Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5523
Se vores film her:
Tid: 22 SEKUNDER

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5523

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Nabostøj i bynære miljøer og i etageejendomme

Der er kommet større og større fokus på nabostøj i de senere år. Nabostøje kan være skadeligt for helbredet og det er utroligt belastende at blive udsat for støj i eget hjem, hvor man netop har sin trygge base. 

Der er mange muligheder for at gøre noget ved nabostøjen, ligesom det er et problem, der bliver taget mere og mere seriøst og bliver mødt med større og større forståelse i samfundet.

Vi har erfaring med, hvordan du skal forholde dig, hvis din nabo støjer.

Du er velkommen til at ringe til os, så du hurtig kan få afklaret, om vi kan hjælpe dig med din sag.

Kontakt vores specialiserede advokater


Jeanette Brauer, advokat Rasmus Møller Nielsen, advokat Ring på tlf.: tlf.: 8743 5523 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Mød hele teamet med speciale i nabosager

Vil du vide mere om nabostøj?


Nabostøj, lovgivning og regler

Lovgivningen har ikke specifikke grænser for, hvor meget din nabo må larme og hvornår. Det er dog ikke det samme som, at der ikke er noget at gøre, hvis din nabo støjer uacceptabelt meget. Følgende regelsæt giver nemlig muligheder for at sanktionere din nabos støj:

    • Kommunale regler
    • Lejelovgivningens regler, hvis din nabo bor i en udlejningsejendom
    • Ordensbekendtgørelsen
    • Den naboretlige tålegrænse
    • Hundeloven
Læs mere om lovgivning og regler for nabostøj

Kommunale regler

Kommunerne i Danmark har mulighed for at fastsætte lokale regler for støj. Det gælder både for virksomheder og for private. Kommunerne kan eksempelvis fastsætte regler for, hvor meget private må støje ved brug af motorredskaber, værktøj og lignende. Din advokat kan hjælpe dig med at klarlægge, hvilke regler som gælder i din kommune.

Hvis de kommunale regler overtrædes, kan du klage til kommunen. Kommunen kan så pålægge forskellige sanktioner, hvis støjen overskrider retningslinjerne.

Lejelovgivningens regler

Lejere skal overholde dels ejendommens husorden, dels reglerne om støj i Lejeloven.

Lejelovens regler bestemmer, at der skal tages hensyn til de øvrige beboere i ejendommen. Men hensyn til støj indebærer det, at der i almindelighed skal være ro i tidsrummet 22-06. Derudover må man ikke udsætte sine naboer for mere støj, end hvad der er almindeligt acceptabelt.

Som beboer i en udlejningsejendom må du derfor leve med, at du kan opleve en vis mængde støj fra dine naboer. Til gengæld skal der normalvis være ro om natten og støj om dagen, skal holdes i et normalt, acceptabelt leje.

Lejere der støjer for meget, kan sanktioneres. I sidste ende kan sanktionen blive, at lejemålet opsiges og lejeren bliver sat ud. Det er udlejeren, som kan opsige lejere, og derfor bør du kontakte udlejeren, hvis du oplever uacceptabel støj.

Ordensbekendtgørelsen

Ordensbekendtgørelsen er et sæt af regler, som er indført for at sikre den offentlige orden. Reglerne håndhæves af politiet og kan komme i spil ved grove tilfælde af nabostøj og lignende.

Hvis du oplever råbe, slagsmål, skrigen uanstændig adfærd eller lignende, kan du kontakte politiet. Politiet kan så give påbud eller bøder for at få styr på støjen.

Den naboretlige tålegrænse

Den naboretlige tålegrænse er et almindeligt princip om, at der er grænser for, hvad man skal finde sig i fra sine naboer. Det gælder også med hensyn til støj. Tålegrænsen overskrides, hvis støjen udgør en væsentlig ulempe for dig og overstiger det, man normalt må finde sig i fra sine naboer set i forhold til den boligtype og det område, du bor i.

Hvis dine naboer støjer mere end det acceptable og dermed overstiger tålegrænsen, kan det sanktioneres via en retssag. Du bør derfor kontakte en advokat, hvis du mener, at din nabo støjer så meget, at det overstiger tålegrænsen.

Hundeloven

Hundeejere skal sikre, at deres hunde ikke forstyrrer nabolaget ved gøen, hylen og lignende. Hvis du oplever, at din nabos hund i større omfang generer nabolaget med larm, kan du kontakte politiet, som håndhæver reglerne.

Politiet kan så sanktionere hundens ejer. Hvis problemerne bliver ved, kan politiet i sidste ende fjerne hunden.

Hvordan melder man nabostøj?

Hvordan du skal gøre, hvis du vil melde nabostøj, afhænger af, hvilken boligtype du bor i. Det er forskelligt hvem du skal melde støjen til, alt efter om du bor i ejerlejlighed, bor til leje, er andelshaver etc.

Uanset din boligtype bør du dog allerede tidligt i processen sørge for at skaffe dokumentation for støjen ved at registrere hvornår og hvordan der støjes. Gerne ved at optage støjen fra din bolig, når den forekommer.

Fælles for alle boligtyper er også, at du bør rette henvendelse til den støjende nabo. Det vil hjælpe din sag, hvis det kan dokumenteres, at du allerede tidligt og gentagende gange har gjort din nabo opmærksom på problemet.

Læs mere om, hvordan du melder nabostøj

Afhængig af din boligtype bør du kontakte henholdsvis ejerforeningen, andelsforeningen eller din udlejer, hvis du generes af overdreven nabostøj. Den støjende nabo vil så få en påmindelse om at overholde reglerne for støj. Såfremt det ikke er nok, kan der iværksættes andre tiltag for i sidste ende at få den støjende til at flytte.

Hvis du er ejer 

Hvis du er ejer og oplever nabostøj, bør du selvfølgelig som det første rette henvendelse til din nabo. Derudover bør du melde støjen til bestyrelsen eller administratoren i din ejerforening/grundejerforening. 

I de fleste boligområder og lejlighedskomplekser er der nemlig en ejerforening eller en grundejerforening, som blandt andet kan håndtere støjproblemer. Foreningen kan så kontakte den støjende nabo og forsøge at få stoppet støjen.

Mange ejerforeninger har vilkår i vedtægterne om, at beboere, der overtræder husordenen ved eksempelvis overdreven støj, kan blive smidt ud af ejerforeningen og tvunget til at sælge boligen. Din advokat kan hjælpe med at afklare, hvilke muligheder I har inden for reglerne i din ejerforening. 

Hvis du bor til leje 

Hvis du bor til leje, bør du udover at kontakte den støjende nabo melde støjen til din udlejer. Hvis udlejeren også ejer naboens bolig, har udlejeren nemlig mulighed for at sanktionere støjen. Hvis din udlejer ikke også er naboens udlejer, bør du også kontakte naboens udlejer. 

Hvis støjen er slem nok, kan lejeren sanktioneres. Det samme gælder, hvis lejeren har brudt andre af reglerne om god skik og orden eller reglerne i husordenen. Det er derfor for en god ide, hvis du udover støjen dokumenterer eventuel anden form for problematisk adfærd hos naboen, så det også kan tages i betragtning. 

I sidste ende kan sanktionen for uacceptabel nabostøj blive, at den støjende nabo kan blive sat ud af lejemålet. Ofte vil det dog være en lang proces at nå dertil, idet det kan være nødvendigt at tage flere skridt på vejen for at nå dertil. Eksempelvis kan det være nødvendigt først at give en advarsel og derefter gøre lejemålet betinget, før lejekontrakten til sidst kan opsiges eller ophæves. Det vil også ofte være nødvendigt at køre sagen i huslejenævnet. 

Din advokat kan sørge for at koordinere de forskellige dele af sagen og sikre, at der tages de rigtige skridt, så sagen hurtigst muligt afsluttes med den rigtige udgang. 

Hvis du er andelshaver 

Hvis du er andelshaver og oplever nabostøj, bør du kontakte bestyrelsen i din andelsforening. Andelsforeningens bestyrelse fungerer på mange måder som bestyrelsen i en ejerforening og kan blandt andet bidrage til at håndtere støjproblemer. 

Andelsforeningens bestyrelse vil så kontakte den støjende nabo og påminde om at overholde reglerne for støj. Hvis det ikke er nok til at stoppe støjen, vil foreningen ofte også have andre værktøjer. Mange andelsforeninger har bestemmelser i vedtægterne om, at andelshavere, som overtræder reglerne for ejendommen, kan pålægges at sælge deres andel og dermed fraflytte. 

Din advokat kan hjælpe med at undersøge mulighederne for at sanktionere støjende andelshavere i din andelsforening. Din advokat kan også hjælpe med at koordinere processen, så det sikres, at der bliver taget de rette juridiske skridt. 

Lejelovgivningens regler


Lejere skal overholde de regler, som er vedtaget i husordenen og reglerne i Lejeloven om almindelig god skik og orden. Det betyder blandt andet, at der er grænser for, hvor meget man må genere de øvrige beboere med støj og larm. Hvis en lejer støjer uacceptabelt meget, kan udlejer i sidste ende få smidt lejeren ud af lejemålet. Du bør derfor kontakte din udlejer, hvis du generes af nabostøj.

Læs mere om lejelovgivningens regler

Når man bor til leje, skal man overholde både den husorden, der er vedtaget for ejendommen og de almindelige regler om støj i Lejeloven. 

Der er regler i Lejeloven om, at man i almindelighed skal tage hensyn til de øvrige i ejendommen. Det betyder konkret, at der i almindelighed skal være ro fra ca. kl. 22-06 og at man ikke må udsætte de omkringboende naboer for mere støj, end hvad der er almindeligt acceptabelt. 

Lejelovens grænse går altså der, hvor der støjes mere, end hvad der er almindeligt acceptabelt. Du kan derfor kun få sanktioneret støj og anden adfærd via lejelovgivningens regler, hvis din nabo støjer mere end det almindeligt acceptable. Det er en meget konkret vurdering, men generelt må du tåle, at du undertiden kan høre almindelig støj fra dine naboer i form af snak, musik, fest, værktøj og lignende. 

Lejere, der støjer uacceptabelt meget og derved generer de øvrige beboere, kan sanktioneres på forskellig vis. I sidste ende kan uacceptabel støjen føre til, at lejemålet kan opsiges og lejeren sættes ud. Det gælder uanset, om lejeren er en person eller en virksomhed. 

Hvis du oplever støjgener fra en nabo i en udlejningsejendom, bør du kontakte udlejeren. Udlejeren er den, som kan iværksætte forskellige sanktioner mod lejeren, hvis støjen er slem nok. I sidste ende kan udlejeren få sat lejeren ud ved at opsige eller ophæve lejemålet. Det vil dog ofte kræve, at der først er givet advarsler til den støjende nabo, og at sagen har været i huslejenævnet. Din advokat kan hjælpe med at sikre, at der bliver taget de rigtige skridt, så støjen tidligst muligt stoppes. 

Det vil ofte være en lang proces at få sat en lejer ud af lejemålet på grund af støj. Derfor er det vigtigt, at du allerede tidligt gør naboen og udlejeren opmærksom på problemet og forlanger, at der bliver handlet. Det er også en god ide, hvis du selv dokumenterer de støjgener du oplever. Du kan eksempelvis optage støjen, når den forekommer og føre en logbog over støjen. 

Kommunale regler for nabostøj


Kommunerne i Danmark kan fastsætte lokale regler om støj fra brug af motorredskaber, værktøj og lignende. Kommunen har i mange tilfælde også mulighed for at bestemme, hvor meget virksomheder må støje. Derfor vil der ofte være lokale regler i din kommune, der regulerer din nabos mulighed for at støje. Din advokat kan hjælpe dig med at klarlægge, hvilke regler der gælder i din kommune.

Læs mere om kommunale regler for nabostøj

De lokale, kommunale regler har ofte stor betydning i sager, hvor nabolaget forstyrres af støjende aktivitet på en ejendom. Hvis du oplever, at du generes af støj fra dine naboer eller andre i nabolaget, kan du derfor få din advokat til at undersøge de lokale regler og dine muligheder. 

Hvis din nabo overtræder de udstedte retningslinjer, kan du anmelde det til kommunen. Kommunen har så mulighed for at pålægge en bødestraf, hvis forholdet er grelt nok. Alternativt kan kommunen give påbud om at foretage forskellige handlinger for at begrænse støjen. 

Der kan også være andre regler i din kommune, som kan bruges til at sanktionere uacceptabel støj. Er din nabo eksempelvis en restauration med alkoholbevilling, kan alkoholbevillingen bringes i spil, hvis støjen ikke bringes ned på et acceptabelt niveau.

Regler om hunde


Hvis din nabo har hund(e) vil du sikkert af og til opleve gøen, hylen eller anden generende adfærd fra hunden. Hundeejere har dog pligt til at sikre, at hunden ikke i overdrevent omfang forstyrrer nabolaget. Hvis hundeejeren ikke formår at sikre det, kan politiet give påbud og i sidste ende fjerne hunden. Der skal dog meget til, før det kan ske.

Læs mere om reglerne for hunde

Hundeejere har pligt til at sikre, at hunden ikke forstyrrer nabolaget ved gøen, hylen og lignende. Hvis du jævnligt forstyrres af din nabos hund, bør du derfor tage kontakt til naboen. Hjælper det ikke, kan du klage over hunden til politiet.

Politiet kan nemlig på baggrund af en klage give ejeren påbud om at holde hunden indelukket. Hvis det ikke afhjælper støjgenerne, kan politiet i sidste ende fjerne hunden.

Der skal dog ret meget til, før politiet kan sanktionere en larmende hund. Som minimum skal hunden forstyrre naboerne ved gentagen eller vedholdende gøen. I praksis betyder det, at hunden jævnligt skal have generet nabolagets beboere.

I politiets vurdering af, om der skal iværksættes sanktioner, vil der blandt andet blive lagt vægt på, om flere af naboerne har følt sig generet af hundens gøen, og om det har stået på igennem længere tid. Hvis du ønsker at blande politiet ind i sagen, kan du derfor med fordel lodde stemningen hos de øvrige naboer først.

Det er også en god ide, hvis du på forhånd dokumenterer støjgenerne. Du kan eksempelvis dokumentere at du (gentagende gange) har henvendt dig til din nabo om hunden. Du kan også dokumentere de episoder, hvor hunden har generet nabolaget. Eksempelvis ved at optage larmen.

Ordensbekendtgørelsen


Ordensbekendtgørelsen er et regelsæt, som håndhæves af politiet. Ordensbekendtgørelsens formål er at sikre opretholdelsen af den offentlige orden. Derfor kan reglerne anvendes til at sanktionere adfærd, som forstyrrer den offentlige orden. Det kan eksempelvis være råben, skrigen eller slagsmål.

Læs mere om ordensbekendtgørelsen

I grove tilfælde af nabostøj og lignende groft forstyrrende adfærd kan reglerne i Ordensbekendtgørelsen komme i spil. Ordensbekendtgørelsen er et regelsæt med tilhørende sanktionsmuligheder, der er indført for at sikre den offentlige orden.

Det indebærer, at slagsmål, råben, skrigen, uanstændig adfærd og lignende, som kan forstyrre den offentlige orden, er forbudt. Det gælder uanset, om det foregår på din nabos egen grund eller på offentligt tilgængelige steder.

Hvis du oplever at din nabo eller andre opfører sig sådan, kan du kontakte politiet. Politiet kan så give påbud eller bøder for at få stoppet støjen. Før du kontakter politiet, bør du dog om muligt selv kontakte din støjende nabo og bede om at få skruet ned.

Den naboretlige tålegrænse


Den naboretlige tålegrænse er et almindeligt princip om, at der er grænser for, hvor meget du skal finde dig i fra dine naboer - blandt andet med hensyn til støj. Selvom der ikke er en eksplicit lovgivning eller anden regel, som forbyder din nabo at støje, kan tålegrænsen være overskredet. Tålegrænsen kan på den måde være med til at definere, hvor meget din nabo må støje.

Læs mere om den naboretlige tålegrænse

Hvad er den naboretlige tålegrænse?

I naboretten gælder princippet om den naboretlige tålegrænse. Det er princip om, at der er grænser for, hvor megen gene og ulempe, man må tåle fra sine naboer.

Tålegrænsen er relevant ved nabostøj, da der er ganske få regler på området. Tålegrænsen er så med til at fastlægge rammerne for, hvor meget, hvor ofte og hvornår din nabo må støje. Det er nemlig kun hvis tålegrænsen eller en af de andre regler om støj overskrides, at der er mulighed for at sanktionere din nabo.

Er tålegrænsen overskredet?

Det kan ikke siges præcist, hvor meget støj du må tåle, før tålegrænsen er overskredet. Grænserne afhænger af de konkrete forhold. Der er dog bestemte betingelser, som skal være opfyldt før tålegrænsen kan være overskreden.

 1. Er den ulempe man påføres alment anerkendt som en væsentlig ulempe?
 2. Er den ulempe man påføres af speciel karakter?
 3. Er ulempen konkret til stede?

Kravet om at ulempen skal være alment anerkendt som væsentlig betyder, at det kun er ulemper eller gener, som almindeligvis betragtes som væsentlige, der kan overskride tålegrænsen. Vurderingen tager ikke hensyn til individuelle opfattelser. Det er kun en overskridelse af tålegrænsen, hvis din nabos støj i almindelighed vil blive opfattet som væsentligt generende.

At ulempen skal være af speciel karakter betyder, at din nabos støj skal være usædvanlig sammenlignet med, hvad boligejere ellers oplever. Her tager man også hensyn til, hvad der er normalt i det område og den ejendomstype, du bor i. Det betyder eksempelvis, at der er andre grænser for, hvor meget støj man må tåle, hvis man bor i et industrikvarter end hvis man bor på en villavej.

At ulempen konkret skal være til stede betyder, at man ser på, om den ulempe, du påføres, konkret begrænser eller generer din brug af ejendommen eller reducerer værdien. Det skal altså også stå klart, at støjen har væsentlig betydning i praksis.

Hvis tålegrænsen er overskredet

Hvis du mener, at tålegrænsen er overskredet, bør du først drøfte støjen med din nabo. Det ideelle er, hvis I kan tale jer frem til en løsning. Lykkes det ikke, bør du tage kontakt til en advokat. Ofte vil næste skridt nemlig være at anlægge en retssag. 

Hvis domstolene er enige i, at tålegrænsen er overskredet, kan din nabo pålægges forskellige sanktioner alt efter omstændighederne, og hvor graverende overskridelsen er. 

Klage over nabostøj

Måden hvorpå du kan klage over nabostøj afhænger af, hvilken boligtype du bor i. Der er forskel på, hvem du kan klage til, afhængigt af om du bor til leje, ejer din egen bolig, er andelshaver eller lignende.

  • Ejere kan klage til deres ejerforening/grundejerforening.
  • Andelshavere kan klage til deres andelsforening.
  • Lejere kan klage til deres udlejer.

Uanset hvilken boligtype du bor i, bør du dog som det første prøve at kontakte din støjende nabo. Måske ved din nabo ikke, at du generes af støjen. Derudover er det en fordel senere hen, hvis det kan dokumenteres, at din nabo allerede tidligt er gjort opmærksom på støjproblemerne. Det er også en god ide, hvis du allerede fra starten sørger for at dokumentere støjen fra din nabo. Eksempelvis ved at optage, når støjen når et uacceptabelt niveau. 

Læs mere om dine muligheder for at klage over nabostøj

Det afhænger af din boligtype, hvem du kan klage til. Er du boligejer bør du kontakte din ejerforening/grundejerforening. Hvis du er andelshaver, bør du kontakte din andelsforening. Hvis du bor til leje, bør du klage til din udlejer. Klagen bør så føre til, at den støjende nabo kontaktes og mindes om støjreglementet. 

Hvis du er ejer 

Ejere kan klage til deres ejerforening. De fleste etageejendomme og boligområder har nemlig en ejerforening, som blandt andet håndterer uenigheder mellem beboerne. Herunder om støj. Foreningen kan så kontakte den støjende nabo og forsøge at få stoppet støjen. 

Hvis din nabo trods påmindelser herom ikke stopper støjen, har ejerforeningen ofte mulighed for at tage videre skridt. Mange ejerforeninger har vilkår i vedtægterne om, at beboere, der overtræder støjreglementet ved eksempelvis overdreven støj, kan blive smidt ud af ejerforeningen og tvunget til at sælge boligen. Din advokat kan hjælpe med at afklare, hvilke muligheder I har inden for reglerne i din ejerforening. 

Hvis du er andelshaver 

Andelshavere kan klage til deres andelsforening. Andelsforeningens bestyrelse fungerer på mange måder som bestyrelsen i en ejerforening og kan blandt andet bidrage til at håndtere støjproblemer. 

Andelsforeningens bestyrelse vil så kontakte den støjende nabo og påminde om at overholde reglerne for støj. Hvis det ikke er nok til at stoppe støjen, vil foreningen ofte også have andre værktøjer. Mange andelsforeninger har bestemmelser i vedtægterne om, at andelshavere som overtræder reglerne for ejendommen kan pålægges at sælge deres andel og dermed fraflytte. 

Din advokat kan hjælpe med at undersøge mulighederne for at sanktionere støjende andelshavere i din andelsforening. Din advokat kan også hjælpe med at koordinere processen, så det sikres, at der bliver taget de rette juridiske skridt.  

Hvis du bor til leje 

Lejere kan klage til deres udlejer. Udlejeren har mulighed for at sanktionere den støjende nabo, hvis naboen også bor i en af udlejerens lejemål. Alternativt kan du klage til din nabos udlejer. 

Hvis din nabo bor til leje, kan støjen i grove tilfælde føre til, at lejekontrakten opsiges eller ophæves. Eller med andre ord, at den støjende nabo smides ud af lejemålet. Ofte vil det dog være en lang proces at nå dertil, idet det kan være nødvendigt at tage flere skridt på vejen for at nå dertil. Eksempelvis kan det være nødvendigt først at give en advarsel og derefter gøre lejemålet betinget, før lejekontrakten til sidst kan opsiges eller ophæves. Det vil også ofte være nødvendigt at køre sagen i huslejenævnet. 

Din advokat kan sørge for at koordinere de forskellige dele af sagen og sikre, at der tages de rigtige skridt, så sagen hurtigst muligt afsluttes med den rigtige udgang. 

Nabostøj om natten


Støj fra naboerne kan være desto mere generende, hvis det finder sted om natten og stjæler søvnen. Trods det, er der ikke faste generelle regler for, hvornår der skal være ro, eller hvor meget der må larmes om natten. Det er dog ikke det samme som, at der ikke er grænser for, hvor meget der må støjes om natten. 


Bor du til leje, er der en almindelig regel om, at der normalvis skal være ro i tidsrummet 22-06. Derudover kan der være særlige regler i husordenen. Hvis du bor som ejer, vil der normalt også være vedtaget en husorden, som sætter reglerne for, hvornår der skal være ro. Uanset hvad, er der grænser for, hvor meget du skal acceptere, at din nabo støjer om natten.

Læs mere om nabostøj om natten

Hvis du generes af natlig støj fra din nabo, bør du i første omgang gøre din nabo opmærksom på problemet. Hvis det ikke hjælper, kan du gå videre og klage over din nabo. Det afhænger af din boligtype, hvem du kan klage til.

  • Ejere kan klage til deres ejerforening/grundejerforening.
  • Andelshavere kan klage til deres andelsforening.
  • Lejere kan klage til deres udlejer.

Hvis du er ejer

Hvis du ejer din bolig, kan du klage til din ejerforening. En del af formålet med en ejerforening er at løse de uenigheder, der kan opstå mellem beboerne. Herunder om støj. Foreningen kan så kontakte den støjende nabo og forsøge at få stoppet støjen.

Hvis din klage er velbegrundet, bør ejerforeningen kontakte den støjende nabo for at få stoppet støjgenerne. Hvis det ikke hjælper, kan det overvejes at tage yderligere skridt. Mange ejerforeninger har vilkår i vedtægterne om, at beboere, der overtræder husordenen i sidste ende kan blive smidt ud af ejerforeningen og tvunget til at sælge deres bolig. Din advokat kan hjælpe med at afklare jeres muligheder og rådgive jer i processen.

Hvis du er andelshaver

Hvis du er andelshaver, kan du klage til din andelsforening. En del af andelsforeningens formål er at afhjælpe tvister mellem andelshaverne. Normalt vil der derfor være vedtaget regler, som beboerne skal overholde. Blandt andet om støj.

Når du har klaget, bør andelsforeningens bestyrelse kontakte den støjende og påminde om, at reglerne skal overholdes. Hvis det ikke hjælper, har mange andelsforeninger bestemmelser i vedtægterne om, at andelshavere, som ikke overholder reglerne i ejendommen, kan tvinges til at sælge deres andelsbolig og fraflytte.

Din advokat kan undersøge, hvilke muligheder I har i din andelsforening. Din advokat kan også hjælpe med at koordinere processen, så det sikres, at der bliver taget de rette juridiske skridt.

Hvis du bor til leje

Som lejer kan du klage over nattestøj til din udlejer. Din udlejer har pligt til at sikre, at lejerne overholder reglerne. Blandt andet reglerne for støj om natten. Ofte vil der være en husorden med forskellige regler, som beboerne skal overholde. Derudover skal der i almindelighed være nogenlunde ro i tidsrummet 22-06.

Hvis din nabo ikke overholder reglerne om nattestøj eller på anden vis forbryder sig mod reglerne i ejendommen, kan udlejeren pålægge forskellige sanktioner. I sidste ende kan udlejeren ophæve eller opsige lejekontrakten. Eller med andre ord – smide naboen ud.

Før nattestøj kan føre til, at naboen sættes ud, vil udlejeren dog normalt først skulle tage mildere sanktioner i brug. Det kan blandt andet være nødvendigt først at give en advarsel. Derfor er det vigtigt, at du tidligt får gjort din udlejer opmærksom på problemet, så der kan blive handlet.

Din advokat kan hjælpe dig med at få sat skub i processen ved kontakte udlejeren og sørge for, at de rette skridt bliver taget i det rette tempo. Ofte vil du opleve, at dine henvendelser tages mere seriøst, hvis du har en advokat med på sidelinjen.

Nabostøj, hvad gør man?

Hvis du generes af nabostøj, bør du som det første kontakte din larmende nabo. Den ideelle løsning er selvfølgelig, hvis I af dialogens vej kan finde en løsning. Hvis det ikke får stoppet støjen, kan det blive nødvendigt at klage over støjen. Hvem du skal klage til, afhænger af hvilken boligtype, du bor i. 

  • Ejere kan klage til deres ejerforening/grundejerforening.
  • Andelshavere kan klage til deres andelsforening.
  • Lejere kan klage til deres udlejer.
Læs mere om hvad du kan gøre, hvis du oplever nabostøj

Hvis støjproblemerne er så store, at du ender med at klage eller tage andre skridt for at få sat en stopper for støjen, bør du sørge for at hjælpe din sag ved få dokumentationen på plads. Det indebærer, at du bør dokumentere din nabos støjen. Eksempelvis ved at optage støjen og føre logbog over støjepisoderne. Det er også en god ide, hvis du sørger for at klager og anden kommunikation sker skriftligt. 

Hvis du er ejer 

Som ejer kan du klage til din ejerforening. De fleste etageejendomme og boligområder har en ejerforening eller en grundejerforening. Ejerforeningens funktion er blandt andet at håndtere uenigheder iblandt beboerne. Herunder også uenigheder om støj. 

Ejerforeningen kan sende en påmindelse om, at reglerne for støj skal overholdes. Hvis det ikke er nok, har mange ejerforeninger bestemmelser i vedtægterne, som giver mulighed for at sanktionere beboere, som bryder eksempelvis reglerne om støj. 

Mange ejerforeninger har bestemmelser i vedtægterne, der giver adgang til at smide beboere, som ikke overholder reglerne ud af ejerforeningen og tvinge dem til at sælge deres bolig. Din advokat kan hjælpe med at afklare, hvilke muligheder I har inden for reglerne i din ejerforening. 

Hvis du er andelshaver 

Andelshavere kan klage til deres andelsforening. Andelsforeningens bestyrelse fungerer på mange måder som bestyrelsen i en ejerforening. Andelsboligforeningens bestyrelse kan derfor blandt andet håndtere uenigheder mellem andelshaverne om støj. 

Andelsforeningens bestyrelse vil så kontakte den støjende nabo og påminde om, at reglerne for støj skal overholdes. Hvis det ikke er nok til at stoppe støjen, vil foreningen ofte også have andre værktøjer. Mange andelsforeninger har bestemmelser i vedtægterne om, at andelshavere som overtræder reglerne for ejendommen kan pålægges at sælge deres andel og dermed fraflytte. 

Din advokat kan hjælpe med at undersøge mulighederne for at sanktionere støjende andelshavere i din andelsforening. Din advokat kan også hjælpe med at koordinere processen, så det sikres, at der tages de rette juridiske skridt.  

Hvis du bor til leje 

Lejere kan klage til deres udlejer. Udlejeren har mulighed for at sanktionere den støjende nabo, hvis naboen bor i en af udlejerens lejemål. Alternativt kan du klage til din nabos udlejer. 

Hvis støjgenerne fra din nabo er grove, kan det i sidste ende føre til, at din nabos lejekontrakt opsiges eller ophæves. Altså at din nabo smides ud af sit lejemål. Der skal dog en del til, før det kan ske. Det vil ofte være nødvendigt at gå igennem flere skridt først. Eksempelvis kan det være nødvendigt først at give en advarsel og derefter gøre lejemålet betinget, før lejekontrakten til sidst kan opsiges eller ophæves. Ofte vil det også være nødvendigt at føre sagen i huslejenævnet, før den støjende nabo kan sættes ud. 

Din advokat kan sørge for at koordinere de forskellige dele af sagen og sikre, at der tages de rigtige skridt, så sagen hurtigst muligt afsluttes med den rigtige udgang. 

Politi og nabostøj


Hvis du akut oplever uacceptabel nabostøj - eksempelvis højlydte fester midt om natten – kan politiet bringes i spil. Hvis politiet rykker ud og konstaterer uacceptable støjniveauer, vil politiet som udgangspunkt forsøge at få sat en dæmper på via dialogens vej. Om nødvendigt kan politiet dog også pålægge forskellige sanktioner så som bøder.

Læs mere om politi og nabostøj

At kontakte politiet kan sommetider være den eneste måde, hvorpå du effektivt kan få sat en dæmper på akut nabostøj. De fleste mennesker retter trods alt ind, hvis politiet beder dem om at skrue ned. Du bør dog som udgangspunkt først selv forsøge at tage dialogen med naboen, før du kontakter politiet. 

Hvis polititiet konstaterer, at der støjes uacceptabelt meget, vil din støjende nabo normalt blive bedt om at dæmpe sig. Hvis det er nødvendigt, kan politiet dog også tage andre sanktioner i brug. Politiet håndhæver forskellige love. Herunder blandt andet Ordensbekendtgørelsen. Politiet kan efter ordensbekendtgørelsen give påbud eller bøder, hvis naboen i uacceptabel grad forstyrrer omgivelserne med råben, skrigen, slagsmål eller lignende. 

Det er til gengæld vigtigt at forstå, at politiet ikke har mulighed for at pålægge den støjende sanktioner efter eksempelvis lejelovgivningen. Politiet kan altså ikke sætte en støjende nabo på gaden eller tvinge naboen til at sælge sin lejlighed. Derfor er politiet sjældent den rette løsning, hvis nabostøjen er et problem som står på over lang tid. 

Hvis du gentagne gange har forsøgt at få støjen bragt til ophør ved dialog og politiets hjælp, bør du i stedet kontakte en advokat, som kan hjælpe dig med dine mere langsigtede muligheder. 

Nabostøj, ejerlejlighed


Hvis du bor i ejerlejlighed og oplever uacceptable mængder af støj fra en nabo, bør du i første omgang prøve at tage dialogen med naboen. Hjælper det ikke, kan du klage til ejendommens ejerforening. Hvis støjproblemerne fra naboen er store nok, vil ejerforeningen i nogle tilfælde kunne tvinge den støjende til at fraflytte ejendommen.

Læs mere om dine muligheder, hvis du bor i ejerlejlighed og oplever nabostøj

Hvis du bor i en ejerlejlighed og oplever støjproblemer på grund af en af naboerne, kan du kontakte ejendommens ejerforening. En del af ejerforeningens formål er at varetage de uenigheder og problemer, der kan opstå mellem beboerne. Herunder problemer med støj. 

Normalt vil der være vedtaget en husorden, som ejendommens beboere skal overholde. I husordenen vil der ofte være regler for, hvornår og hvor meget der må støjes. Derudover gælder der også et almindeligt uskrevet princip om, at der er grænser for, hvor megen støj man må udsætte sine naboer for. Tilsvarende at man skal begrænse støj om natten.

Hvis der klages over støj fra en af beboerne, bør ejerforenings bestyrelse tage affære og påminde om de gældende regler for støj mv. Hvis det ikke hjælper, har mange ejerforeninger vilkår i deres vedtægter om, at beboere der overtræder husordenen i sidste ende kan blive smidt ud af ejerforeningen og tvunget til at sælge boligen. Din advokat kan hjælpe med at afklare, hvilke muligheder I har inden for reglerne i din ejerforening. 

Nabostøj, lejlighed

Når man bor i lejlighed, er det let at blive forstyrret af støj fra de nærliggende lejligheder, idet der ofte kun er tynde vægge eller gulve uden særlig lydisolering, som adskiller lejlighederne. Derfor er beboerne nødt til at vise hensyn over for hinanden.

Hvis du bor i lejlighed og generes af nabostøj, bør du i første omgang kontakte kilden til støjen. Måske ved den støjende nabo ikke, at de øvrige naboer generes af støj. Hvis det ikke hjælper, kan du klage over støjen. Hvem du skal klage til, afhænger af din boligtype.

  • Ejere kan klage til deres ejerforening/grundejerforening.
  • Andelshavere kan klage til deres andelsforening.
  • Lejere kan klage til deres udlejer.
Læs mere om dine muligheder, hvis du bor i lejlighed og oplever nabostøj

Hvis du er ejer 

Hvis du ejer den lejlighed, du bor i, kan du klage til ejerforeningen. Ejerforeningen er en forening for de personer, som ejer lejligheder i den bygning, opgang eller lignende, du bor i. Ejerforeningen kan blandt andet tage sig problemer med nabostøj. 

Hvis din klage er berettiget, bør ejerforeningens bestyrelse kontakte den støjende nabo og minde om, at reglerne for støj skal respekteres. Ofte vil der være vedtaget en husorden, som regulerer hvornår og hvor meget, der må støjes i ejendommen. 

Stopper din nabo trods påmindelser herom alligevel ikke med at støje for meget, kan det blive nødvendigt at tage videre skridt. I mange ejerforeninger er der vedtaget vedtægter med vilkår om, at beboere som ikke overholder husordenen i yderste instans kan tvinges til at sælge boligen og dermed fraflytte ejendommen. Din advokat kan sørge for at undersøge hvilke muligheder vedtægterne og forholdene giver i din sag. 

Hvis du er andelshaver 

Hvis du bor i en andelslejlighed og oplever problemer med en støjende nabo, kan du klage til din andelsforening. Andelsforeningen har en bestyrelse, som blandt andet kan håndtere problemer med nabostøj. 

Såfremt din klage er berettiget, bør andelsforeningens bestyrelse kontakte den støjende nabo med en påmindelse om, at reglerne for støj skal overholdes. Ligesom ejerforeninger har andelsforeninger normalt vedtaget husorden mv. som regulerer, hvornår og hvor meget der må larmes. Disse regler skal naturligvis overholdes af beboerne. 

Hvis den støjende nabo ikke begynder at efterleve de gældende regler, kan det blive nødvendigt med skrappere sanktioner. Mange andelsforeninger har bestemmelser i vedtægterne om, at andelshavere som overtræder reglerne for ejendommen kan pålægges at sælge deres andel og dermed fraflytte. 

Din advokat kan stå for at undersøge mulighederne i din sag. Herunder hvad vedtægterne i din andelsforening muliggør. Din advokat kan også hjælpe med at koordinere processen, så det sikres, at der  tages de rette juridiske skridt.  

Hvis du bor til leje 

Bor du i en lejelejlighed og oplever problemer med nabostøj, kan du klage til din udlejer. Hvis din udlejer også er udlejer for din støjende nabo, kan din udlejer sanktionere støjen lejeretligt. Det indebærer, at din udlejer i yderste konsekvens kan opsige den støjendes lejemål under henvisning til støjproblemerne. 

Som lejer skal man nemlig både overholde den husorden der gælder i ejendommen, vilkårene i lejekontrakten og de almindelige regler i Lejeloven om, at man ikke må støje i uacceptabelt omfang. Det indebærer blandt andet, at der almindeligvis skal være ro i tidsrummet 22-06. Udlejeren kan i sidste ende opsige eller ophæve lejemålet, hvis støjreglerne ikke overholdes. 

Det vil dog ofte kræve rigtig meget, før en lejer kan sættes ud på grund af støj. Dels skal støjgenerne være ganske store. Dels skal udlejeren normalvis igennem flere retlige skridt. Ofte kan det være nødvendigt at køre sagen i huslejenævnet. Derfor bør du kontakte en advokat, som kan hjælpe dig med at få sat skub på processen og sikre, at der bliver taget de fornødne retlige skridt.

Nabostøj, høj musik


Høj musik er ofte genstand for konflikter mellem naboer. Særligt hvis musikken afspilles på tidspunkter, hvor der normalt forventes at være ro. Der er ikke særlige regler for, præcist hvor højt der må spilles musik, eller hvornår det må foregå. Derfor skal du dog ikke finde dig i, at din nabo i overdreven grad generer dig med høj musik.

Hvis du bor i lejlighed, vil der normalt være vedtaget en husorden, som bestemmer blandt andet, hvor sent der må larmes. På samme måde har mange grundejerforeninger regler for, i hvilket omfang der må larmes. Derudover er der et almindeligt princip om, at naboer i almindelighed skal tage hensyn til hinanden. Blandt andet ved ikke at støje mere end det almindeligt acceptable og særligt ikke om natten.

Læs mere om dine muligheder, hvis du generes af høj musik fra naboen

Hvis du generes af høj musik fra naboen, bør du i første omgang selv kontakte din nabo og gøre opmærksom på generne. Hvis det ikke er muligt at nå en acceptabel løsning, kan du klage. Det afhænger af din boligtype, hvem du kan klage til. 

  • Ejere kan klage til deres ejerforening/grundejerforening.
  • Andelshavere kan klage til deres andelsforening.
  • Lejere kan klage til deres udlejer.

I akutte tilfælde kan du desuden kontakte politiet, som om nødvendigt kan give påbud eller bøder, hvis det vurderes, at musikken forstyrrer den offentlige orden. 

Hvis du er ejer 

Som ejer kan du klage til din ejerforening. Ejerforeningen er en forening for de personer, som ejer lejligheder i den bygning, opgang eller lignende, du bor i. Ejerforeningen kan blandt andet tage sig problemer med afspilning af høj musik og anden form fra støj.  

Normalt vil ejerforeningen have vedtaget regler for, hvornår der spilles høj musik og lignende. Disse regler skal naturligvis overholdes. Hvis det ikke sker, bør ejerforeningen i første omgang kontakte kilden til problemet og minde om, at reglerne skal følges. 

Hvis problemet trods påmindelse(r) ikke ophører, kan ejerforeningen tage yderligere midler i brug. Mange ejerforeninger har bestemmelser i vedtægterne, som giver mulighed for at pålægge beboere, som ikke overholder husordenen og lignede regler at sælge boligen og fraflytte ejendommen. 

Din advokat kan bistå med at afklare, hvilke muligheder du og din ejerforening har for at komme problemer med en støjende nabo til livs. Din advokat kan også hjælpe med at varetage processen, så problemet følges effektivt til dørs. 

Hvis du er andelshaver 

Som andelshaver kan du klage over høj musik til bestyrelsen i andelsboligforeningen. Andelsboligforeningens rolle er at få det til at fungere for beboerne. Derfor er andelsforeningens rolle blandt at sikre, at reglerne for støj og lignende overholdes. 

Hvis du eller øvrige beboere generes af høj musik, bør bestyrelsen derfor kontakte den pågældende og påminde om, at reglerne for støj skal overholdes. De fleste andelsboligforeninger har vedtaget regler for, hvornår der må spilles høj musik, og hvornår der skal være ro. 

Hvis hverken din henvendelse til den støjende eller påmindelsen fra bestyrelsen virker, kan det være nødvendigt at gå videre for at få stoppet støjen. Det afhænger blandt andet af vedtægterne, hvilke sanktionsmuligheder foreningen har. En del andelsforeninger har vedtægter, som giver mulighed for i sidste ende at pålægge den pågældende at sælge sin andel og fraflytte andelsforeningen. 

Din advokat kan hjælpe med at undersøge hvilke muligheder du og andelsforeningen har for at få sanktioneret støjen. Din advokat kan også hjælpe med at koordinere processen, så det sikres at der tages de fornødne skridt. 

Hvis du bor til leje 

Hvis du bor til leje og generes af høj musik fra en af dine naboer, kan du klage til din udlejer. Din udlejer har pligt til at sikre, at der hersker god ro og orden i ejendommen. Det indebærer blandt andet, at udlejeren skal tage de nødvendige skridt for at sikre, at reglerne for musik og støj overholdes. 

Pligten til at sikre ro og orden indebærer også, at udlejeren om nødvendigt skal sanktionere de lejere, som ikke overholder reglerne. I sidste instans kan lejere der ikke overholder regler for blandt støj smides ud af deres lejemål. 

Du har altså krav på, at din udlejer sørger for, at ejendommens husorden overholdes og du ikke i overdreven grad generes af høj musik og lignede fra øvrige beboere. Som udgangspunkt har du krav på, at der normalvis er nogenlunde ro i tidsrummet 22-06. 

Hvis du oplever, at din udlejer ikke får styr på støjproblemerne efter du har klaget, kan du kontakte en advokat, som kan hjælpe med at få sat skub i processen. Ofte vil du opleve, at din klage tages mere seriøst, hvis du får hjælp af en advokat. 

Nabostøj, sommerhus

Mange sommerhusejere bruger deres sommerhus som et fristed - fri af hverdagens stress og larm. Derfor kan det være desto mere generende, hvis roen ødelægges af støjende naboer. Mange grundejerforeninger har derfor vedtaget regler for, hvornår og hvor meget der må støjes. Kommunen kan også have vedtaget lokale regler, som bestemmer, hvornår der eksempelvis må bruges støjende redskaber som plæneklippere og buskryddere.

Læs mere om dine muligheder, hvis du generes af nabostøj i sommerhuset

Hvis du generes af en støjende nabo i sommerhuset, bør du i første omgang kontakte din støjende nabo og gøre opmærksom på problemet. Hvis det ikke hjælper, kan du klage. Normalt skal du klage til sommerhusområdets grundejerforening. I de tilfælde, hvor naboen bryder de kommunale regler for støj med eksempelvis motorredskaber, bør du dog i stedet klage til kommunen. Hvis de kommunale regler overtrædes, kan kommunen give en bøde. 

En del af formålet med en grundejerforening er, at den skal bidrage til at løse de uoverensstemmelser, der opstår mellem områdets sommerhusejere. Blandt andet om støj. Hvis en sommerhusejer generer med overdreven støj, kan grundejerforeningen derfor tage affære. 

Som det første bør grundejerforeningen henvende sig til den støjende nabo og gøre det klart, at reglerne skal overholdes. Hvis det ikke afhjælper problemet, kan grundejerforeningen tage videre skridt ud fra, hvilke sanktionsmuligheder foreningens vedtægter giver. Nogle grundejerforeninger har bestemmelser i vedtægterne, der giver mulighed for at pålægge sommerhusejere, der ikke overholder reglerne at sælge deres sommerhus. 

Din advokat kan hjælpe dig med at afklare, hvilke muligheder du og din grundejerforening har for få sanktioneret din støjende nabo. Din advokat kan også hjælpe dig med at styre processen, så det sikres, at der tages de rette skridt hurtigst muligt. Du vil ofte opleve, at det sætter mere skub i hele processen, hvis du har en advokat med på sidelinjen.  

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon