Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Privat skifte

Privat skifte betyder, at arvingerne står for behandlingen af dødsboet uden hjælp fra en bobestyrer. Der knytter sig visse betingelser til privat skifte, der skal være opfyldt for, at et privat skifte af dødsboet er muligt. Det drejer sig om følgende betingelser:

   • Mindst én af afdødes arvinger skal være myndig og solvent (kunne betale sine regninger)
   • Arvingerne skal have valgt en person, der skal tage imod henvendelser vedrørende dødsboet (kontaktperson)
   • Den afdøde må ikke i testamente have udelukket et privat skifte
   • Dødsboets gæld må ikke overstige døsboets formue.
   • Dødsboets overskud skal være større end grænsen for boudlæg (49.000 kr. (2023))

   Ønsker man, at dødsboet skal behandles som et privat skifte, skal man anmode skifteretten herom. Kontaktpersonen skal herefter udfylde blanketten på domstolens hjemmeside. Herefter skal blanketten underskrives af alle arvingerne. Man kan desuden vælge, at kontaktpersonen skal udstyres med en skiftefuldmagt, der vedlægges blanketten.

   Har du spørgsmål relateret til privat skifte, er du altid velkommen til at kontakte os. Hos Sagførerne er vi eksperter i dødsbobehandlingen, hvorfor vi kan hjælpe dig igennem et privat skifte, såfremt du ønsker dette.

Privat skifte


Hvad er et privat skifte?

Et dødsbo kan skiftes af en bobestyrer, men der er også mulighed for at skifte boet ved et privat skifte.

Privat skifte indebærer, at arvingerne selv tager ansvaret for behandlingen af afdødes bo. Dette kan kun ske, hvis afdøde ikke har udelukket denne mulighed i sit testamente. For at kunne gennemføre privat skifte kræves det, at alle arvinger er enige, og at skifteretten vurderer, at boets aktiver (værdien af ejendele og formue) er tilstrækkelige til at dække boets gæld.

Mindst én arving skal træde frem som kontaktperson over for skifteretten. Denne person skal bo i Danmark, være myndig og økonomisk stabil, hvilket indebærer evnen til at betale sine egne regninger rettidigt.

Der må ikke være væsentlige hindringer for privat skifte, såsom risikoen for, at arvingerne ikke vil opdele arven korrekt, undlader at indberette nødvendige oplysninger til skattemyndighederne eller undlader at betale dødsboskat eller boafgifter.

Formelt set er det arvingernes ansvar at håndtere boets behandling, men de kan vælge at inddrage en advokat for at sikre sig mod fejl og fejlagtig behandling.

Der er to typer privat skifte:

  • Ordinært privat skifte: Her kræves en åbningsstatus, hvor boets aktiver og passiver opgøres på dødsdagen. Der skal også udarbejdes en afsluttende opgørelse over boets indtægter og udgifter samt fordelingen af boet. Der kan også være krav om indgivelse af selvangivelse og lignende for boet.
  • Forenklet privat skifte: Dette er relevant, når skifteretten kun kræver en opgørelse af boets aktiver og passiver. Boet må ikke være underlagt skattepligt, og der må ikke være behov for at betale boafgift eller tillægsafgift. Dette er typisk tilfældet, når den efterladte ægtefælle er den eneste arving, eller når boets formue ikke overstiger bundfradraget for boafgift.

Offentliggørelse af dødsboet

Når I vælger private skift, vil skifteretten hjælpe med at offentliggøre dødsfaldet i Statstidende (på www.statstidende.dk). Dette kaldes også et præklusivt proklama. Det giver kreditorer otte uger til at anmelde eventuelle krav mod boet. Hvis de ikke gør det inden fristen udløber, er kravene normalt ikke gyldige.

I løbet af de otte uger er det vigtigt, at hverken I eller andre arvinger deler boets ejendele eller betaler krav, der er blevet anmeldt i boet. Dette skyldes, at I først vil kende omfanget af afdødes gæld efter denne periode. Dog er det tilladt at opsige lejemål, tømme boligen og fordele almindeligt indbo.

Hvis I fortryder privat skifte, kan I returnere boet til skifteretten, som derefter vil håndtere det som et bobestyrerbo.

Det er vigtigt at bemærke, at I normalt ikke hæfter personligt for afdødes gæld, hvis hele boet leveres tilbage til skifteretten. Boet inkluderer alle værdier i boet, såsom bankindestående, værdipapirer, fast ejendom, værdifuldt indbo, køretøjer og lignende.

Betingelser for privat skifte

Det kan kun bestemmes, at dødsboet skal behandles ved privat skifte af arvingerne, hvis følgende betingelser er opfyldt; 

  • Der skal mindst én af afdødes arvinger som er myndige og solvent. En person som er solvent, betyder at vedkommende kan betale sine regninger og opfylde sine økonomiske forpligtelser.
  • Arvingerne skal endvidere have valgt en person, som skal kunne tage imod henvendelser om dødsboet.
  • Den afdøde må ikke i sit testamente have udelukket, at der skal være privat skifte.
  • Dødsboets gæld må ikke overstige boets formue.

Personlig hæftelse

I skal være opmærksom på, at I hæfter personligt og solidarisk for dødsboets gæld, når I behandler boet ved privat skifte. Det har den betydning, at de personer, som har et økonomisk krav mod dødsboet, kan gøre dem personligt gældende mod jer som arvinger, der herefter er forpligtet til at betale gælden af egen lomme solidarisk.

I de tilfælde, at I under det private skifte opdager, at dødsboets gæld overstiger dens ejendele, kan I gøre brug af udbakningsreglen. Ved brug af udbakningsreglen frigører I jer for den afdødes gæld, dog med den konsekvens, at I ikke kommer til at arve noget efter vedkommende.

Hvordan foregår et privat skifte?

Hvis I opfylder betingelserne for et privat skifte, vil Skifteretten formentlig godkende jer således, at boet skal behandles ved et privat skifte. Skifteretten vil herefter udstede en skifterettsattest. Denne attest vil give jer som arvinger legitimation til at disponere over midlerne i dødsboet, herunder til at indfri afdødes gæld, sælge vedkommendes faste ejendomme mm.

Proklama i Statstidende

Når arvingerne har modtaget en skifteretsattest, er de forpligtede til at offentliggøre et præklusivt proklama i Statstidende. Dette udgør en officiel opfordring til alle kreditorer af afdøde om at anmelde deres krav i dødsboet inden for en angivet tidsramme. Det er en juridisk forpligtelse for arvingerne at sørge for, at proklamaet bliver offentliggjort. Denne handling skal udføres senest, når arvingerne har fået udleveret dødsboet. Når proklamafristen udløber, vil kreditorerne som udgangspunkt ikke længere have mulighed for at gøre deres krav gældende.

Selvom kreditorer normalt har otte uger til at anmelde deres krav i forbindelse med proklamaet i Statstidende, kan der være undtagelser eller specifikke procedurer, der gælder for visse typer gæld eller kreditorer. Det er vigtigt at være opmærksom på dette og følge de nødvendige skridt for at beskytte arveboet mod uforudsete krav.

Åbningsstatus

Herefter skal arvingerne forberede en åbningsstatus, som er en omfattende oversigt over dødsboets aktiver (ejendele) og passiver (gæld) på det tidspunkt, hvor den afdøde person gik bort. Den endelige åbningsstatus skal indgives til både skifteretten og SKAT. Dette skal gøres senest inden for en tidsramme på 6 måneder efter afdødes dødsdato, og i praksis kan det tidligst udføres 2 måneder efter, at arvingerne har fået overdraget dødsboet.

Endelig boopgørelse

Til sidst skal der udarbejdes en endelig boopgørelse på baggrund af åbningsstatussen. Når gælden fratrækkes formuen i dødsboet, så kan den endelige nettobeholdning i boet gøres op. Dette gør man ved at fratrække alle passiverne med aktiverne. Den endelige boopgørelse skal sendes til skifteretten og SKAT senest 15 måneder efter, at den afdøde er afgået ved døden. Efter I har indsendt boopgørelsen skal denne godkendes, herefter afsluttes det private skifte, hvorefter arven udbetales til arvingerne.

Kontakt Sagførerne

Mange mennesker vælger at inddrage en advokat med ekspertise inden for arv og skifteprocessen for at sikre, at alt håndteres korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen. Professionel rådgivning kan være særligt vigtig i tilfælde af komplicerede økonomiske forhold eller tvister mellem arvinger. Samlet set er privat skifte en kompleks proces, der kræver omhyggelig planlægning og overholdelse af lovgivningen. Hvis I overvejer at foretage et privat skifte anbefaler vi, at I kontakter en af vores advokater for at sikre jer den bedst mulige retsstilling.

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Mød hele teamet med speciale i familieret

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon