Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5522

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5522

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Afhjælpningsret

Har du fået udført entreprisearbejde, og er der ved aflevering konstateret fejl og mangler, der kræver udbedring, da kan entreprenøren typisk udnytte sin afhjælpningsret.

Afhjælpningsretten er entreprenørens mulighed for at udbedre de fejl og mangler, der viser sig. Man taler tilmed om afhjælpningsret og -pligt. Hvorvidt der skal ske afhjælpning afhænger af de nærmere konkrete omstændigheder. 


Skulle situationen være sådan at afhjælpning er nødvendig og nægter entreprenøren at afhjælpe, da kan det være nødvendigt at involvere en advokat, der kan hjælpe dig videre i processen.

Nogle gange kan situationen reddes med en skrivelse på vores brevpapir. Andre gange kræver det, at der afholdes syn og skøn, og i yderste konsekvens kan en retssag være uundgåelig. Under alle omstændigheder bør du få vurderet sagen af en advokat med speciale i byggesager, straks problemerne viser sig. Det kan nemlig være altafgørende for dine muligheder, at du får reageret korrekt og rettidigt.

Ring til os på telefonnummer 8743 5522 eller skriv til os på vores kontaktformular og få vurderet din sag. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Kontakt vores specialiserede advokater


Susanne Damouni, advokat Kristian Krath, advokat Ring på tlf.: tlf.: 8743 5522 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Mød hele teamet med speciale i entreprisesager

Læs mere om afhjælpningsret og -pligt


Afhjælpningsret ctr. - pligt

Afhjælpning betyder, at entreprenøren skal udbedre fejl eller mangler, så du står tilbage med et mangelfrit resultat.

Når man taler afhjælpning, sondres der mellem afhjælpningspligt og afhjælpningsret. Afhjælpningspligt relaterer sig til entreprenørens ret til at afhjælpe. Entreprenørens afhjælpningspligt er en naturlig bestanddel af entrepriseaftalen.  

Afhjælpningsret forstås juridisk som entreprenørens ret til at afhjælpe mangler ved byggeriet. Da en ret oftest kommer med en pligt, resulterer dette i, at entreprenørens afhjælpningsret, følges af en pligt for bygherre til at modtage afhjælpningen.

Afhjælpningspligt kontra afhjælpningsret er derfor ikke modsætningen, men skal modsat betragtes som den ene parts pligt er den anden parts ret.

Hvornår er der afhjælpningsret?

Mangler ved afleveringen

Viser der sig mangler ved aflevering, da har entreprenøren pligt og tilmed ret til at afhjælpe manglen. Det er bygherren, der skal sætte en frist for entreprenørens afhjælpning. Det er dog en betingelse at fristen som fastsættes er rimelig.


Når entreprenøren har foretaget afhjælpningen, skal den gennemgås af bygherren og entreprenøren.


Mangler efter aflevering

Viser der sig fejl eller mangler efter at entreprisen er afleveret, da har du som udgangspunkt fortsat ret til at påberåbe dig udbedring af disse. En betingelse for at påberåbe sig manglerne er dog, at du påberåber dig manglerne inden for den fastsatte frist på 5 år fra afleveringstidspunktet. 

Yderligere er det vigtigt, at du som bygherre reklamerer så snart du er blevet bekendt med de respektive fejl og mangler.  Reklamationen skal indgives skriftligt og inden rimelig tid. Såfremt bygherren ikke overholder de respektive betingelser og frister, er der risiko for, at retten til afhjælpning fortabes.

Som udgangspunkt bør eventuelle fejl og mangler udbedres så hurtigt som muligt, så der ikke sker yderligere skade. Entreprenøren har dog mulighed for, at udbedringen udskydes til 1-års gennemgangen. Det er dog en betingelse, at entreprenøren kan godtgøre, at det ikke vil skabe yderligere forværring af skaden at afhjælpningen udskydes.

Antallet af afhjælpningsforsøg

Når det konstateres, at entreprisen lider af fejl og mangler, fastsættes der en frist for udbedring. Under fristen har entreprenøren ret til at foretage afhjælpning. Når afhjælpningsfristen er udløbet, har entreprenøren ikke længere mulighed for at foretage yderligere forsøg. I praksis gives der normalt 1-2 afhjælpningsforsøg, der kan dog  være aftalt andet i det konkrete tilfælde. 

Viser det sig, at entreprenøren ikke har formået at afhjælpe manglen inden fristens udløb, da kan du som bygherre acceptere, at der foretages en forlængelse af fristen. Er du derimod ikke interesseret i dette, kan du fratage entreprenøren retten til at foretage sig yderligere. 

Hvor mange afhjælpningsforsøg entreprenøren har, afhænger derfor af den konkrete situation.

Tidsmæssig udstrækning for afhjælpning

Den tidsmæssige udstrækning for afhjælpningen, afhænger af den konkrete aftale mellem dig og entreprenøren. Er det aftalt ved indgåelse af entreprisekontrakten, at AB-standardvilkårene skal gælde, da vil afhjælpningen skulle foretages inden rimelig tid. Såfremt entreprenøren ikke lader fejlene udbedre inden fristen, da har du ifølge AB-forbruger følgende muligheder:

    • Manglen afhjælpes af en anden for entreprenørens regning
    • Krav om afslag i pris

    Kort sagt afhænger den tidsmæssige udstrækning for afhjælpning enten af parternes aftale eller de almindelige betingelser. Afhjælpningen må dog ikke udstrækkes unødvendigt, da det ikke kan accepteres, at man fastholdes på en kontrakt længere end nødvendigt.

Udelukkelse af entreprenøren

Hvis du som bygherre udelukker entreprenøren fra at afhjælpe fejl og mangler, da har du alene mulighed for at rette krav mod entreprenøren svarende til, hvad entreprenøren har sparet. 

Såfremt du undervejs i byggeriet ophæver entreprisekontrakten grundet væsentlig misligholdelse, da har ophævelsen samme virkning som en udelukkelse. Entreprenøren har derfor ej heller mulighed for at foretage afhjælpning.

Hvis du er utilfreds med din entreprenør, bør du overveje hvorvidt en udelukkelse er den bedste løsning. En udelukkelse kan ses som en optrapning af konflikten, der i værste tilfælde ender med retssag, der ofte er voldsom tidskrævende.

Er du i tvivl om, hvordan du skal håndtere situationen, er det fornuftigt, at kontakte en erfaren entrepriseadvokat, som kan rådgive dig gennem processen. 

Nægtelse af afhjælpningsret

Det er vigtigt, før du nægter entreprenørens afhjælpning, at nægtelsen sker på retmæssigt grundlag. Skulle det efterfølgende vise sig, at du uretmæssigt har nægtet entreprenørens afhjælpning, da kan det få store konsekvenser for dig som bygherre.

Er det konstateret at en nægtelse er retmæssig, som følge af entreprenørens svigagtige handlinger eller grundet entreprenørens manglende kompetencer, da har du som bygherre mulighed for at få en anden til at afhjælpe manglerne for entreprenørens regning.

Offergrænsen for afhjælpning

I relation til afhjælpning er der en grænse for, hvilken byrde entreprenøren skal bære. Skulle afhjælpningen medføre uforholdsmæssigt store udgifter for entreprenøren sammenholdt med den ulempe som bygherren påføres ved at manglen ikke afhjælpes, da kan der blive tale om, at afhjælpningen “falder” for offergrænsen.

Er dette tilfældet, kan man ikke tvinge entreprenøren til at foretage afhjælpning. I sådanne tilfælde kan det dog komme på tale, at bygherren tilkendes et forholdsmæssigt afslag.

Reklamation

Har du som bygherren konstateret, at entreprisen lider af fejl og mangler, da skal du reklamerer så snart du får kendskab hertil. Det fremgår udtrykkeligt af AB-forbruger, at reklamationen skal meddeles skriftligt og inden rimelig tid efter, manglerne er konstateret. Hvis ikke du reklamerer inden rimelig tid, da kan du i værste tilfælde fortabe din ret til afhjælpning.

Det er ikke blot bygherre, der er pålagt en reklamationspligt. Der påhviler tilmed entreprenøren en reklamationspligt, såfremt vedkommende ikke er enige i de fejl og mangler, som bygherren påberåber sig.

Afslag i entreprisesummen

Afslag i entreprisesummen kan komme på tale i tilfælde, hvor entreprenøren ikke foretager afhjælpning inden rimelig tid. Det følger af AB-forbruger, at entreprenøren er erstatningsansvarlig for det tab, som bygherren lider.

Et afslag i entreprisesummen ses derfor typisk i tilfælde, hvor entreprenøren ikke er i stand til at afhjælpe manglen, hvormed afslag i entreprisesummen bliver den bedst mulige kompensation for begge parter.

Overskrift

Er jeg berettiget til at få dagbod?

Har du indgået enterprisekontrakt med håndværkere og er dit byggeri forsinket, er der god grund til at overveje muligheden for at kræve dagbod.  Dagbod er din mulighed for at få økonomisk kompensation for håndværkernes forsinkelse.

Læs mere

Mangelfulde byggematerialer

Uanset om du selv har købt mangelfulde byggematerialer, eller dine håndværkere har anvendt mangelfulde byggematerialer, kan der være grundlag for at rejse krav.

Læs mere

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon