Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5527

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5527

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Sygedagpenge

Sygedagpenge er et fast beløb, der udbetales til selvstændigt erhvervsdrivende og arbejdstagere i tilfælde af sygdom. Sygedagpenge er et fast time beløb, der udbetales af den sygemeldtes kommune. Sygedagpenge beløbet er begrænset af et ugentligt loft, der ikke kan overskrides. Sygedagpenge kan også betales som refusion til arbejdsgivere, der afholder sygedagpenge til sygemeldte ansatte.

Kontakt vores specialiserede advokater


Anne-Mette Aaris Kappelborg - advokat (L) Andreas Bengtsen - advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5527 Eller send en mail til amk@sagfoererne.com

Sygedagpenge


Hvem kan få sygedagpenge?

Både arbejdstagere og selvstændigt erhvervsdrivende kan være berettiget til at modtage sygedagpenge. Arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende skal opfylde visse lov fastsatte kriterier, for at være berettiget til at modtage sygedagpenge. Kriterierne for modtagelse af sygedagpenge er forskellige for selvstændige erhvervsdrivende og arbejdstagere. En person, der er indehaver af et ApS eller et A/S, anses for værende ansat i virksomheden, og modtager derfor sygedagpenge som arbejdstager.

Arbejdsgivere vil kunne få refusion for sygedagpengene, der afholdes efter den ansattes 30. sygedag.

Er du i tvivl om din retsstilling, herunder hvordan du står i tilfælde af sygdom? Kontakt Sagførerne for rådgivning i forbindelse med ansættelsesretten, samt sygedagpenge. 

Sygedagpenge som ansat

Ejer du et A/S eller et ApS, anses du som værende ansat i din virksomhed. Du betegnes således ikke som erhvervsdrivende men ansat arbejdstager. 

Arbejdstagere får sygedagpenge fra deres arbejdsgiver. Arbejdsgiveren har pligt til at afholde arbejdstageren sygedagpenge i hele sygeperioden. Arbejdstagere kan have ret til fuld løn under sygdom, sådanne aftaler kan følge af lov eller ansættelsesretlig overenskomst. 

Funktionærer har i medfør af funktionærloven ret til at få fuld løn under sygdom. Arbejdstagere med ret til løn under sygdom har ret til sygedagpenge, men også løn. Det samlede beløb udgør tilsammen hvad, der svarer til den fulde løn. Sygedagpenge er et mindstebeløb, som arbejdstagere har ret til. 

Det beløb der senere kan refunderes ved kommunen, er alene sygedagpenge beløbet. Arbejdstagere modtager sygedagpenge fra første sygedag. 

Hvilke ansatte?

Arbejdstagere har ret til sygedagpenge, hvis de opfylder kravene herfor. Sygedagpenge er en minimumssats, som den ansatte har ret til at modtage i forbindelse med sygdom. Denne minimumssats kan fraviges til gunst for den ansatte, så den ansatte i tilfælde af sygdom har ret til en højere ydelse.

Funktionærer og ansatte på funktionærlignende vilkår har i medfør af funktionærloven en ret til fuld løn under sygdom. Funktionærer vil derfor typisk have krav på et højere månedligt beløb fra arbejdsgiveren, end hvad de ville have ret til at få, hvis de kun fik sygedagpenge.

Du kan læse mere om funktionærens ret til løn under sygdom her.

Det kan følge af overenskomst eller en lokal ansættelseskontrakt, at en ansat har ret til løn under sygdom. I dette tilfælde vil den ansatte, ligesom funktionærer, have ret til at få lønnen udbetalt under sygdom, idet omfang lønnen overstiger sygedagpenge beløbet.

Du kan læse mere om retten til løn under sygdom for timelønnede her.

Den ansatte skal sygemelde rettidigt, før at denne har ret til at modtage sygedagpenge. Hvis den ansatte ikke sygemelder sig rettidigt, vil retten til sygedagpenge først indtræde ved sygemeldingen.

Arbejdstageren har ret til at modtage sygedagpenge, hvis denne opfylder beskæftigelseskravet, samt at tidspunktet for sygdommen er ansat i din virksomhed og betaler skat i Danmark.

Ansattes ret til sygedagpenge

Den ansatte skal, for at have ret til sygedagpenge, opfylde beskæftigelseskravet. For at opfylde beskæftigelseskravet, og dermed være berettiget til sygedagpenge, skal den ansatte opfylde én af følgende betingelser:

  • Være beskæftiget i mindst 240 timer, ud af de seneste 6 måneder forud for første sygedag. Det er derudover et krav, at der har været mindst 40 timers arbejde i fem ud af seks måneder.
  • Hvis den ansatte havde haft ret til arbejdsløshedsdagpenge, såfremt denne ikke var blevet syg.
  • En ansat der inden for den seneste måned afsluttede en erhvervsuddannelse af mindst 18 måneders varighed.
  • Den ansatte er i lønnet praktik, i forbindelse med en lovreguleret uddannelse
  • Den ansatte er ansat i et flexjob.

  Såfremt den ansatte opfylder ét af disse kriterier, vil den ansatte have krav på sygedagpenge fra arbejdsgiveren i tilfælde af sygdom. Hvis det følger af lov eller en ansættelsesretlig aftale, at den ansatte har ret til løn under sygdom, så vil dette beløb træde i stedet for sygedagpengene, i det omfang at lønnen overstiger sygedagpenge beløbet.

  Den ansatte vil stadig have krav på sygedagpenge, men også på forskellen, så det samlede udbetalte beløb svarer til den månedlige løn. Kontakt Sagførerne for at høre nærmere om ansattes ret til sygedagpenge.

Ophør af sygedagpenge

Den ansatte kan miste retten til at modtage sygedagpenge, hvis:

  • Hvis den ansatte afviser lægebehandling, og samtidig ikke ønsker at medvirke til at sagen bliver forelagt regionernes kliniske funktion.
  • Hvis den ansatte forhaler sin sygdom.
  • Hvis den ansatte uden rimelig grund ikke ønsker at medvirke til kommunens opfølgning og tilbud.
  • Hvis den ansatte ikke opfylder sin pligt til at anmelde og dokumentere sit sygefravær.

  Hvis den ansatte mister retten til sygedagpenge, så vil arbejdsgiveren ikke kunne få sygedagpengerefusion hos kommunen, for den periode hvor den ansatte ikke har været sygedagpenge berettiget. Derfor skal arbejdsgiveren være opmærksom på, om den ansatte opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge. 

  Ved sygdom, hvor der udbetales sygedagpenge, så skal den ansatte til opfølgningssamtale hos arbejdsgiveren senest 4 uger efter første sygedag. Senest 8 uger efter første sygedag, skal den sygemeldte ansatte til opfølgningssamtale hos kommunen. Efter 22 ugers sygedom går den ansatte fra et sygedomsforløb til et jobafklaringsforløb, hvis ikke sygedagpenge perioden forlænges.

Arbejdsgiveres sygedagpengeforsikring

Hvis man er indehaver af et A/S eller et ApS, så betragtes man som ansat i virksomheden. Man kan derfor ikke som indehaver af et ApS eller et A/S tegne en sygedagpengeforsikring, der dækker ved selvstændige erhvervsdrivendes sygdom. I stedet kan man tegne en frivillig arbejdsgiverforsikring, der dækker alle ansattes sygdom, herunder indehaveren selv. Forsikringen dækker kun, hvis den ansatte opfylder kravene for at modtage sygedagpenge.

Det er et krav for at kunne tegne en sygedagpengeforsikring, at virksomhedens lønomkostninger ikke er 1750 gange højere end det ugentligt sygedagpengebeløb.

Sygedagpengeforsikringen for arbejdstagere dækker omkostningerne til den ansattes sygedagpenge efter anden sygefraværsdag, hvorimod kommunen først dækker fra 30. sygefraværsdag. Arbejdsgiver vil i alle tilfælde dække den ansattes sygedagpenge omkostningerne til første sygedag.

Forsikringen dækker alene udgiften til sygedagpenge, og dermed ikke mulige ekstra lønomkostninger, som den ansatte kan have ret til i lov eller overenskomst. Som arbejdsgiver vil man selv betale differencen mellem den ansattes fulde løn, og sygedagpenge beløbet, der dækkes af forsikringen eller kommunen.

Refusion af sygedagpenge

Arbejdsgivere, der udbetaler sygedagpenge til en fraværende medarbejder, kan i et vist omfang kræve sygedagpenge refunderet af kommunen. Arbejdsgiveren kan kræve refusion hos kommunen, efter at den ansatte har været sygemeldt i 30 dage. Arbejdsgiveren udbetaler stadig sygedagpenge til den sygemeldte ansatte efter den 30. sygedag, men kan efter den 30. sygedag kræve det afholdte beløb refunderet hos kommunen.
I perioden inden den 30. sygedag betaler arbejdsgiveren selv sygedagpenge til den sygemeldte arbejdstager. Arbejdsgiveren kan tegne en frivillig sygedagpengeforsikring, der dækker omkostningerne efter den ansattes 1. sygedage. 

Det er et yderligere krav for refusion af sygedagpenge, at den ansatte har krav på sygedagpenge. Før arbejdsgiveren har krav på dagpengerefusion, skal den ansatte have været ansat i mindst 8 uger forud for sygeperioden, og have arbejdet i minimum 74 timer.

Er du i tvivl om hvorvidt du kan få sygedagpenge refusion? Kontakt Sagførerne så vi sammen kan drøfte dit ansættelsesretlige problem. Hos Sagførerne er vi eksperter i ansættelsesret. 

Hvad dækker kommunen?

Kommunens refusion dækker kun over omkostningerne til sygedagpenge. Hvis en ansat har krav på fuld løn under sygdom, og denne løn overstiger sygedagpengesatsen, skal arbejdsgiveren selv betale differencen mellem sygedagpenge og fuld løn. Kommunens refusion dækker derfor ikke den ansattes fulde løn, men alene den del, der angår sygedagpenge.

Særligt ved kronisk sygdom

Hvis en ansat har forøget fravær risiko, enten på grund af en kronisk- eller langvarig sygdom. Så kan arbejdsgiveren og den ansattes kommune indgå en aftale om, at der skal ydes sygedagpengerefusion, fra den ansattes første sygedag.

Sygedagpenge som selvstændig

Selvstændige erhvervsdrivende har ret til at få udbetalt sygedagpenge fra dennes egen kommune, hvis den selvstændige opfylder betingelser for at være erhvervsdrivende og hvis sygeperioden har oversteget 14 dage. Selvstændige erhvervsdrivende får først udbetalt sygedagpenge efter 14 dages sygdom, der kan dog være tegnet en sygedagpengeforsikring, der sikrer ret til sygedagpenge fra første eller tredje sygedag. 

Er du i tvivl om hvorvidt du er berettiget til sygedagpenge, samt sygedagpenge refusion? Kontakt Sagførerne så vi kan drøfte dine problemer.

Tryk her for at læse mere om selvstændige

Selvstændige erhvervsdrivende er personer, der er registreret i en enkeltmandsvirksomhed eller i et interessentskab.

Den selvstændige erhvervsdrivende skal være bosat i Danmark, eller i visse tilfælde andre lande, her typisk andre EU-lande, hvis denne skal have ret til sygedagpenge.

Derudover skal den selvstændige erhvervsdrivende have drevet væsentlig erhvervsvirksomhed i mindst 6 ud af de seneste 12 måneder. Det er et krav for at være berettiget til sygedagpenge, som selvstændigt erhvervsdrivende, at der i måneden forud for sygeperioden blev drevet en væsentlig selvstændig erhvervsvirksomhed.

Virksomheden skal have erhvervsaktivitet på mindst 18,5 time ugentligt.

Selvstændigt erhvervsdrivende har ikke krav på sygedagpenge, hvis ikke de opfylder kravene herfor. Betingelserne for at modtage sygedagpenge som selv erhvervsdrivende er:

   • Bopæl- og betaler skat i Danmark, med visse undtagelser for andre lande.
   • Har været væsentlig erhvervsaktiv i 6 ud af de 12 seneste måneder.
   • Har drevet virksomhed i mindst 18,5 time ugentligt.
   • Har drevet væsentlig erhvervsvirksomhed i måneden forud for sygeperioden
   • Sygeperioden har oversteget 14 dage

Perioden for sygedagpenge

Sygedagpenge ydes som udgangspunkt maksimalt i 22 uger, inden for en periode af 9 måneder. Under sygedagpengeforløbet skal der afholdes et møde med kommunen mindst hver 8. uge. Sygedagpengeperioden kan i særlige tilfælde forlænges udover 22 ugers perioden.

Hvis ikke sygedagpenge perioden forlænges, men den selvstændige erhvervsdrivende stadig er uarbejdsdygtig som følge af sygdommen, så vil sygdomsforløbet overgå til et jobafklaringsforløb.

Sygedagpengeperioden kan forlænges til mere end 22. uge, hvis én af følgende betingelser er opfyldt:

  • Der kan iværksættes et revalideringsforløb, som medfører at den selvstændige erhvervsdrivende kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.
  • Det er nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre foranstaltninger, for at klarlægge arbejdsevnen. De afklarende foranstaltninger skal dog kunne ske inden for 69 uger.
  • Den selvstændige erhvervsdrivende er under- eller venter på en lægelig afklaring, om hvorvidt der kan genoptages ordinær beskæftigelse inden for 134 uger fra vurderingstidspunktet.
  • Kommunen har vurderet, at det skal afklares, hvorvidt den selvstændige erhvervsdrivende har ret til flexjob, førtidspension eller et ressourceforløb.
  • En læge har vurderet, at den selvstændige erhvervsdrivende har en alvorlig, livstruende sygdom.
  • Der ved vurderingen af om sygedagpengene forløbet skal forlænges, er rejst sag om arbejdsskadeerstatning. Sygedagpenge-forløbet kan løbe indtil Arbejdsstyrelsen har truffet afgørelse.
  • Der er indgivet ansøgning om førtidspension. Forlængelse af sygedagpengeforløbet er afhængigt af, at pensionssagen er påbegyndt inden retten til sygedagpenge ophør.

Ophør af selvstændiges sygedagpenge

Selvstændige erhvervsdrivendes ret til sygedagpenge ophører den dag, som den selvstændige erhvervsdrivende bliver arbejdsdygtig igen. Dette er uanset at den selvstændige ikke samtidig raskmelder sig.

Ellers ophører den selvstændiges ret til sygedagpenge efter den 22. uge med sygedagpenge, som er afholdt inden for 9 måneder, medmindre sygedagpengeperioden forlænges af kommunen.

Er du i tvivl om du skal have en forsikring og i givet fald hvilken? Kontakt Sagførerne for rådgivning i forbindelse med ansættelsesretten.

Sygedagpengeforsikring

Selvstændige erhvervsdrivende kan tegne en frivillig sygedagpengeforsikring for selvstændige, der sikrer den selvstændige erhvervsdrivende ret til sygedagpenge fra 1. eller 3. sygedag. Dermed har den sygemeldte selvstændige ret til sygedagpenge fra forsikringen i sygeperiodens første 14 dage, hvor kommunen ikke yder sygedagpenge.

Sygedagpengeforsikringen er frivillig og kan sikre den selvstændige ret til minimums- og maksimums satserne for sygedagpenge. Priserne er varierende efter forsikringens dækning og om der ydes sygedagpenge fra 1. eller 3. sygedag. Sygedagpengeforsikringen er reguleret i bekendtgørelsen om sygedagpengeforsikring for selvstændigt erhvervsdrivende og private arbejdsgivere.

Sygedagpengeforsikringen, der dækker den selvstændige erhvervsdrivendes sygdomsforløb, kan kun tegnes for enkeltmandsvirksomheder eller interessentskaber. Sygedagpengeforsikringen dækker kun omkostningerne til sygedagpenge.

Er du i tvivl om du skal have en forsikring og i givet fald hvilken? Kontakt Sagførerne for rådgivning i forbindelse med ansættelsesretten. 

Læs mere om erhvervsdrivendes sygedagpenge forsikring

Er man indehaver af et ApS eller et A/S betragtes man som arbejdsgiver, og der kan alene tegnes en sygedagpengeforsikring for arbejdsgivere, der dækker for virksomhedens ansatte. Man er som indehaver af virksomheden dækket af sygedagpengeforsikringen, på lige fod med andre ansatte i virksomheden, i det man anses som ansat i virksomheden.

Udgifterne til sygedagpengeforsikringen kan trækkes fra i skat.

Ægtefællen til den selvstændige erhvervsdrivende kan også tilmeldes sygedagpengeforsikringen, hvis ægtefællen er registreret som medarbejder og modtager B-indkomst.

Har du brug for en advokat?

Du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Reglerne for at modtage sygedagpenge, og pligten til at betale sygedagpenge er komplekse. Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker rådgivning om ansættelsesretten, eller anden rådgivning i forbindelse funktionærer. Vores advokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig indenfor 24 timer.

Første samtale er helt uforpligtende. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Mød hele teamet med speciale i erhvervsret

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon