Kontakt

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - helt gratis og uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.

Indsend

Læs vores Persondatapolitik

Ring og få hurtigt svar: 8743 5516

Den første samtale er gratis.

Hegnssyn

Hvis du ikke kan blive enig med din nabo om et hegn mellem jeres grunde, kan et hegnssyn være løsningen.

Dine omkostningerne til et hegnssyn vil ofte være omfattet af din retshjælpsforsikring.

Du skal bemærke, at hegnssynets afgørelser kan indbringes for domstolene, ligesom du og din nabo kan aftale, at I vil gå direkte til domstolene for en endelig afgørelse.

Du er velkommen til at ringe til os, så du hurtig kan få afklaret, om et hegnssyn er den rette løsning for dig. Du kan også læse meget mere om reglerne for hegn og hegnssyn i artiklerne nedenfor.

Kontakt Jens Røjmer Søndergaard 

Jens Røjmer Søndergaard

Advokat, specialist i nabosager

Ring på tel: 8743 5516

Eller send en mail til jrs@sagfoererne.com

Læs mere om Jens her...

Guide til reglerne om hegn og hegnsyn.

Det ses hyppigt. at naboer bliver uenige om hegn og den nærmere adskillelse af ejendommene. Her kan du læse mere om reglerne på området og dine muligheder for at få løst stridighederne.

Hvordan foregår et hegnsyn?

Hver kommune i Danmark (bortset fra Købenahavns kommune) har et hegnsyn. Hegnsynet er tvistnævn, som kan træde til og bibringe en løsning, hvis naboer ikke kan blive enige.

Det er ikke alle typer af tvister, som hegnsynet kan behandle. Hegnsynet kan kun behandle tvister om:

  • Fælleshegn (hegn i skellet mellem naboer)
  • Egne hegn (hegn på egen grund langs skellet til nabogrunden)
  • Grene der er til gene for færdsel på naboejendommen
  • Grene der beskadiger egne hegn eller fælleshegn
  • Grene der er til fare for sikkerheden på naboejendommen
  • Grene fra skove der er til gene for naboejendommen 

   Hegnsynet træder først ind, hvis en af parterne anmoder om det. Hvis du ønsker at løse nabostridigheder ved brug af hegnsynet, skal du derfor henvende dig til kommunen.

   Hvis en af parterne anmoder om det, indkalder formanden for hegnsynet til en hegnsynsforretning. Hegnsynsforretningen finder sted på adressen, hvor uenighederne er, så hegnsynets medlemmer har mulighed for at besigtige forholdene.

    

   Her indkaldes ejerne af de pågældende ejendomme og eventuelle lejere. Parterne har naturligvis også mulighed for at medbringe deres rådgivere. Det er vigtigt, at du er godt forberedt, da hegnsynet afgørelse er juridisk bindende. Hvis du er i tvivl om din ret, kan du med fordel kontakte en advokat, før hegnsynsforretningen afholdes.

   Hegnsynet afholdes som et forhandlingsmøde, hvor formålet er at opnå et forlig. Mødet ledes af formanden for hegnsynet, som har til opgave at vejlede og søge at opnå forlig.

   Hvis parterne når til enighed om et forlig, bliver det indskrevet i hegnsynets protokol, som begge parter underskriver. Begge parter er så bundet af forliget og dermed juridisk forpligtede til at efterleve forliget.

   Hvis der ikke kan opnås et forlig, afsiger hegnsynet i stedet en kendelse, hvori hegnsynet afgør udfaldet af uenighederne. Kendelsen er bindende for begge parter. Hvis en af parterne er uenig i udfaldet, er den eneste mulighed herefter at gå til domstolene og anlægge retssag.

Hvornår er der tale om et 'hegn'?

Reglerne her gælder kun, når der er tale om 'hegn'. Spørgsmålet er derfor, hvornår et hegn er et 'hegn'. 

Materialer

Hegn kan bestå af de fleste tænkelige materialer så som sten, træ, metal eller levende planter. Det afgørende er, at hegnet er varigt placeret ved ejendomsskellet og har hegnsfunktioner.

Hegnsfunktioner kan være, at hegnet adskiller ejendommene, skaber læ, skærmer for udsyn eller lignede. 

Rækker af træer

De fleste af reglerne for hegn gælder normalt ikke for træer på naboens grund, da træer normalt ikke betragtes som 'hegn'.

Rækker af træer anses dog som 'hegn', hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Der er et vist antal træer. Enkelte træer omfattes ikke af reglerne om hegn
  • Træerne er plantet max ca. 1,75 meter fra skellet
  • Trærækken står i det meste af skellets længde
  • Træerne er plantet så tæt, at det ikke er muligt eller meget svært at se igennem trærækken
  • Træerne skal være ensartede
  • Træerne skal have omtrent samme størrelse
  • Træerne skal have sidegrene, der når næsten helt ned til jorden
Hvad er fælleshegn, egne hegn og indre hegn?


Der er i Hegnsloven fastsat regler for de hegn, som adskiller naboejendomme. Man skelner her mellem fælleshegn, egne hegn og indre hegn. De regler der skal efterleves, afhænger derfor af, hvilken af kategorierne det pågældende hegn falder indenfor.


Fælleshegn
Fælleshegn er hegn, som er opstillet i skellet mellem to ejendomme og tager jord på begge grunde. Typisk er det hegn, som er placeret på skellinjen og derfor breder sig nogenlunde ligeligt over begge grunde.

Egne hegn

Egne hegn er hegn, som er placeret langs ejendommens skel, men som kun optager jord på den ene af grundende. Det kan eksempelvis være en hæk placeret nær skellinjen.

Reglerne om ’egne hegn’ gælder kun for hegn, som er placeret indenfor en afstand til skellet på ca. 1,75 meter. Hvis hegnet er placeret længere væk fra skellet, er der i stedet tale om et indre hegn.

Indre hegn
Indre hegn er hegn som står længere fra skellinjen end 1,75 meter og derfor ikke er omfattet af de regler for hegn, som er beskrevet her. Regler for højde og dimensioner

Fælleshegn

Som udgangspunkt afgør du og din nabo selv, hvordan jeres fælleshegn skal indrettes. Herunder også højde og dimensioner.

Hvis i ikke kan blive enige om en løsning, kan i få hegnsynet til at afgøre det for jer. Ved boligbebyggelse vil højden normalt blive fastsat til 1,8 meter og den kan ikke uden samtykke fra begge naboer blive sat til at overstige 2 meter. 

Egne hegn

Egne hegn må ikke være højere end fælleshegnet er plus afstanden fra dit eget hegn til skellet. 

Reglerne om vedligeholdelse

Fælleshegn

Som udgangspunkt deles udgifter og arbejde ved vedligehold af fælleshegn ligeligt mellem naboerne. Det indebærer blandt andet, at hegnet skal holdes i forsvarlig stand, så det kan opfylde sit formål.

Det indebærer også, at naboerne hver især kan forlange, at levende hegn nedkappes en gang årligt. Fælleshegn i boligområder kan som udgangspunkt forlanges nedkappet til en højde på 2 meter. Fælleshegn (læhegn) mellem landbrugs- og skovarealer kan forlanges nedkappet til 5 meter. Andre levende fælleshegn kan forlanges nedkappet til en højde på 3,5 meter.

Der er dog tilfælde, hvor udgifterne og arbejdet ved vedligeholdelsen ikke kan kræves delt ligeligt. Hvis hegnssynet
af hensyn til den ene af naboernes behov eller ønsker har godkendt etablering af et fælleshegn, som er særligt dyrt at vedligeholde, må denne nabo så også bære hele eller en større del af vedligeholdet.

Egne hegn

Udgangspunktet er, at ejeren selv skal betale for vedligehold af sit eget hegn. Du kan ikke pålægge din nabo at betale eller bidrage til vedligehold af dit eget hegn, ligesom han ikke tilsvarende kan pålægge dig at bidrage til sit hegn.

Der er dog visse situationer, hvor du kan blive pålagt at bidrage til vedligehold af naboens eget hegn. Hegnsynet kan pålægge den anden part op til halvdelen af vedligeholdelsesbyrden, hvis hegnet er væsentligt til nytte for begge parter. Det kan dog ikke ske, før hegnet har stået i mindst 3 år og er i god stand.

Indre hegn

Indre hegn må ejeren selv stå for at vedligeholde, medmindre naboerne selv har aftalt en anderledes ordning.

Regler for egne hegn

Egne hegn skal overholde disse krav:

  • Egne hegn må ikke påføre naboen større ulemper end et fælleshegn. Det må derfor ikke i større grad end fælleshegn hindre naboens muligheder for luft, lys eller udsigt.
  • Egne hegn må ikke være højere end fælleshegn med et tillæg svarende til afstanden fra hegnet til skellinjen.
  • Hegnet må ikke genere, ødelægge eller forhindre vedligeholdelsen af fælleshegn
  • Egne hegn kan forlanges nedkappet og klippet, hvis det påfører naboen større ulemper, end et fælleshegn ville gøre.
  • Hegnet må ikke indeholde træer eller buske, som er giftige eller kan bidrage til udbredelse af plantesygdomme

Etablering af egne hegn

Den der ønsker at etablere eget hegn, er som udgangspunkt den der skal betale og udføre arbejdet. Som udgangspunkt kan det ikke kræves, at naboen bidrager til, at opføre egne hegn.

Vedligeholdelse af egne hegn

Hovedreglen er, at det er ejeren, der skal betale for vedligehold af egne hegn. Hegnsynet kan dog træffe afgørelse om, at begge naboer skal bidrage til vedligeholdelsen. Det kan ske, hvis hegnet giver væsentlig nytte for begge parter. Det kræver dog, at hegnet er i god stand og har stået i mindst 3 år.

Ændringer, ombytninger og nedrivning af egne hegn

Ejeren står som udgangspunkt fri til at ændre, ombytte eller nedrive egne hegn. Det eneste krav er, at der senest 1 måned forinden arbejdet påbegyndes gives besked herom til naboen. Ejeren skal give naboen besked, så naboen kan forberede sig på de kommende ændringer.

Pligten til at give besked, gælder dog ikke, hvis der allerede er andre hegn, som adskiller ejendommene.

Regler for levende hegn

Hegn opføres ofte som levende hegn, hvor hele eller dele af hegnet består af planter.

Valg af plantesorter

Når det kommer til valg af sorter, er der relativt frie rammer. Uanset om der er tale om fælleshegn eller egne hegn, må der dog ikke anvendes planter som er giftige eller kan sprede plantesygdomme. Er der brugt sådanne planter, kan naboen forlange, at de fjernes.

Ved fælleshegn er udgangspunktet, at naboerne selv bliver enige om, hvilke sorter der skal anvendes. Hvis enighed ikke kan opnås, kan hegnsynet involveres. Hegnsynet kan i sidste ende afgøre, hvordan hegnet skal indrettes. Herunder hvilke plantesorter, der skal anvendes.

Midlertidigt hegn

Levende hegn kan tage tid om at vokse til, før det kan udfylde sin funktion. Hvis det er tilfældet, kan hegnsynet bestemme, at der opføres et midlertidigt hegn indtil det levende hegn er vokset til.

Beskæring

Levende fælleshegn i boligområder kan som udgangspunkt forlanges nedkappet til en højde på 2 meter. Fælleshegn (læhegn) mellem landbrugs- og skovarealer kan forlanges nedkappet til 5 meter. Andre levende fælleshegn kan forlanges nedkappet til en højde på 3,5 meter.

Egne levende hegn kan kan forlanges nedkappet og klippet, således at de ikke påfører naboen større ulemper end fælleshegn.

Kan jeg kræve, at der opføres et fælleshegn?

Hvis din grund støder op til en nabogrund, kan du i udgangspunktet kræve, at der rejses et fælleshegn i skellet. I så fald har begge naboer pligt til at bidrage ligeligt med jord, penge og arbejde.

Du har dog kun krav på at få rejst et fælleshegn så længe, at ejendommene ikke er tilstrækkeligt adskilt på anden vis. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis der allerede er etableret eget hegn på en af grundende.

Før hegnet kan rejses, skal der være enighed om hvordan hegnet skal indrettes mht. pris, type, størrelse, og lignende. Hvis naboerne ikke kan blive enige om en løsning, kan hegnsynet involveres. Hegnsynet kan i sidste ende afgøre, hvordan hegnet skal indrettes.

Hegnsynet kan i nogle tilfælde fritage den ene af naboerne fra at deltage i betalingen og arbejdet ved at etablere fælleshegnet. Det kan navnlig være tilfældet, hvis rejsningen af hegnet kun er i den ene parts interesser.

Ofte stillede spørgsmål

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en gratis og uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores advokater inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2021 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361 | Cookie- og persondatapolitik | Almene oplysninger