Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Fremtidsfuldmagt

Med en fremtidsfuldmagt kan I vælge den anden ægtefælle eller en anden fremtidig repræsentant, hvis I bliver syge eller svækkede og mister evnen til selv at tage vare på jeres økonomiske eller personlige forhold. En fremtidsfuldmagt kan således være en del af jeres samlede beskyttelse af hinanden.

Kontakt os for at høre, hvordan I beskytter hinanden bedst muligt.


Fremtidsfuldmagt


Hvad er en fremtidsfuldmagt?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som træder i kraft, hvis du bliver ude af stand til at varetage dine økonomiske og personlige forhold. Ved en fremtidsfuldmagt giver du således en anden person ret til at handle i dit sted, hvis du ikke selv er i stand til det.

Eksempler på situationer, hvor en fremtidsfuldmagt er relevant:

  • Hvis du rammes af sygdom
  • Hvis du kommer ud for en ulykke
  • Hvis du bliver mentalt svækket
Er en fremtidsfuldmagt nødvendig? Tryk her for at læse mere

Det er ikke et krav, at man opretter en fremtidsfuldmagt, men det kan være en god ide at oprette en fremtidsfuldmagt af flere årsager. Ved at oprette en fremtidsfuldmagt kan du få indflydelse på, hvem der skal varetage dine interesser, hvis du selv bliver ude af stand til det. En fremtidsfuldmagt er dermed en tryghed for dig, idet du får indflydelse på, hvem der kan agere på dine vegne.

En fremtidsfuldmagt kan ligeledes være fordelagtig for familien, idet fremtidsfuldmagten forholder sig til, hvem der skal repræsentere dig, når du ikke er i stand til det. På den måde undgår familien at skulle tage stilling til det.

Fremtidsfuldmagt indhold

En fremtidsfuldmagt skal være så klar som overhovedet muligt. Dette er vigtigt af særligt to hensyn. 

  • Fremtidsfuldmagter sættes oftest først i kraft flere år efter de er oprettet.
  • Hvis ikke fremtidsfuldmagten er tydelig nok, kan det være, at den ikke får den ønskede virkning, eller helt erklæres ugyldig.

  At fremtidsfuldmagten skal være klar, betyder blandt andet, at fremtidsfuldmagten bør indeholde oplysninger om, hvem der skal udpeges som fuldmægtig og dermed repræsentere dig, når du ikke længere er i stand til det. Fremtidsfuldmagten bør ligeledes tydeliggøre, hvilke forhold der er omfattet af fuldmagten. Det drejer sig om, hvilke økonomiske og personlige forhold fuldmagten omfatter.

  Som fuldmagtsgiver er det dig, der afgør, hvilke forhold der skal være omfattet af fremtidsfuldmagten. Hos Sagførerne anbefaler vi, at du kontakter en familieadvokat, som kan hjælpe dig til at klarlægge hvilket indhold din fremtidsfuldmagt skal have.

Læs mere om økonomiske forhold

Hvis du opretter en fremtidsfuldmagt, og giver den fremtidsfuldmægtige fuldmagt til at repræsentere dig i økonomiske forhold, vil det blandt andet betyde, at den fuldmægtige kan indgå i retshandler og kontrakter, sælge dine ejendomme, indfri dine lån eller stifte nye, ansøge om offentlige ydelser, repræsentere dig som arving og kvittere for pantebreve.

Læs mere om personlige forhold

Hvis du i en fremtidsfuldmagt giver den fuldmægtige fuldmagt til at repræsentere dig i personlige forhold, betyder det for eksempel, at den fuldmægtige vil kunne anmode kommunen om hjælpeforanstaltninger, klage over afgørelser vedrørende dine personlige forhold, anmode om aktindsigt i sager der omhandler dig og træffe valg vedrørende dine personlige forhold. Ligeledes vil den fuldmægtige kunne anmode om din lægejournal mv.

Oprettelse af fremtidsfuldmagt

Når du skal oprette en fremtidsfuldmagt, er der forskellige trin du skal følge. For det første, er det et krav for fremtidsfuldmagter, at de underskrives digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret. Dette sker via tinglysning.dk. For det andet, er det et krav for fremtidsfuldmagter, at de bekræftes for en notar. En notar er en officiel person, der bekræfter fremtidsfuldmagten. Dette kaldes en vedkendelse. Du skal vedkende dig fremtidsfuldmagten for en notar senest seks måneder efter, at du har underskrevet den.

For at sikre at fremtidsfuldmagten er gyldig, bør du rådføre dig med en advokat forinden. Hos Sagførerne har vi flere familieadvokater, der kan hjælpe dig. Tøv derfor ikke med at kontakte os.

Læs mere om oprettelse og tinglysning af en fremtidsfuldmagt

Når der er udarbejdet en fremtidsfuldmagt, bliver fremtidsfuldmagten registreret via tinglysning.dk. Det er imidlertid ikke denne registrering, der er afgørende for ikrafttrædelsen af en fremtidsfuldmagt. 

Det er Familieretshuset, der træffer afgørelse om, hvorvidt en fremtidsfuldmagt skal sættes i kraft. Hvis Familieretshuset finder anledning til at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, sørger Familieretshuset for at få fremtidsfuldmagten tinglyst i Personbogen. Personbogen er offentligt tilgængeligt, hvilket betyder, at alle kan slå op i Personbogen og se, at den eller de fremtidsfuldmægtige faktisk er bemyndiget til at optræde på vegne af fuldmagtsgiver.

Det er desuden Familieretshusets tinglysning i Personbogen, der er afgørende, hvis du ønsker at klage over en afgørelse som Familieretshuset har truffet. Hvis Familieretshuset har truffet afgørelse om at sætte en fremtidsfuldmagt i kraft, og du ikke finder at der er grundlag herfor, beregnes klagefristen på 4 uger fra Familieretshuset har fået tinglyst fremtidsfuldmagten i Personbogen.

De nærmere regler for oprettelse af fremtidsfuldmagter og tinglysning heraf er ganske komplicerede. Det gælder ligeledes, hvis du ønsker at ændre en allerede eksisterende fremtidsfuldmagt. Har du spørgsmål til ovenstående eller er du i tvivl om din retsstilling, kan du kontakte Sagførerne for hjælp og vejledning.

Hvem skal repræsentere mig?

Når du skal oprette en fremtidsfuldmagt, er det vigtigste spørgsmål, hvem der skal repræsentere dig. Den eller de personer der udvælges, kaldes fremtidsfuldmægtige. Du betegnes selv som fuldmagtsgiver, idet det er dig der giver de fremtidsfuldmægtige fuldmagt til at repræsentere dig.

Fremtidsfuldmægtige skal:

  • Være fyldt 18 år (dvs. personen må ikke være umyndig)
  • I stand til at handle fornuftsmæssigt (dvs. personen må ikke være under værgemål)

  Ovenstående krav skal være opfyldt på det tidspunkt, hvor fremtidsfuldmagten sættes i kraft, ellers vil fremtidsfuldmagten være ugyldig. Desuden bør du inddrage den eller de påtænkte personer i dine overvejelser, inden du udpeger dem. På den måde kan du bedst sikre, at den eller de udvalgte personer både har vilje og evne til at varetage dine interesser.

Hvis du vælger flere fremtidsfuldmægtige

Hvis du vælger flere fremtidsfuldmægtige, skal du beslutte, om de skal være sideordnede eller subsidiære fuldmægtige.

Hvis de personer du vælger er sideordnede fuldmægtige, betyder det, at de hver især kan handle på vegne af dig. Du kan dog vælge, at de fuldmægtige skal handle i forening, ligesom du kan bestemme, at de fuldmægtige skal varetage hvert deres område.

Hvis de personer du vælger er subsidiære fuldmægtige, betyder det, at de fuldmægtige kun skal træde til, hvis de primære fuldmægtige må træde tilbage.

Reglerne for fremtidsfuldmagter er mere komplekse, når der udpeges flere fremtidsfuldmægtige, end hvis der alene udpeges én fremtidsfuldmægtig, og det anbefales derfor at du kontakter en advokat, når du skal udarbejde fremtidsfuldmagten. Advokaten kan hjælpe dig med at sikre, at fremtidsfuldmagten opfylder de gældende krav.

Læs mere om ansøgning til Familieretshuset, når der er flere fremtidsfuldmægtige

Det er Familieretshuset der skal vurdere, om en fremtidsfuldmagt skal sættes i kraft. Første skridt i processen er, at enten fuldmagtsgiver eller fuldmægtige indgiver anmodning om ikrafttrædelse. Når fremtidsfuldmagten bemyndiger flere personer som fremtidsfuldmægtige, gælder der det særlige, at anmodningen skal komme fra de fuldmægtige i forening. 

Hvis du er fremtidsfuldmægtig og mener, at fremtidsfuldmagten bør sættes i kraft, skal du således indgive anmodning til Familieretshuset sammen med de øvrige fremtidsfuldmægtige. Det gør det i praksis mere vanskeligt at få en fremtidsfuldmagt sat i kraft, hvilket der kan være både fordele og ulemper ved. 

Fremtidsfuldmagt - Demens

Fremtidsfuldmagter er blandt andet relevant for personer med demens. Hvis demensen opdages i et tidligt stadie, kan der med stor sandsynlighed oprettes en fremtidsfuldmagt til gavn for både den sygdomsramte og de pårørende. 

Ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt vil den sygdomsramte få mulighed for at vælge, hvem der skal varetage vedkommendes interesser senere i forløbet, når den sygdomsramte ikke længere selv kan.

Har du selv, eller har en i din nære familie fået konstateret demens, kan I med fordel kontakte Sagførerne. Hos Sagførerne har vi flere familieadvokater, der kan hjælpe jer med at oprette en fremtidsfuldmagt.

Fremtidsfuldmagt - Advokat

En fremtidsfuldmagt er en form for fuldmagt, og det kan derfor være en fordel at søge rådgivning hos en advokat, der har forstand på fuldmagter. Advokaten kan sikre, at den pågældende fuldmagt lever op til de regler der måtte gælde for den pågældende type fuldmagt. Reglerne er nemlig forskellige, afhængigt af hvilken type fuldmagt der er tale om. Fremtidsfuldmagter og generalfuldmagter er for eksempel ikke det samme.

Hos Sagførerne har vi erfaring med fremtidsfuldmagter, generalfuldmagter m.v, og vi kan derfor hjælpe dig med at udarbejde den ønskede fuldmagt. Vi udarbejder fremtidsfuldmagter til en fast lav pris. Kontakt os for at høre nærmere.

Fremtidsfuldmagt - Vejledning

Når der skal oprettes en fremtidsfuldmagt, en generalfuldmagt eller anden fuldmagt, er det altid en god ide at søge vejledning. Vejledningen bør komme fra en advokat med speciale i familieret, idet vejledningen er afgørende for fuldmagtens indhold og gyldighed.

Hos Sagførerne har vi speciale i familieret, og vi kan derfor hjælpe dig med at få den korrekte vejledning. Vi tilbyder desuden at oprette en fremtidsfuldmagt til en fast lav pris. Kontakt os gerne via telefon eller ved at udfylde vores kontaktformular, som kan findes længere nede på siden.

Fremtidsfuldmagt - Familieretshuset

Det er Familieretshuset, der sætter en fremtidsfuldmagt i kraft. Det indebærer, at det er Familieretshuset der skal vurdere, om betingelserne for at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, er opfyldt. Før at Familieretshuset kan sætte fremtidsfuldmagten i kraft, kræves det, at der er indgivet anmodning herom fra enten fuldmagtsgiver eller fuldmægtig. Når der anmodes om ikrafttrædelse, skal der desuden betales et gebyr til Familieretshuset. 

I forbindelse med en ikrafttrædelse er der en lang række forhold af betydning. Det kan være svært at overskue formalia, og det anbefales derfor, at du kontakter en advokat. På den måde sikrer du, at de juridiske forhold er i orden. Kontakt gerne Sagførerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker vejledning i forbindelse med indgivelse af en anmodning til Familieretshuset.

Læs mere om anmodningen til Familieretshuset

Når der ansøges om ikrafttrædelse af en fremtidsfuldmagt er der en lang række forhold at være opmærksom på. Det er for eksempel påkrævet, at der indsendes en lægeerklæring sammen med anmodningen. Forhold som dette kræver forudgående handlinger, og det kan derfor være trygt at opsøge advokatbistand forinden. På denne måde sikrer du, at de nødvendige dokumenter er indhentet og at anmodningen opfylder de påkrævede formalia.

Vejledning ydes af Sagførerne til en fast lav pris. Ved at udfylde kontaktformularen nederst på siden kontakter vi dig indenfor de næste 24 timer. 

Fremtidsfuldmagt - Dødsfald mv.

Fremtidsfuldmagter ophører automatisk ved dødsfald. Der er desuden en række andre tilfælde, hvor fremtidsfuldmagten vil ophøre. Det drejer sig primært om tilfælde, hvor det er fuldmægtigens forhold, der bevirker bortfald af fremtidsfuldmagten.

Fremtidsfuldmagten vil for eksempel ophøre, hvis den eller de fremtidsfuldmægtige ikke længere ønsker at være fremtidsfuldmægtige. Såfremt der er udpeget flere fremtidsfuldmægtige, vil fremtidsfuldmagten fortsat kunne eksistere, såfrem at der endnu er nogen, der vil repræsentere dig.

Tryk her for at læse mere

Fremtidsfuldmagten vil desuden ophøre, hvis den fremtidsfuldmægtige kommer under værgemål. I dette tilfælde opfylder den fuldmægtige ikke længere kravene til at være fuldmægtig. Ligeledes vil fremtidsfuldmagten ophøre, hvis den fremtidsfuldmægtige selv har lavet en fremtidsfuldmagt, og denne er blevet sat i kraft som følge af, at den fuldmægtige ikke kan varetage sine egne interesser.

Fremtidsfuldmagt - Ægtefæller

Ægtefæller kan med fordel oprette to gensidige fremtidsfuldmagter. Herved sikres, at den ene ægtefælle kan handle på den anden ægtefælles vegne, såfremt denne ved sygdom eller anden vis bliver ude af stand til at varetage sine økonomiske og personlige forhold. Da det typisk er ens ægtefælle, der kender en bedst, kan man med fordele angive hinanden som fremtidsfuldmægtig. Herigennem opnår man den nødvendige juridiske beskyttelse og tryghed.

Det kan desuden overvejes eventuelt at tilføje en subsidiær fuldmægtig, såfremt en af ægtefællerne går bort eller af anden grund senere, ikke kan varetage rollen som fremtidsfuldmægtig.

Generalfuldmagter

Generalfuldmagter er ikke det samme som fremtidsfuldmagter. En fremtidsfuldmagt træder som nævnt kun i kraft, hvis fuldmagtsgiver ikke kan varetage sine egne interesser, og der er oprettet en gyldig fremtidsfuldmagt. En generalfuldmagt er derimod en fuldmagt, som kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning. Generalfuldmagten er dermed i vidt omfang en friere form for fuldmagt. 

Uanset om du ønsker en fremtidsfuldmagt, en generalfuldmagt eller en tredje form for fuldmagt, bør du kontakte en advokat, der kan vejlede dig om indholdet af fuldmagten. Hos Sagførerne har vi stort kendskab til alle de forskellige former for fuldmagter, og du kan derfor føle dig helt tryg ved at søge bistand hos os. Kontakt os gerne for en uforpligtende drøftelse samt forespørgsel på prisen.

Skal en generalfuldmagt tinglyses? Tryk her for at læse mere

En generalfuldmagten træder i kraft, så snart den er oprettet. Modsat en fremtidsfuldmagt, skal en generalfuldmagt ikke tinglyses. Det er dog vigtigt at have for øje ved oprettelsen, at der er tale om et meget indgribende dokument, hvorfor du udelukkende skal tilføje en person, som vil handle i overensstemmelse med dine ønsker og interesser.

Mød hele teamet med speciale i familieret

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon