Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5523

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5523

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Haveforening

Er du tvivl om, hvad en haveforening er, hvordan man må bo i et kolonihavehus, samt hvilke regler, der er beskrevet i kolonihaveloven? I det følgende bliver typiske spørgsmål, som kan opstå omkring haveforeninger gennemgået. Har du flere spørgsmål eller brug for vejledning i en konkret sag, så tøv ikke med at kontakte Sagførerne, da vi har behandlet adskillige lignende sager inden for denne juridiske disciplin.

Typiske spørgsmål

   • Hvad er en haveforening?
   • Hvad er kolonihaveforbundet?
   • Hvilke regler fremgår af kolonihaveloven?
   • Er der bopælspligt i et kolonihavehus?
   • Hvornår må man bo i et kolonihavehus?

Kontakt vores specialiserede advokater


Rasmus Møller Nielsen, advokat Andreas Bengtsen, advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5523 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Haveforening


Hvad er en haveforening?

En haveforening er en sammenslutning af ejere eller lejere af mindre kolonihavehuse, der oftest er samlet i et bestemt afgrænset område. Haveforeninger fungerer som et fællesskab, hvor medlemmerne deler ansvar og faciliteter som vandforsyning, fællesområder og eventuelle fælleshuse.

Haveforeningen fastsætter regler og retningslinjer for brugen af kolonihaverne, herunder bygningernes  udformning og anvendelse, for at sikre en velorganiseret og effektiv udnyttelse af området.

Kolonihaver er kendetegnet ved, at man skelner skarpt mellem havelodden (grunden) og kolonihavehuset. Et kolonihaveområde karakteriseres i kolonihaveloven ved, at havelodderne i gennemsnit ikke må overstige 400 m2. Det er tilladt at opføre bygninger til dag- og natophold samt til opbevaring af redskaber m.v. Disse bygninger må dog ikke bruges til helårsbeboelse.

Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker rådgivning til dette emne. Vi er eksperter på området og kan derfor hjælpe dig bedst muligt, hvis du ønsker at vide mere om haveforeninger og kolonihaver.

Hvad er Kolonihaveforbundet?

Kolonihaveforbundet er en upolitisk organisation, der fungerer som en sammenslutning af haveentusiaster organiseret i haveforeninger. Forbundets primære formål er at varetage medlemmernes interesser i alle spørgsmål af relevans for kolonihavebevægelsen.

Kolonihaveforbundets opgaver omfatter blandt andet:

  • Sikre gode vilkår for kolonihaveejere
  • Arbejde for bedre rammer og faciliteter i haveforeningen
  • Repræsentere medlemmerne i dialog med myndigheder og andre relevante aktører
  • Fremme fællesskab, bæredygtighed og grønt liv i kolonihaverne.

  En haveforening kan enten leje jorden af Kolonihaveforbundet eller selv eje den jord, hvorpå havelodderne ligger. Dette betegnes som en andelshave. Det ses dog oftest, at det er Kolonihaveforbundet, som ejer arealerne og derefter lejer dem videre til de lokale haveforeninger.

  Er du i tvivl, hvorvidt en haveforening selv ejer den pågældende jord eller om den er ejet af Kolonihaveforbundet? Kontakt Sagførerne for en uforpligtende snak med en af vores eksperter i foreningsret.

Er der bopælspligt i et kolonihavehus?

Det er ikke tilladt at bo helårs i et kolonihavehus, og ejeren af huset skal have sin primære bopæl et andet sted. Det er altså aldrig tilladt at bruge et kolonihavehus som helårsbeboelse i en haveforening.


Bopælspligt, hvilket også betegnes bopælskrav, betyder, at du skal bo i den samme kommune, som din kolonihave er placeret i. Dette er et krav, som nogle kommuner stiller. En "overnatningshave" er en have med et hus, hvor det er tilladt at overnatte. En "daghave" er normalt mindre end overnatningshaverne og har også mindre bebyggelse.

Hos Sagførerne tilbyder vi en enkel og effektiv måde at sikre, at dine ønsker og din fremtidige situation er i overensstemmelse med gældende ret. Vi kender de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med kolonihavehuse og haveforeninger, hvorfor vi ved hvordan vi bedst muligt kan guide dig, så udfordringerne i videst muligt omfang undgås.

Hvilke regler fremgår af kolonihaveloven?

Kolonihaveloven har til formål at sikre, at kolonihaveområder fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Det fremgår af kolonihaveloven, at det ikke er tilladt at bo i et kolonihavehus hele året.

Kolonihavelovens § 2 definerer et kolonihaveområde som et areal, der omfatter mindst fem havelodder og eventuelt et fællesareal, på betingelse af:

  • At arealet ligger i byzone eller landzone,
  • At havelodderne i området i gennemsnit ikke er større end 400 m2,
  • At der må opføres bebyggelse på havelodderne til opbevaring af redskaber og eventuelt til dag- og natophold,
  • At bebyggelsen i området ikke må anvendes til helårsbeboelse, og
  • At området ikke er en del af et friareal, der hører til en boligbebyggelse.

  Kolonihaveloven indeholder desuden regler om bl.a. offentlighedens adgang til kolonihaveområder, nedlæggelse af varige kolonihaveområder, tilbudspligt samt klage, søgsmål og administrative bestemmelser.


  Ønsker du at vide mere om hvilke regler, der fremgår af kolonihaveloven? Du kan blive klogere ved at trykke her.

Hvornår må man bo i et kolonihavehus?

I vintermånederne er det som udgangspunkt ikke tilladt at overnatte i sit kolonihavehus. Reglerne for, hvornår man må bo i et kolonihavehus kan variere fra kommune til kommune. Nogle kolonihaveområder tillader slet ikke overnatning i vinterhalvåret, mens andre tillader det i visse perioder såsom weekender og ferier.

Hvis der ikke er tilladelse til overnatning i kolonihaveområdet, er det kun tilladt at opholde sig der i løbet af dagen hele året rundt. Reglerne for ophold i kolonihavehuse fastsættes normalt af offentlige myndigheder gennem lokalplaner, byplanvedtægter eller landzonetilladelser. Det kan også være reguleret af private servitutter og lejeaftaler.

Hvis du er i tvivl, bør du kontakte den relevante kommune, hvor kolonihavehuset er beliggende. Du er også velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Køb af kolonihave

Ønsker man at købe en kolonihave, er det et krav, at man er medlem af den pågældende haveforening. Dette kan ikke ske foruden, at bestyrelsen i haveforeningen er inddraget.

Der er to aftaler, som skal indgås, når du køber en kolonihave:

  • En lejeaftale eller brugsretsaftale for havelodden, som skal indgås med foreningen.
  • En købsaftale med sælger om det byggeri, der står på havelodden.

  Reglerne for køb af et kolonihavehus varierer afhængigt af den specifikke haveforening og de lokale bestemmelser, men generelt omfatter de følgende punkter:

   • Medlemskab af haveforeningen
   • Leje- eller Brugsretsaftale
   • Godkendelse af Bestyrelsen
   • Overholdelse af Bygningsreglementet
   • Prisvurdering
   • Tilstandsrapport
   • Ingen Helårsbeboelse
   • Gæld og Tinglysning
   • Planer om Infrastruktur
   • Haveloddens Tilstand

   Reglerne for køb af en kolonihave kan synes ganske komplicerede. Vi anbefaler derfor, at du får hjælp af en advokat med speciale i foreningsret. Herefter kan I sammen læse foreningens vedtægter og regler grundigt og kontakte bestyrelsen for at få klarhed over specifikke krav og procedurer.

   Hos Sagførerne står vi klar til at sikre, at dit køb af et kolonihavehus sker i overensstemmelse med de gældende regler og love.

Leje af kolonihavehus

Som medlem af haveforeningen er det vigtigt at have enten en lejeaftale eller en brugsretsaftale for havelodden med haveforeningen. Kun at have et medlemsbevis kan skabe uklarheder i forhold til lovgivningen om din brugsret eller lejeret til havelodden.

Lejeaftalen regulerer forholdet mellem det enkelte medlem og haveforeningen. Det er afgørende at have et grundigt kendskab til sin lejekontrakt, da en overtrædelse af reglerne kan føre til eksklusion fra foreningen og tab af retten til kolonihaven.

Når du har lejeret til en havelod, har du lov til at bygge på havelodden inden for visse rammer. De fleste kolonihaver ligger på kommunens jord, og de har derfor en lejekontrakt med den pågældende kommune. Den pågældende kommune vil herefter opkræve en leje, der ligger under markedsprisen og understøtter på den måde, at du også kan betale lejen for en kolonihavegrund, selvom man har en beskeden indtægt.

Ønsker du at vide mere om leje af kolonihavehuse? Tøv ikke med at kontakte Sagførerne. Vores advokater er eksperter i foreningsret, hvorfor de står klar til at hjælpe dig.

Byggeregler i en haveforening

Hvis din haveforening ikke er underlagt en lokalplan eller en tinglyst deklaration, der angiver størrelse og placering af bebyggelse, skal du ansøge om byggetilladelse, hvis du ønsker at opføre noget. Lovliggørelse af allerede eksisterende bygninger kræver også ofte en byggetilladelse.

Byggeregler i en haveforening varierer afhængigt af den specifikke haveforening og de lokale myndigheder, men nogle generelle regler inkluderer ofte:

  • Bygningens størrelse og højde
  • Bygningens placering
  • Materialer og design
  • Byggetilladelse
  • Miljøhensyn
  • Brug af bygningerne
  • Vedligeholdelse
  • Tilslutning til forsyningsnet

  Der kan være regler om tilslutning til vand, kloak og el-nettet, samt krav om installation af sikkerhedsmæssige foranstaltninger som brandalarmer. Det er vigtigt at kontakte din specifikke haveforening og de lokale myndigheder for at få detaljerede og opdaterede oplysninger om byggereglerne i dit område.

  Hos Sagførerne står vi klar til at hjælpe dig i forbindelse med byggeregler i en haveforening, således at dit byggeri er i overensstemmelse med gældende love og regler.

Udlejning af kolonihavehus

Hvorvidt det er muligt at udleje sit kolonihavehus afhænger af de specifikke regler og bestemmelser fastsat af den pågældende kolonihaveforening og de lokale myndigheder.

Nogle haveforeninger tillader udlejning af kolonihavehuse i en vis periode eller under visse betingelser, mens andre foreninger har restriktioner eller forbud mod udlejning. Det er vigtigt at undersøge foreningens vedtægter og eventuelle lokale regler for at sikre, at man overholder kravene. Derudover skal man være opmærksom på eventuelle skatte- og lovmæssige forpligtelser i forbindelse med udlejning af kolonihavehuset.

Går du med tanker om at udleje en kolonihave og vil vide mere om, hvad det egentlig indebærer, herunder fordele og ulemper? Tøv ikke med at kontakte Sagførerne. Vores advokater med speciale i foreningsret står klar til at hjælpe dig.

Forsikring kolonihavehus

Har du købt et kolonihavehus? I så fald kan det være svært at gennemskue, hvilke forsikringer du bør tegne. Hos Sagførerne har vi et bredt kendskab til de forskellige forsikringstyper, der findes, og vi ved derfor hvilke forsikringer du bør tegne, samt hvilke forsikringer, der i vidt omfang vil være overflødige for dig, som bor i kolonihavehus i en haveforening.

Når du har et kolonihavehus, vil det ofte være et krav, at du som minimum har en brandforsikring. En forsikring af kolonihavehus kan bl.a. indeholde følgende dækninger:

  • Tyveri og hærværk
  • Retshjælp
  • Insekt og svamp
  • Indbo
  • Storm/vejrskade
  • Brand
  • Rør og kabel
  • Stikledning
  • Udlejning
  • Elektronik
  • Glas og sanitet
  • Husejeransvar

  Har du fået en brandskade, eller oplever du problemer med dit forsikringsselskab? Hos Sagførerne forstår vi den ærgerlige situation, som en brandskade forårsager. Vi vil derfor gerne hjælpe dig, hvis du er kommet i en tvist med forsikringsselskabet. Kontakt os gerne, så vi kan vurdere, om du har en sag.

Generalforsamling i en haveforening

En generalforsamling i en haveforening er en vigtig begivenhed, hvor medlemmerne mødes for at drøfte og beslutte haveforeningens fremtidige retning og håndtere aktuelle spørgsmål. Det kan for eksempel være beslutninger om kontingentet for det kommende år.

På generalforsamlingen træffes også nye beslutninger og vedtægter, som alle medlemmer af haveforeningen skal følge. Generelt bruges generalforsamlingen til at fastsætte de regler og retningslinjer, der skal gælde i haveforeningen, så alle medlemmer er forpligtet til at overholde de vedtagelser, der besluttes på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen har alle medlemmer mulighed for at ytre deres mening. Her kan man fremsætte indvendinger, stille spørgsmål og komme med forslag. Hvis du har spørgsmål om din retsstilling eller søger rådgivning i forbindelse med en generalforsamling i en haveforening, er du velkommen til at kontakte Sagførerne. Vi står klar til at hjælpe dig.

Advokat til haveforening

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet, hvis du ønsker rådgivning om haveforeninger eller høre nærmere herom. Vores advokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Første samtale er altid uforpligtende. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Mød hele teamet med speciale i foreningsret

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon