening til kende og præsentere de synspunkter, som efter deres opfattelse bør have indflydelse på erstatningens størrelse. 

Du er som udgangspunkt repræsenteret af en advokat overfor ekspropriationskommissionen. Din advokat vil sørge for at indsamle relevante oplysninger, få foretaget uafhængige vurderinger og lignende, som kan præsenteres for kommissionen. 

Når alle parter har fået lejlighed til at give deres opfattelse til kende, kommer ekspropriationskommissionen med et forslag til erstatningen. Du kan vælge at acceptere forslaget og få den tilbudte erstatning. Hvis du ikke er tilfreds, kan du afslå. Hvis du afslår, afsiger kommissionen i stedet en kendelse om erstatningen. I kendelsen vil det fremgå, hvad der ligger til grund for erstatningsudmålingen. 

Hvis du vil klage over den tilbudte erstatning, kan du klage til taksationskommissionen eller anlægge en sag ved domstolene. Din advokat kan føre sagen for dig og forfølge en større erstatning. 

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon