Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5523

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5523

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Andelsboligforening

Er du i tvivl om, hvad en andelsbolig er, hvordan den fungerer, samt hvordan den administreres? I det følgende bliver typiske spørgsmål, som kan opstå omkring andelsboligforeninger, gennemgået. 

Har du flere spørgsmål eller brug for vejledning i en konkret sag, så tøv ikke med at kontakte Sagførerne, da vi har behandlet adskillige lignende sager inden for denne juridiske disciplin.

Typiske spørgsmål:

  • Hvad er en andelsboligforening?
  • Hvilke regler gælder i en andelsboligforening?
  • Hvad er vedtægter i en andelsboligforening?
  • Hvad er en andelskrone?
  • Hvad er ABF´s standardvedtægter?
  • Hvad er bestyrelsens beføjelser i en andelsboligforening?

Kontakt vores specialiserede advokater


Rasmus Møller Nielsen, advokat Andreas Bengtsen, advokatfuldmægtig Ring på tlf.: tlf.: 8743 5523 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Andelsboligforening


Hvad er en andelsboligforening?

Ved køb af en andelsbolig bliver man automatisk medlem af den pågældende andelsboligforening. Medlemmer af andelsboligforeninger betegnes andelshavere. Formålet med andelsboligforeningen er at erhverve, eje og drive den ejendom, som foreningens medlemmer bor i.

Reelt set køber man faktisk ikke en lejlighed ved køb af en andelsbolig, men derimod en såkaldt eksklusiv brugsret til en specifik bolig i andelsboligforeningen. Det er altså andelsboligforeninger, der ejer selve ejendommen, idet andelshaveren udelukkende køber sig til et medlemskab i foreningen. Betalingen fungerer ved, at man betaler et indskud eller det, som kaldes andelsværdien. Herved køber man en andel af andelsforeningens formue, hvilket medfører, at man hæfter solidarisk for andelsboligforeningens gæld sammen med de andre andelshavere.

Går du med tanker om at købe en andelsbolig og vil vide mere om, hvad det egentlig indebærer, herunder fordele og ulemper? Tøv ikke med at kontakte Sagførerne. Vores advokater med speciale i foreningsret står klar til at hjælpe dig.

Hvilke regler gælder i en andelsboligforening?

Hvilke regler, der gælder for medlemmerne i en andelsboligforening, reguleres af andelsboligforeningens vedtægter og husorden. Heraf fremgår det desuden, hvilke rettigheder og pligter, der påhviler medlemmerne af andelsboligforeningen. Hvad andelsboligforeningens vedtægter og husorden specifikt skal indeholde, fastsættes på den årlige generalforsamling, hvor alle medlemmer af andelsboligforeningen har indflydelse. Herigennem kan den enkelte andelsboligforening bestemme, hvordan de i fællesskab ønsker at drive den.

Det står dog ikke medlemmerne af en andelsboligforening frit for at vælge hvilke regler, der skal gælde i foreningen. Andelsboligforeninger er nemlig underlagt andelsboligloven fra 2018. Af loven fremgår bl.a. reglerne ved overdragelse af en andel i en andelsboligforening, samt hvad en andelsbolig må koste.

Hos Sagførerne tilbyder vi en enkel og effektiv måde at sikre, at dine ønsker og din fremtidige situation er i overensstemmelse med gældende ret. Vi kender de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med regler i en andelsboligforening, hvorfor vi ved hvordan vi bedst muligt kan guide dig, så udfordringerne i videst muligt omfang undgås.

Hvad er vedtægter i en andelsboligforening?

Vedtægterne udgør en andelsboligforenings spilleregler. Det er altså reglerne for, hvordan andelsboligforeningens driftsfællesskab skal drives. Vedtægterne i en andelsboligforening kan eksempelvis indeholde bestemmelser om:

  • Hvordan og hvad medlemmerne hæfter for
  • Hvordan vedtægterne ændres
  • Regnskabspraksis
  • Sammensætning af bestyrelse
  • Krav til vedligeholdelse
  • Adgangen til fremleje

  Vedtægterne skal vedtages enten på den årlige generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling. Dette sker oftest ved et simpelt stemmeflertal. Vedtægterne indeholder typisk regler for både deltagelse af antal stemmeberettigede samt, hvilken andel, der skal stemme for et givent forslag for vedtagelse.

  Vi anbefaler, at du får gennemgået andelsboligforeningens vedtægter, således at du er klar over, hvilke udgifter og forpligtelser et medlemskab medfører. Det kan desuden være en god ide at diskutere eventuelle spørgsmål med andelsboligforeningens bestyrelse eller administrator.

Hvad er en andelskrone?

Andelskronen beskriver, hvad det maksimalt kan koste at købe et andelsbevis i en andelsboligforening. En andelskrone er altså udtryk for prisloftet for køb af en andelsbolig i den pågældende andelsboligforening. Andelskronens størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Der gælder ingen regler for, hvordan andelskronen fastsættes, eller løbende reguleres.

Da fastsættelse af andelskronen har betydning for, hvor meget ens andelsbolig senere kan sælges for, er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan den reguleres. Vi anbefaler derfor, at du får det gennemgået med en advokat med speciale i foreningsret. Kontakt Sagførerne allerede i dag for hjælp i forbindelse med andelsboligforeninger og andelskroner.

Hvad er ABF´s standardvedtægter?

ABF´s standardvedtægter indeholder en række regler, der kan danne grundlag for andelsboligforeningens juridiske fundament. ABF´s standardvedtægter indeholder bl.a. bestemmelse om opløsning af andelsboligforeningen, revision, administration og vedligeholdelse.

Der gælder to typer af ABF´s standardvedtægter:

  • En for andelsboligforeninger i tæt/lav bebyggelse
  • En for andelsboligforeninger i etageejendomme

  Såfremt andelsblogforeningen ønsker, at ABF´s standardvedtægter skal være gældende, skal den vedtages ved stemmeflertal på generalforsamlingen. Det er op til den enkelte andelsboligforening at klarlægge om ABF´s standardvedtægt skal gælde helt eller delvist. Adgangen til at benytte ABF´s standardvedtægt er gratis. Du kan finde den ved at trykke her.

Bestyrelsens beføjelser i en andelsboligforening

Bestyrelsen i en andelsboligforening vælges på generalforsamlingen. Typisk består bestyrelsen af fire medlemmer samt en formand. Bestyrelsens primære opgave er at varetage andelsboligforeningens daglige drift og interesser. De konkrete opgaver varierer meget alt efter den enkelte andelsboligforenings størrelse og behov. Bestyrelsen kan fx have til opgave at:

  • Organisere og afholde årlige generalforsamlinger
  • Kommunikere med professionelle serviceudbydere
  • Godkende og koordinere i forbindelse med overdragelse af andelsboliger
  • Tegne forsikringer
  • Koordinere med foreningens administrator
  • Styring af andelsboligforeningens økonomi

  Da varetagelsen af en andelsboligforening er en stor og krævende opgave, har mange andelsforeninger en professionel administrator tilknyttet, samt en revisor, der kan gennemgå andelsboligforeningens regnskaber og budgetter.

Ejendomsværdiskat og ejendomsvurdering

Der trådte den 1. januar 2014 en række nye regler i kraft vedrørende boligskat. Af denne har alle boligejere fået nye ejendomsvurderinger. På trods af, at andelsboligejerne først kan få en ejendomsvurdering i 2025, har de nye regler betydning.

Det forholder sig sådan, at der ikke betales ejendomsværdiskat i en andelsforening. Der betales derimod grundskyld, hvilket betyder, at grunden i ubebygget tilstand, beskattes. Hvor stort et beløb, der skal betales i grundskyld, afhænger af ejendommens grundværdi tilbage fra 2012. Ejendomsvurderinger for andelsboliger er som beskrevet først klar i 2025. Medlemmerne af andelsboligforeninger påvirkes dog allerede af reglerne, såfremt andelsboligforeningen berøres af eventuelle stigninger i grundskylden.

Reglerne om ejendomsværdiskat og ejendomsvurderinger i andelsboliger er ganske komplicerede. Det kan derfor være en god ide at søge rådgivning fra en advokat med speciale i foreningensret. Kontakt Sagførerne allerede i dag for en gratis og uforpligtende samtale.

Forsikring andelsboligforening

Andelsboligforeningen er oftest forsikret igennem en ejendomsforsikring. Alt efter andelsboligforeningens størrelse og behov, kan den vælge at supplere med yderligere forsikringer. Det ses oftest, at ejendomsforsikringen dækker følgende:

  • Brand
  • Bestyrelsesansvar
  • Husejeransvar
  • Anden bygningsbeskadigelse
  • Svampe- og insektskade
  • Retshjælp

  Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker rådgivning til dette emne. Vi er eksperter på området og kan derfor hjælpe dig bedst muligt, hvis du ønsker at vide mere om forsikringer i andelsboligforeninger. Det er nemlig afgørende, at andelsboligforeningen er tilstrækkeligt forsikret, således at denne undgår store omkostninger.

Regler ved salg af andelsbolig

Reglerne ved salg af andelsboliger fremgår af andelsboligloven. Der er dog ikke tale om en detaljeret beskrivelse, men derimod de overordnede rammer for salg af andelsboliger. Andelsboligloven fastslår dog, at overdragelsesaftalen ved salg af en andelsbolig skal godkendes af bestyrelsen.

De nærmere regler for salg af andelsbolig fremgår af den enkelte andelsboligforenings vedtægter. Heri kan man finde nærmere regler omkring salg, samt hvem andelsboligen må sælges til. Disse regler varierer efter den pågældende andelsboligforenings ønsker og behov.

Står du overfor et salg af din andelsbolig eller ønsker du at vide mere herom? Hos Sagførerne står vi klar til at hjælpe dig i forbindelse med salg af andelsbolig, herunder at det sker i overensstemmelse med både andelsboligloven og vedtægterne.

Overdragelsesaftale andelsbolig

Betegnelsen “overdragelsesaftale” benyttes i forbindelse med salg og køb af andelsboliger, idet man rent faktisk ikke køber noget, men derimod, at man mod betaling får overdraget en andel af andelsboligforeningens formue.

Hvem der udfylder overdragelsesaftalen beror på, om der er en mægler involveret i salget eller om det er andelsforeningen alene, der står for overdragelsen. Foreningens bestyrelse skal formelt godkende køber. Hvem det enkelte medlem af andelsboligforeningen har lov til at sælge til, fremgår ofte af andelsboligforeningens vedtægter. Herefter indbetaler køber købesummen til foreningens konto. Det er bemærkes hertil, at køber ikke må indbetale købesummen direkte til sælger. Kontakt Sagførerne, hvis du ønsker hjælp i forbindelse med en overdragelsesaftale.

Opløsning andelsboligforening

Opløsningen af en andelsboligforening betegnes også solvent likvidation. Ved opløsning af en andelsboligforening sælger foreningen sin ejendom. Opløsningen medfører, at medlemmerne af andelsboligforeningen ikke længere er andelshavere, men lejere af ejendommen.Opløsningen medfører naturlivis en fortjeneste ved salget. Fortjenesten deles mellem medlemmerne af andelsboligforeningen under samme vilkår som fordelingen af den årlige andelsværdi.

Opløsning af en andelsboligforeningen kræver, at der træffes beslutning om en række forhold herunder bl.a.:

  • Hvordan andelshavernes individuelle forbedringer skal håndteres.
  • Om andelsboligforeningen skal betale i avanceskat.

  Vi er hos Sagførerne eksperter inden for opløsning af andelsboligforeninger, hvorfor vi ved hvilke fordele og ulemper, der kan opstå under processen. Første samtale er altid gratis og uforpligtende.

Advokat til andelsboligforening

Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet, hvis du ønsker rådgivning om andelsboligforeninger eller høre nærmere herom. Vores advokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Første samtale er altid gratis og uforpligtende. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon