Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - helt gratis og uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.

Indsend

Se vores film her:
Tid: 31 SEKUNDER

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5522

Det er helt uforpligtende

Oplever du problemer med et forsinket byggeri?

Overholder håndværkerne ikke tidsplanen, eller oplever du at dit byggeri ikke prioriteres i tilstrækkelig grad, så er du ikke alene om at være stødt på problemer med håndværkere. Hos Sagførerne har vi set utallige eksempler på forsinkede byggerier, og tidsplaner der skrider. Vi hjælper dig gerne med at håndtere sagen.

Forsinkelser kan skyldes mange ting. De mest sete årsager er:

  • Entreprenøren har lovet sig væk til mere, end han har kapacitet til.
  • Entreprenøren prioriterer andre projekter fremfor dit.
  • Der er ikke aftalt en fast tidsplan, som entreprenøren kan holdes op på.
  • Entreprisekontrakten indeholder ikke tilstrækkelige sanktionsbestemmelser som f.eks. dagbøder, der kan motivere entreprenøren til at overholde tidsplanen.
  • Entreprenøren mener, at der er indtrådt omstændigheder, der kan begrunde en undskyldelig forsinkelse.

Nogle gange kan projekterne reddes med en skrivelse på vores brevpapir. Andre gange kræver det, at der tages skrappere midler i brug. Der kan f.eks. rejses krav om dagbøder eller erstatning som følge af forsinkelsen. I yderste konsekvens kan en retssag være uundgåelig. Under alle omstændigheder bør du få vurderet sagen af en advokat med speciale i byggesager, straks der viser sig tegn på, at tidsplanerne ikke bliver overholdt. Det kan nemlig være altafgørende for dine muligheder, at du får reageret korrekt og rettidigt.

Ring til os på telefonnummer 8743 5522 eller skriv til os på vores kontaktformular og få vurderet din sag. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Advokat Susanne Damouni ved byggeskade

Kontakt Susanne Damouni hvis du har problemer med dine håndværkere.

Susanne Damouni

Advokat, specialist i entrepriseforhold

Ring på tel: 8743 5522

Eller send en mail til sda@sagfoererne.com.

Læs mere om Susanne her...

Forsinkelse og manglende aflevering


Tidsfristforlængelse

Undervejs i byggeriet kan der opstå situationer, der kan begrunde en tidsfristforlængelse for entreprenøren eller bygherren. Har man i entreprisekontrakten vedtaget, at AB 18 finder anvendelse følger mulighederne for tidsfristforlængelse i AB 18 § 39, litra a-e.


Følgende tilfælde kan begrunde tidsfristforlængelse:

  • Ændringer som kræves af bygherren
  • Entreprenørens forsinkelse eller bygherrens forhold
  • Usædvanlige naturbegivenheder, krig, brand, strejke, blokade etc.
  • Nedbør, temperatur, vind eller lignende der forhindre eller forsinker arbjedet
  • Påbud eller forbud fra offentlige myndigheder, som ikke skyldes entreprenørens forhold
  • Tidsfristforlængelse begrundet i bygherrens forhold

  Skulle der være grundlag for tidsfristforlængelse, er det entreprenøren, der har bevisbyrden for, at der foreligger et konkret tilfælde, der kan begrunde en sådan forlængelse.

Håndtering af forsinkelse

Skulle der opstå situationer, som resulterer i, at byggeriet forsinkes, er det væsentligt, at entreprenøren forsøger at undgå eller begrænse forsinkelsen. Såfremt forsinkelsen ikke kan afværges, er det entreprenørens opgave at give bygherren skriftlig meddelelse om, at byggeriet vil blive ramt af forsinkelse. Anderledes formuleret påhviler der entreprenøren en pligt til at orientere bygherren.

Skulle forsinkelsen være begrundet i forhold, der kan begrunde en tidsfristforlængelse, er det væsentligt, at entreprenøren underretter bygherren herom. Såfremt entreprenøren forsøger at opnå tidsfristforlængelse, er det vigtigt, at entreprenøren giver bygherren skriftlig meddelelse herom.

Ansvar ved forsinkelse

Ved indgåelse af entreprisekontrakten aftales som hovedregel en estimeret afleveringsdato. Skulle det ske, at der opstår forsinkelse som ikke kan begrunde en tidsfristforlængelse, da kan entreprenøren ifalde ansvar.

Såfremt forsinkelsen indtræder og der ikke kan foretages tidsfristforlængelse, vil entreprenøren som regel blive pålagt at betale erstatning eller dagbod. Du kan læse mere om dagbod og erstatning her på siden.

Dagbod eller erstatning?

Dagbod er en i forvejen aftalt sum, der skal betales for hver dag, den aftalte afleveringsfrist overskrides. Dagbod skal typisk betales frem til det tidspunkt, hvor der sker aflevering i overensstemmelse med kontraktens indhold.


Erstatning er modsat dagbod en sum penge, der betales fra entreprenøren til bygherren på baggrund af det reelt lidte tab.

Såfremt der udbetales dagbod, kan der ikke tilmed udbetales erstatning og vica versa.

Aflevering ifølge AB-reglerne

Du finder reglerne om aflevering af entreprisen i AB 18 §§ 44-46.

Det følger af AB 18 § 44, at bygherren skal indkalde til førgennemgang forinden, at byggeriet står færdigt. Såfremt bygherren ikke indkalder til en sådan gennemgang, kan entreprenøren indkalde til gennemgangen. Bygherrens indkaldelse skal ske skriftlig og med rimelig varsel inden den aftalte afleveringsdato.

Det følger af AB 18 § 45, at når byggeriet nærmer sig sin færdiggørelse, skal entreprenøren ved skriftlig meddelelse informerer bygherren om tidspunktet for byggeriets færdigmelding. Når du som bygherre er blevet bekendt med tidspunktet for byggeriets færdigmelding, er det din pligt at indkalde til afleveringsforretningen.

Afleveringsforretningen skal afholdes 10 dage efter tidspunktet, hvor byggeriet er estimeret færdigt.

Under selve afleveringsforretningen udarbejdes en afleveringsprotokol, indeholdende informationer om eventuelle konstaterede fejl og mangler. Hvorvidt parterne anser byggeriet for afleveret fremgår tilmed af afleveringsprotokollen.

Som udgangspunkt anses byggeriet for afleveret efter afholdelsen af afleveringsforretningen, medmindre bygherren nægter at anse byggeriet for afleveret som følge af væsentlige fejl og mangler eller som følge af forhold, der hindrer ibrugtagningen.

Nægtelse af modtagelsen

Foreligger der væsentlige fejl og mangler ved byggeriet, kan bygherre nægte at accepterer aflevering. En væsentlig mangel som kan begrunde, at bygherre nægter at modtage byggeriet er tilfælde, hvor byggeriet ret beset ikke er færdig som aftalt. Anderledes formuleret er det ikke muligt at anvende bygningen efter hensigten. Eksempelvis ved opførsel af en bolig, hvor dele af boligen er ubeboelige grundet mangelfuldt arbejde.

En flerhed af mindre fejl og mangler kan tilmed i det store hele begrunde, at du som bygherre nægter at modtage byggeriet.

Da er vigtigt, at du er sikker på, at fejl og manglerne har en så væsentlig karakter, at du er berettiget til at nægte modtagelsen. Eftersom vurderingen er vanskelig og betydningsfuld, bør man altid drøfte med en byggesagkyndig eller en advokat, hvorvidt manglerne er væsentlige. Viser det sig at du berettiget kan nægte modtagelsen, kan du tilmed være berettiget til at påberåbe dig dagbod eller erstatning.

Gode råd

Er jeg berettiget til at få dagbod?

Har du indgået enterprisekontrakt med håndværkere og er dit byggeri forsinket, er der god grund til at overveje muligheden for at kræve dagbod.  Dagbod er din mulighed for at få økonomisk kompensation for håndværkernes forsinkelse.

Læs mere

Mangelfulde byggematerialer

Uanset om du selv har købt mangelfulde byggematerialer, eller dine håndværkere har anvendt mangelfulde byggematerialer, kan der være grundlag for at rejse krav.

Læs mere

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2023 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon