Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Forenklet privat skifte

Et privat skifte betyder, at arvingerne behandler boet uden hjælp fra en bobestyrer eller en dødsboadvokat. Et forenklet privat skifte er nemmere end et privat skift, idet der ikke skal indleveres en endelig opgørelse. Dette medfører, at processen er mere simpel, samt hurtigere overstået.

Typiske spørgsmål:

  • Hvad er et forenklet privat skifte? 
  • Hvad er betingelserne for et forenklet privat skifte? 
  • Hvad er beløbsgrænsen for et forenklet privat skifte? 

  Vores advokater står klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med forenklet privat skifte eller har andre spørgsmål relateret til dødsbobehandling.

Forenklet privat skifte


Hvad er et forenklet privat skifte?

Som navnet antyder er et forenklet privat skifte en mere simpel udgave af et almindeligt privat skifte. Det private skifte er kendetegnet ved, at arvingerne selv behandler boet - det vil sige uden bistand fra en bobestyrer, der er udpeget af skifteretten. Arvingerne vælger dog i mange tilfælde at udvælge en advokat til at udføre det juridiske arbejde omkring dødsboskiftet. Står I midt i et dødsboskifte og har behov for hjælp, kan Sagførerne yde kompetent vejledning - så I slipper for at bekymre jer om de arveretlige spørgsmål, som kan opstå ved dødsbobehandlingen.

Et forenklet privat skifte ligner et almindeligt privat skifte, men forskellen er, at der ikke skal indleveres en endelig boopgørelse ved afslutningen af dødsboet ved forenklet privat skifte. Da der ikke skal udarbejdes en boopgørelse, bliver dødsboets åbningsstatus den endelige opgørelse. Fordelen ved et forenklet privat skifte er, at dødsbobehandlingen ofte kan afvikles hurtigt.

Udlevering til forenklet privat skifte kræver dog, at flere betingelser er opfyldt. Betingelserne afhænger af, hvorvidt der er tale om skifte efter dødsboskiftelovens §§ 33 eller 34. Derfor behandles bestemmelserne i det følgende hver for sig.

Forenklet privat skifte § 34

Et forenklet privat skifte efter dødsboskiftelovens § 34 bliver aktuelt, hvis der kun er en ægtefælle som arving. Såfremt der er flere arvinger i dødsboet, skal boet behandles efter dødsboskiftelovens § 33.

Betingelserne efter § 34 er:

  • Betingelserne for et almindeligt privat skifte er opfyldt.
  • Der må ikke være legatarer, som repræsenteres af en værge eller skifteværge.
  • Afdøde og ægtefællen skal have været gift på dødstidspunktet.
  • Længstlevende bliver forpligtet til at indtræde i afdødes skattemæssige stilling.

Forenklet privat skifte § 33

Hvis der er andre arvinger til den afdøde, udover ægtefællen, kan et dødsbo udleveres til forenklet privat skifte med hjemmel i dødsboskiftelovens § 33. Der gælder i denne forbindelse en del betingelser, som vil blive forklaret i det følgende.

Betingelserne for et forenklet privat skifte

De forskellige skifteformer, herunder privat skifte, offentligt skifte, boudlæg mv. imødekommer forskellige behov hos arvingerne. Derfor gælder det om at sætte sig ind i, hvilket skifte, som giver bedst mening i det pågældende tilfælde. Overvejer I at anmode skifteretten om godkendelse af dødsboskifte ved et forenklet privat skifte, må I derfor først og fremmest overveje, om betingelserne herfor er opfyldt.

Hvis der er flere arvinger efter den afdøde udover ægtefællen, skal følgende betingelser være opfyldt, jf. dødsboskiftelovens § 33. Alle de nedenstående betingelser skal være opfyldt:

Alle arvinger skal være enige

Såfremt alle arvingerne er enige om, at de ønsker boet udleveret til forenklet privat skifte, skal I anmode skifteretten herom. Herefter vil skifteretten tage endelig stilling, om dødsboet kan afsluttes ved forenklet privat skifte. Ved anmodning skal arvingerne udfylde en blanket og fremsende denne til skifteretten. Blanketten kan tilgås her. 

Dødsboet skal afsluttes med økonomisk overskud

Denne betingelse indebærer, at boet skal være solvent. Når alle værdierne i boet er opgjort og gælden er fratrukket, skal boet se ud til at give økonomisk overskud. Dette overskud skal endvidere være større end beløbsgrænsen for boudlæg (49.000 kr., 2023), men boet skal være af en størrelse, hvor det ikke kræves, at der skal betales boafgift eller tillægsafgift. Læs mere angående kravet om, at der ikke skal betales boafgift længere nede på siden.

Arvingerne må ikke være under værgemål

Derudover er det en betingelse, at ingen arvinger eller legatarer er repræsenteret ved en værge eller skifteværge.

En af arvingerne skal være solvent

En øvrig betingelse for forenklet privat skifte er, at mindst én af arvingerne er solvent, dvs. kan betale sine løbende udgifter.

Privat skifte er ikke udelukket ved testamente

Den afdøde kan forinden sin død have truffet beslutninger vedrørende skiftet efter eget dødsbo. Hvis afdøde har indsat en bestemmelse i sit testamente, som tilkendegiver, at afdøde ikke ønsker dødsboet efter sig skiftet som forenklet privat skifte, er denne type af skifte udelukket.

Boets overskud skal være under beløbsgrænsen for boafgift

Det er en betingelse for udlevering af et dødsbo til forenklet privat skifte, at boet ikke skal betale boafgift. Det afgørende er, at boets værdier ikke overstiger bundfradraget på 321.700 kr. (2023). I øvrigt er det en betingelse, at der ikke skal betale tillægsafgift. Som konsekvens heraf kan et forenklet privat skifte kun finde sted, såfremt arvingerne tilhører den afdødes nærmeste familie. Såfremt der er arvinger til dødsboet, som ikke tilhører familien, skal der følgelig betales boafgift - hvorefter betingelserne for et forenklet privat skifte ikke er opfyldt.

De øvrige beløbsgrænser for bundfradrag illustreres umiddelbart nedenfor.

Boet skal ikke betale dødsboskat

Hvis boet skal betale dødsboskat, er det udelukket, at det kan skiftes ved forenklet privat skifte. Du kan læse mere herom på SKAT’s hjemmeside, tryk her.

Afdøde var ikke selvstændig erhvervsdrivende ved dødsfaldet

Dette krav hænger sammen med, at der ofte herved vil være et uafsluttet mellemværende med SKAT. Det afgørende er, om afdøde drev erhvervsvirksomhed ved dødsfaldet eller inden for det indkomstår, hvor dødsfaldet fandt sted.

Ingen skattemæssige afskrivningsberettigede aktiver

Det er endvidere et krav, at der ikke i dødsboet findes aktiver, der er skattemæssige afskrivningsberettigede.

Ingen afgørende hensyn taler imod privat skifte

Det er afslutningsvist en betingelse, at der ikke er afgørende hensyn, som taler imod udlevering ved forenklet privat skifte. Dette kan være hensyn til arvingernes privat eller økonomiske forhold. Skifteretten kan således afvise at lade et dødsbo blive behandlet som et forenklet privat skifte, hvis retten vurderer, at der er risiko for, at dødsboet ikke vil blive behandlet på ordentlig og forsvarlig vis. Selvom de øvrige betingelser skulle være opfyldt, er skifteretten ikke forpligtet til at imødekomme en anmodning om forenklet privat skifte. Dette er en konsekvens af, at skifteretten ikke har samme mulighed for at føre kontrol med dødsbobehandlingen.

Forenklet privat skifte beløbsgrænse

Som arving skal man forholde sig til, om dødsboet overstiger visse beløbsgrænser. Beløbsgrænserne hænger sammen med betingelserne for udlevering af et dødsbo til forenklet privat skifte, hvorfor disse må sammenholdes.

Det er året, hvor afdøde gik bort, som er gældende for, hvilken beløbsgrænse, der finder anvendelse. Herunder kan du danne dig et overblik over beløbsgrænserne for boudlæg og bundfradrag for boafgift. Beløbsgrænserne reguleres hvert år, hvilket det følgende også vil illustrere.

Bundfradrag for boafgift:

  • 321.700 kr. (2023)
  • 312.500 kr. (2022)
  • 308.800 kr. (2021)
  • 301.900 kr. (2020)
  • 295.300 kr. (2019)

Boudlæg: 

  • 49.000 kr. (2023)
  • 47.000 kr. (2022)
  • 47.000 kr. (2021)
  • 46.000 kr. (2020)
  • 45.000 kr. (2019)

Kontakt en advokat

På denne side er betingelserne for et forenklet privat skifte blevet gennemgået. Såfremt disse betingelser ikke er opfyldt i jeres konkrete situation, kan Sagførerne hjælpe jer med at finde ud af, hvilken skiftetype, som giver bedst mening for jer. Vi har assisteret adskillige familier med dødsbobehandling, herunder i forbindelse med et privat skifte. En advokats indblanding kan sørge for, at det praktiske og juridiske omkring dødsfaldet fylder mindst muligt i en sorgfyldt periode. 

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Mød hele teamet med speciale i familieret

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon