Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5522

Hør, om vi kan hjælpe: 8743 5522

Det er helt uforpligtende

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Er der grundlag for garantitræk?

Har part i entreprisekontrakten stillet garanti for deres respektive forpligtigelser, og opstår der undervejs i projektet forhold, der begrunder et økonomisk krav, kan det give anledning til træk på garantien. 

Hos Sagførerne har vi stor erfaring og vi kan derfor hjælpe dig videre i forløbet, så du får udbetalt det krav du er berettiget til. 

Ring til os på telefonnummer 8743 5522 eller skriv til os på vores kontaktformular og få vurderet din sag. Vi sender ikke en regning, uden at vi forinden har lavet en aftale med dig og sendt dig en ordrebekræftelse.

Kontakt vores specialiserede advokater


Susanne Damouni, advokat Kristian Krath, advokat Ring på tlf.: tlf.: 8743 5522 Eller send en mail til kontakt@sagfoererne.com

Garantistillelse


Betalingsgaranti

Det kan være aftalt mellem parterne, at bygherre skal stille garanti for sin betalingsdygtighed. På denne måde sikres entreprenøren, betaling af entreprisesummen når tiden kommer. Garantistillelsen er hyppigt brugt og særligt i tilfælde, hvor det er aftalt, at bygherre først skal betale, når byggeriet står færdigt. 


Med andre ord er sikkerhedsstillelsen fornuftig for entreprenøren, eftersom et byggeprojekt strækker sig over en længere periode. 

Skulle bygherren gå konkurs undervejs i projektet, påvirker dette ikke betalingsgarantien. I sådanne tilfælde har entreprenøren fortsat mulighed for, at få sine penge for det udførte arbejde. Yderligere vil garantien komme i spil, hvor kontrakten hæves eller opsiges undervejs i projektet.

Arbejdsgaranti

Entreprenøren er antaget til at udføre et nærmere angivet stykke arbejde, hvilket vil fremgå af den konkrete entreprisekontrakt. Såfremt parterne har aftalt, at AB-Forbruger skal finde anvendelse, skal der senest 8 arbejdsdage efter kontraktens indgåelse stilles sikkerhed for krav, som forbrugeren måtte få i anledning af aftaleforholdet.

Garantien som stilles skal udgøre 15 pct. af entreprisesummens samlede størrelse. Såfremt det bliver nødvendigt, at gøre brug af den stillede garanti, skal bygherren iagttage formkravene til anmodning om udbetaling.

Anfordringsgaranti

En anfordringsgaranti er særlig favorabel for bygherren i og med, at der kan ske træk herpå ved anfordring. Med andre ord indtræder betalingspligten for den der stiller garantien, når den anden fremsætter et krav om betaling.


Anfordringsgarantier er dog problematiske i og med udbetalingen blot kræver anfordring, hvormed der består en betydelig misbrugsrisiko.

Formålet med garantistillelsen

Formålet med garantistillelsen er, at parterne får sikkerhed for deres respektive ydelser i en bekostelig aftaleindgåelse, som en entreprisekontrakt typisk er.

Anderledes formuleret kan garantistillelsen begrundes i aftalens omfattende karakter, dets betydelige økonomiske værdi, uforudsigeligheden som entreprisekontrakten rummer samt det forhold, at entreprisekontrakten er et længerevarende aftaleforhold. 

Kort sagt er garantistillelsen en måde at mindske henholdsvis bygherrens og entreprenørens økonomiskerisiko, der opstår i anledning af aftalens indgåelse. 

Hvornår skal entreprenøren stille garanti?

Det følger af standardvilkårene i AB-forbruger, at entreprenøren skal stille sikkerhed for sine forpligtelser senest 8 arbejdsdage efter aftalens indgåelse. Sikkerheden skal stilles i form af kautionsforsikring eller som en pengeinstitutgaranti.

Angående sikkerhedens størrelse, skal den udgøre mindst 15 pct. af entreprisesummen. Såfremt man ønskes, at der tilmed skal stilles sikkerhed for eventuelt ekstraarbejde, så skal dette aftales udtrykkeligt parterne imellem.


Hvis entreprenøren ikke er i stand til at stille garantien, vil bygherren kunne hæve aftalen. Den manglende garantistillelse medfører nemlig økonomiske usikkerhed, hvilket man ikke er forpligtet til at bære risikoen for. Før aftalen hæves, bør du dog være sikker på, at fristen for garanti/sikkerhedsstillelsen er overskredet.

Hvornår skal bygherren stille garanti?

Er det i aftalegrundlaget besluttet, at standardvilkårene - AB-forbruger skal regulerer aftaleforholdet, da skal der inden 8 arbejdsdage efter aftalens indgåelse stilles sikkerhed for de forpligtigelser, som kontrakten pålægger bygherren.

Såfremt der ikke stilles den krævede sikkerhed, foreligger der misligholdelse og på denne baggrund kan entreprenøren  hæve aftalen.

Indholdet af anmodningen

Når man indgiver sin anmodning om udbetaling af garanti, gælder en række nærmere angivet krav til indholdet heraf ifølge AB-forbruger. 

Anmodningen skal indeholde beskrivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse, som meddelelsen giver anledning til. I praksis har det vist sig at, des bedre beskrivelse, des bedre mulighed for udbetaling af garanti. Såfremt man har en staderegistrering, mangelrapporter eller anden dokumentation, er det altid fornuftigt at vedlægge dette i anmodningen.

Er årsagen til anmodningen derimod begrundet i meromkostninger som følge af en ophævelse, da kræves typisk yderligere dokumentation end den blotte beskrivelse.

Når man indgiver en anmodning om udbetaling af garantier, skal man endvidere angive størrelsen af det krævede beløb. Typisk er det ikke tilstrækkeligt blot at angive et samlet beløb, men der skal derimod være tale om en overordnet opgørelse af de enkelte krav.

Hvis ikke indholdet af anmodningen er tilstrækkeligt, vil man hverken have krav på udbetaling af det krævede beløb eller at entreprenøren/garanten indgiver anmodningen, til videre drøftelse.

Husk at fremsende anmodningen med det omtalte indhold til henholdsvis entreprenøren og garanten.

Krav til udbetaling af garantier

Er der grundlag for, at der skal trækkes på garantien, skal bygherren give meddelelse til entreprenøren og yderligere til vedkommende, der har stillet sikkerheden.

Det er ikke tilstrækkeligt blot at rette henvendelse. Det skal tilmed begrundes hvilken årsag, der er til udbetaling samt hvilket beløb, der kræves udbetalt.

Når der er indgivet anmodning om træk på garantien, skal det vurderes, hvorvidt der er grundlag for udbetalingen. Såfremt der foreligger et berettiget grundlag, skal udbetalingen ske senest 20 arbejdsdag efter fremkosten af anmodningen.


Fristen på de 20 arbejdsdage kan dog forlænges, såfremt entreprenøren finder grundlag for en sagkyndigvurdering, i relation til den krævede udbetaling. 

Krav til udbetaling af bygherrens garanti

Ønsker entreprenøren at trække på garantien som er stillet, skal vedkommende give skriftlig meddelelse til forbrugeren/bygherren og pengeinstituttet.


Når der fremsende en meddelelse fra entreprenøren i anledning af ønsket om træk på garantien, skal entreprenøren begrunde hvilke forhold, der giver anledning til udbetaling. Tilmed skal det fremgå af meddelelsen, hvilket beløb som kræves udbetalt.

Kort sagt skal bør følgende trin iagttages: 

    • Meddelelse sendes til forbrugeren og pengeinstituttet
    • Meddelelsen indeholder beskrivelse og begrundelse for udbetaling
    • Beløbet som kræves udbetalt af garantien.

Krav omfattet af garantienstillelsen

Krav omfattet af garantien angår alle de forpligtelser, som parten har påtaget sig i forbindelse med kontraktindgåelsen.

Med andre ord vil garantien, som entreprenøren har stillet, dække krav som opstår i anledning af misligholdelse, dagbøder, forholdsmæssigt afslag, osv. Skulle ønsket om garantitræk være begrundet i forhold, der ikke kan dokumenteres uden, at der foretages særligt destruktive undersøgelser, da vil det typisk være nødvendigt, at der afholdes syn og skøn.

Er det entreprenøren, der har krav mod bygherren, vil træk på garantien typisk komme på tale, såfremt bygherren nægter at betale for det udførte arbejde el.lign.

Nedskrivning og ophør af garantistillelsen

Entreprenørens garantistillelse nedskrives fra 15 pct. til 0 pct. over årene. Hvor meget garantien nedskrives år for år, kan være nærmere angivet i den enkelte aftale. Typisk vil der dog ske nedskrivning til 10 pct. ved aflevering af byggeriet.

Når der er forløbet 1 år efter aflevering, vil garantien typisk blive nedskrevet yderligere til 2 pct. Skulle der vise sig fejl og mangler, der kræver udbedring, kan dette begrunde, at der ikke foretages nedskrivninger som beskrevet.

Typisk vil sikkerhedsstillelsen ophøre 5 år efter aflevering, såfremt der ikke er påberåbt mangler, der kræver udbedring. Er det dog tilfældet, vil ophør af garantien først indtræde når de respektive mangler er udbedret. 

Garantien ved ophævelse af entrepriseaftalen

Ophævelse af entreprisen er særligt indgribende, hvilket ofte resulterer i tab for både entreprenøren og bygherren. Ophævelsen skal derfor have den tilstrækkelige væsentlighed før det kan accepteres.

Som udgangspunkt kan der kun hæves for fremtiden, hvilket betyder, at der skal betales for ydelsen, der er erlagt på tidspunktet for ophævelsen. Der bør derfor sondres mellem tilfælde, hvor der hæves undervejs i byggeriet kontra tilfælde, hvor byggeriet hæves før det er påbegyndt.

Hvis arbejdet ikke er påbegyndt, er det mindre problematisk at foretage opgørelsen af det økonomiske mellemværende. Skulle bygherren ved ophævelsen være berettiget til udbetaling af entreprenørens stillede garanti, kan det ofte ske straks. Er arbejdet derimod påbegyndt, er udbetaling af garantier mere kompliceret, eftersom der først skal tages stilling til, hvilket arbejde der er udført og om dette indeholder fejl og mangler.

Yderligere vil ophævelse af entreprisekontrakten rejse problematikken angående, fra hvilket tidspunkt garantien skal nedskrives og hvornår garantistillelsen skal ophøre.

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon