Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Skifteretsattest

Skifteretsattesten er et bevis på, at arvingerne i fællesskab har ret til at bestemme over afdødes bo. Arvingerne kan altså først fjerne eller sælge afdødes aktiver, når skifteretsattesten er udstedt. Med skifteretsattetsten kan arvingerne rydde boet forinden, at arven endeligt er gjort op. Arvingerne skal dog være enige herom.

Har du brug for vejledning i forbindelse med en skifteretsattest, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Typiske spørgsmål

  • Hvad er en skifteretsattest? 
  • Hvilken myndighed udsteder skifteretsattester? 
  • Hvor lang sagsbehandlingstid er der ved skifteretten?
  • Er der krav om tinglysning - og hvornår er det relevant?
  • Hvad er tinglysningsafgifterne?

Mød hele teamet med speciale i familieret

Skifteretsattest


Hvad er en skifteretsattest?

Når der sker et dødsfald, vil den afdødes formue og aktiver derefter blive fordelt blandt arvingerne. Det skal derfor besluttes, hvem som må råde over den afdødes formue. I denne forbindelse udsteder skifteretten en skifteretsattest, som tjener som juridisk bevis for, at en eller flere arvinger må råde over dødsboet.

Mange tror, at arvingerne efter et dødsfald automatisk er berettiget til at råde over dødsboet. Dette er dog ikke tilfældet, da arvingernes dispositioner over dødsboet kræver, at de har bevis for råderetten. Indtil der foreligger en tinglyst skifteretsattest, må arvingerne som udgangspunkt ikke råde over dødsboet. Dette indebærer for eksempel, at arvingerne ikke må fjerne indbo fra den afdødes husstand, og der må ej heller hæves penge på afdødes bankkonto. Hvis arvingerne ønsker at rydde den afdødes bolig, forinden der er udstedt en skifteretsattest, kan skifteretten i visse tilfælde give tilladelse hertil. Det er afgørende, at arvingerne er enige omkring rydning af boligen.

Det er ligeledes en overvejelse, hvilke personer, som skal fremgå på skifteretsattesten. Det er muligt, at flere arvinger kan fremgå herpå, men det kan være praktisk at udvælge én til at stå på skifteretsattesten. Dette hænger sammen med, at alle, der er nævnt på skifteretsattesten, har lige meget ret til at disponere over afdødes formue. Hvis I ønsker at kun én af jer skal fremgå på skifteretsattesten for at lette processen, skal de andre arvinger udfylde og underskrive en såkaldt skiftefuldmagt.Du kan trykke her og finde et link til en blanket vedrørende skiftefuldmagt.

Hvordan ser en skifteretsattest ud?

En skifteretsattest indeholder relevante oplysninger omkring arvingerne og den afdødes formue. Skifteretten har ved udstedelsen af en skifteretsattest brug for følgende oplysninger: 

  • Hvilke arvinger der er efter dødsboet
  • Arvingernes navne, adresser og CPR-numre
  • Oplysninger om eventuelt testamente eller ægtepagt
  • Oplysninger om den afdødes formue, herunder gæld
  • Udgifter til begravelsen

Skifteretten ved dødsfald

I forbindelse med afviklingen af et dødsbo skal der udstedes en skifteretsattest, som afgør, hvem der kan råde over dødsboet. Den relevante myndighed er skifteretten, som ved dødsfald udsteder skifteretsattester. Selve skifterettens udstedelse af en skifteretsattest er gratis. Som arving skal du dog være opmærksom på, at beholde den originale skifteretsattest, da det koster et mindre beløb, såfremt skifteretten skal udstede en ny. Der kan være en afgift i forbindelse med tinglysning, hvilket du kan læse mere om længere nede på denne side.

Når der sker et dødsfald, kan hele den praktiske situation virke særdeles uoverskuelig for de pårørende til den afdøde. I det følgende vil denne proces blive beskrevet for at danne overblik over starten på det praktiske forløb efter et dødsfald.

Ved et dødsfald orienteres skifteretten automatisk herom. På dødsanmeldelsen, som bliver fremsendt til skifteretten efter et dødsfald, vil der fremgå en kontaktperson. Det kan være afdødes børn, en ven eller andre arvinger. Skifteretten vil af egen drift henvende sig til kontaktpersonen, hvilket vil ske omkring 3 uger efter dødsfaldet. Herefter vil skifteretten typisk afholde et telefonisk møde med kontaktpersonen. Mødet med skifteretten er et tilbud til arvingerne i forbindelse med den følgende behandling af dødsboet. Man kan derfor i stedet vælge at kontakte en advokat, som kan bistå arvingerne med dødsbobehandlingen. Hos Sagførerne har vi behandlet adskillige dødsboer, hvorfor du trygt kan kontakte os i forbindelse med en dødsbobehandling. Såfremt det besluttes, at dødsboet skal behandles ved bistand fra en advokat, vil udgifterne dertil blive betalt af dødsboet. Udgiften til advokaten bliver derfor trukket fra dødsboet, inden arven bliver gjort op og fordelt til arvingerne.

Hvor lang tid tager det at få en skifteretsattest?

Det kan variere, hvor hurtig skifteretten er til at udstede en skifteretsattest. Sagsbehandlingstiden afhænger af, hvilken retskreds, som sagsbehandlingen tilhører, da skifteretten er en selvstændig ret under byretten. Det afgørende for, hvilken skifteret, som skal behandle dødsboet, er, hvilken retskreds den afdøde tilhørte. Som anført ovenfor kontakter skifteretten af egen drift arvingerne til dødsboet efter 3-4 uger. Som arving kan du også selv vælge at kontakte skifteretten inden da, hvis du vurderer et behov herfor.

Én skifteret kan være et par uger om at udstede en skifteretsattest, mens sagsbehandlingstiden kan være længere i andre retskredse. Til illustration fremgår det eksempelvis direkte af domstolenes hjemmeside, at sagsbehandlingstiden for udstedelsen af en skifteretsattest er 1 uge fra modtagelsen af blanketter med relevante oplysninger ved Retten på Bornholm, gå til link.


Skifteretterne har hver deres side på domstol.dk. Her kan du finde den relevante retskreds og se deres berammelses- og ekspeditionstider.

Tinglysning af skifteretsattest

Ved en overdragelse af afdødes faste ejendom skal en skifteretsattest også benyttes. Skifteretsattesten skal både bruges i forbindelse overdragelse til en arving og til en tredjemand. Sikringsretsattesten skal ligeledes bruges, hvis arvingen har et ønske om at belåne boligen, hvor der også kræves en skifteretsattest. Sammenfattende gælder det ligeledes ved dispositioner over fast ejendom, at den pågældende skal have dokumentation for, at vedkommende kan råde over ejendommen.

Tinglysning er nødvendigt, hvis arvingerne ønsker:

  • at sælge afdødes ejendom
  • at belåne ejendommen
  • at fryse ejendomsskatterne inde

Tinglysning af skifteretsattesten er ikke et generelt krav for at denne har virkning. Skifteretsattesten er det relevante dokument, som ved tinglysning bliver gyldig og kendt af omverdenen. Tinglysning af skifteretsattesten bliver dog aktuel, såfremt den afdøde ejede en fast ejendom på dødstidspunktet. Ved tinglysning bliver ægtefællen eller andre aktuelle arvinger offentligt registreret som medejere af afdødes faste ejendom. Tinglysning af skifteretsattesten resulterer derfor i, at skødet ændres. Ovenstående eksempler på hvordan arvingerne, i medfør at en skifteretsattest, kan råde over afdødes ejendom, kræver tinglysning for at være gyldigt.

Det bemærkes, at skifteretten ikke foretager tinglysning, hvilket i stedet skal ske gennem tinglysningsretten.

Tinglysning af skifteretsattest uskiftet bo

Som anført er det ikke et krav, at der sker tinglysning af en skifteretsattest. Som længstlevende ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, er det ej heller en betingelse, at du tinglyser skifteretsattesten. Tinglysning bliver først nødvendigt i det tilfælde, hvor længstlevende ønsker at disponere over ejendommen ved eksempelvis at sælge eller belåne denne. Indtil tinglysning af skifteretsattesten er sket, kan den længstlevende ikke disponere over boligen. Derfor er det altid en god ide - men ikke et krav - at få skifteretsattesten tinglyst, hvis du sidder i uskiftet bo.

Tinglysningsafgiften af skifteretsattest til længstlevende er på 1.850 kr.

Tinglysning af skifteretsattest pris

Spørgsmålet er, om det koster penge at tinglyse en skifteretsattest. Dette er tilfælde i visse situationer. Det fremgår af tinglysningsrettens hjemmeside, at tinglysning i forbindelse med overdragelse af fast ejendom til en ikke-arving ikke koster nogen tinglysningsafgift,  se link. Dog er der almindeligvis pålagt en tinglysningsafgift på 1.850 kr. ved tinglysning af skifteretsattest.

Ønsker I hjælp til tinglysningen af skifteretsattesten, er I velkomne til at kontakte Sagførerne. Vi er specialister i sager om fast ejendom og kan derfor bistå jer i forbindelse med tinglysning eller andre problemstillinger opstået i forbindelse med behandlingen af et dødsbo.

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon