Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Bopælsforældre

Står du midt i en skilsmisse eller separation, er der mange forhold, der giver anledning til spørgsmål - ikke mindst spørgsmål om jeres barns bopæl i forbindelse med skilsmissen. Hos Sagførerne er vi eksperter i skilsmisseret, og er klar til at hjælpe dig med at træffe det bedste valg for jeres barn.

Nogle af de hyppigste spørgsmål:

  • Hvem skal være bopælsforælder?
  • Hvad er bopælsret?
  • Hvad skal vi gøre, hvis vi er uenige om vores barn?
  • Kan vi aftale delt bopæl?
  • Kan jeg som nuværende bopælsforælder flytte med mit barn?

Bopælsforældre


Hvem skal være bopælsforælder?

Når du og din tidligere ægtefælle har fælles forældremyndighed, skal I blive enige om, hvem der skal være bopælsforælder, og hvem der skal være samværsforælder. Den forælder, på hvis adresse barnet har bopæl, bliver automatisk bopælsforælder, hvis ikke i aftaler andet. Dette har sammenhæng med bopælsretten, hvilket du kan læse mere om nedenfor.

Hvis en af jer har fuld forældremyndighed, skal barnet bo hos vedkommende. I dette tilfælde vil der være sammenfald mellem forældremyndighedsindehaveren og bopælsforælderen.

Bopælsret

Hvis du som forælder fraflytter den bopæl, som du hidtil har beboet med dit barn og dennes forælder, skal du være opmærksom på konsekvenserne. Udgangspunktet er, at begge forældre er bopælsforældre, så længe de bor sammen. Det betyder at begge forældre har bopælsret. I tilfælde af at den ene forælder fraflytter, vil den anden forælder blive bopælsforælder. Bopælsforælderen vil herefter være alene om bopælsretten.

Af den årsag, anbefaler vi hos Sagførerne, at du altid konsulterer dig med en familieretsadvokat inden at du fraflytter bopælen. Hvis du som bopælsforælder mister din bopælsret, kan det være svært at få den igen, ligesom det kan have konsekvenser for din indflydelse på barnets liv, idet det er bopælsforælderen som har størst indflydelse på beslutningerne vedrørende barnet.

Hos Sagførerne er vi eksperter i skilsmisseret og familieret. Tøv derfor ikke med at kontakte os, hvis du står overfor en skilsmisse eller separation.

Bopælsforælderens forpligtelser og rettigheder

Bopælsforælderen er den forælder, der har barnet boende, og hvor barnet har folkeregisteradresse. Bopælsforælderen har en række forpligtigelser og rettigheder. Rettighederne består bl.a i at bestemme, hvor barnet skal bo. Uanset om man har fuld forældremyndighed eller fælles forældremyndighed, har man dog pligt til at oplyse den anden forælder om flytning senest seks uger i forvejen. Dette kaldes varslingspligten. Hos Sagførerne anbefaler vi, at man gør det skriftligt, da det skal kunne bevises, at man har varslet flytningen for den anden forælder inden for fristen. 

Bopælsforælderens forpligtelser består bl.a i at drage den generelle omsorg for barnet. Dette indebærer f.eks. at det er bopælsforælderen, der kan beslutte, i hvilken daginstitution barnet skal gå. Det er ligeledes bopælsforælderen der vælger, hvilke fritidsaktiviteter barnet skal gå til. For at sikre det bedst mulige samarbejde omkring barnet, bør beslutninger om valg af daginstitution, fritidsinteresser mv., træffes efter dialog med den anden forælder. Væsentlige beslutninger i barnets liv kræver desuden den anden forælders samtykke. Hvilke beslutninger angående barnet der kræver samtykke, kan være svært at vurdere. Hvis du er i tvivl om hvorvidt beslutningen kræver den anden forælders samtykke, er du altid velkommen til at kontakte Sagførerne.

Bopælsforælderens rettigheder ved ferie

Når det gælder ferie, kan man som bopælsforælder frit aftale med samværsforælderen, hvordan man vil fordele ferien. Det kan også være, at I har taget højde for ferie i jeres samværsaftale. En aftale om samvær, herunder om ferie, er bindende for jer begge. Aftalen bør derfor være så klar som mulig, så I undgår uenigheder senere - f.eks. i forbindelse med afholdelsen af ferien.

Hvis I ikke kan blive enige om hvem der skal holde ferie med barnet og hvornår, gælder der nogle særlige regler. Udgangspunktet er, at det er bopælsforælderen der har ret til at holde ferie med barnet. Bopælsforælderen skal dog være opmærksom på, at retten til ferie med barnet skal varsles overfor samværsforælderen.

Samværsforælderen har ikke ret til yderligere samvær, end det der følger af en samværsaftale. Samværsforælderen bør derfor som udgangspunkt planlægge ferie med barnet i den periode, hvor der er aftalt samvær.

Tryk her for at læse mere

Hvis der opstår uenighed om barnet, herunder f.eks. uenigheder vedrørende samværet og om ferieafholdelse med barnet, kan I få hjælp fra Familieretshuset. Familieretshuset kan hjælpe jer til enighed om en samværsaftale samt aftale om ferieafholdelse med barnet. Familieretshuset kan vejlede jer om reglerne, samt hjælpe jer til en fordelagtig løsning. I tilfælde af at I fortsat ikke når til enighed, kan Familieretshuset træffe afgørelse eller sende sagen videre til Familieretten. Såvel Familieretshuset som Familieretten vil træffe afgørelse til fordel for barnet, idet den væsentligste opgave for hhv. Familieretshuset og Familieretten er at varetage barnets tarv, herunder ved at beskytte barnet mod forældrenes vedvarende konflikter.

Tryk her for at se helt konkrete eksempler

  • Få lavet en samværsaftale, herunder omkring ferie.
  • Hvis du som bopælsforælder ønsker at holde ferie uden for ferieperioden, skal du spørge samværsforælderen om lov.
  • Hvis samværsforælderen ikke samtykker til, at du kan tage dit barn på ferie, kan du anmode Familieretshuset.

Hvis I er uenige

Det kan ske, at I er uenige om, hvem der skal være bopælsforælder, og hvem der skal være samværsforælder. Hvis I ikke kan blive enige vedrørende jeres barns bopæl, så tilbyder Familieretshuset konfliktmægling, med henblik på at få løst konflikten og få opnået den bedst mulige løsning for jeres familie. Hvis I stadig ikke er enige, bliver sagen sendt videre til Familieretten, hvor der bliver afsagt dom om, hvem af jer som skal være bopælsforælder, og hvem af jer som skal være samværsforælder.

Familieretshuset træffer afgørelse om, hvor barnet skal bo, ud fra en konkret vurdering. Ved vurderingen vil der ofte blive indkaldt en børnesagkyndig. Familieretshuset vil herefter, i samråd med den børnesagkyndige træffe en vurdering. Vurderingen vil altid blive truffet ud fra hvad der må anses for bedst for barnet, og derfor vil forældrenes behov komme i anden række.

Kan man ændre hvem der er bopælsforælder?

Det kan blive aktuelt at ændre hvem der skal være bopælsforælder i visse situationer. I kan som forældre selv træffe aftale herom, men det kan også være nødvendigt at indbringe spørgsmålet for Familieretshuset.

Eksempler på situationer, hvor det er aktuelt at ændre hvem der er bopælsforælder:

  • Barnet giver selv udtryk for, at barnet hellere vil bo hos den anden forælder
  • Den nuværende bopælsforælder magter ikke de forpligtelser der påhviler denne
  • Den nuværende bopælsforælder skal flytte adresse pga. nyt job, hvilket vil medføre skoleskifte eller lignende for barnet.

Samværsforælderens rettigheder

Samværsforælderen er den forælder, som barnet ikke bor hos. Samværsforælderen har ikke de samme rettigheder, som bopælsforælderen. Når man er samværsforælder består ens rettigheder hovedsageligt i at beslutte, hvordan samværet skal foregå, når barnet er hos samværsforælderen. Når samværsforælderen har samvær med barnet, er retten til at bestemme hvad der skal foregå imidlertid stor. Samværsforælderen kan f.eks. tage barnet med på ferie, medmindre Familieretshuset har begrænset denne ret. Når samværsforælderen har samvær, er det alene denne forælder der bestemmer. Det betyder konkret, at samværsforælderen for eksempel kan bede bopælsforælderen om at få udleveret barnets pas, hvis samværsforælderen ønsker at tage barnet med ud at rejse.

Samværsforælderen har såvel som bopælsforælderen desuden en række overordnede rettigheder. De overordnede rettigheder, som både samværsforælderen og bopælsforælderen har, kan du læse mere om nedenfor.

Rettigheder ved delt forældremyndighed

Fælles forældremyndighed og delt forældremyndighed er det samme. Når I har delt forældremyndighed, betyder det, at I begge har nogle overordnede rettigheder over jeres barn. Det betyder ligeledes, at I skal være enige om væsentlige beslutninger i barnets liv. Dette gælder uanset om i har aftalt “delt bopæl”, eller at den ene forælder er bopælsforælder alene.

De delte forældremyndighed rettigheder:

  • Barnets navn
  • Barnets mulighed for at flytte til udlandet med en af forældrene
  • Valg af skole, SFO mv.
  • Religionsforhold
  • Medicinske indgreb
  • Risikable fritidsaktiviteter
  • Barnets bopælsforhold
  • Pas

  Beslutninger om ovennævnte forhold, skal træffes i fællesskab, når I har delt forældremyndighed.

  Når du har del i forældremyndigheden, har du som forældremyndighedsindehaver desuden en række rettigheder vedrørende dit barn. Du har eksempelvis altid ret til at få indsigt i alle papirer, der vedrører dit barn. Det kan f.eks. være omkring skole, sygehus eller socialforvaltningen. 

Delt bopæl

Hvis I er blevet skilt d. 1. april 2019 eller senere, er det muligt at aftale “delt bopæl”. En aftale om “delt bopæl” betyder, at I begge anses som bopælsforældre. Barnet vil dog stadig kun have én folkeregisteradresse. En aftale herom kan kun indgås af forældrene og kræver enighed. Hvis den ene forælder modsætter sig, kan aftalen således ikke indgås.

Tryk her for at læse mere

Hvis I kan nå til enighed om en aftale om “delt bopæl”, betyder det konkret at I skal være enige om alle overordnede forhold vedrørende barnet. Eksempelvis skal i være enige om hvilken daginstitution, skole mv. som barnet skal gå på. Hvis I aftaler “delt bopæl”, skal I ligeledes være opmærksom på, at alle øvrige aftaler og afgørelser om f.eks. bopæl og samvær bortfalder. Det betyder også, at I ikke kan anmode Familieretshuset om en afgørelse vedrørende samvær eller bopæl, såfremt I vil bevare aftalen om “delt bopæl”.

“Delt bopæl” kan aftales, uanset hvor meget samvær i har aftalt. I behøver således ikke have en deleordning. En aftale om “delt bopæl” kan indgås på jeres egne betingelser. Hos Sagførerne anbefaler vi altid at en aftale om “delt bopæl” indgås skriftligt. Hvis du har brug for hjælp til udarbejdelse af en aftale om “delt bopæl” er du altid velkommen til at kontakte Sagførerne.

Kan I fortryde en aftale om delt bopæl?

I nogle tilfælde, kan den ene forælder ønske, at ændre aftalen om “delt bopæl”. I disse tilfælde, skal den pågældende forælder meddele den anden forælder, at forælderen ikke længere ønsker den aftalte delte bopæl. Hvis I kan nå til enighed om en anden aftale, f.eks. at den ene forælder fremover skal være bopælsforælder alene, er det den bedste løsning.

Hvis I ikke kan nå til enighed, kan det være nødvendigt at gå til Familieretshuset. Familieretshuset kan hjælpe med at løse konflikten samt finde en fordelagtig løsning for alle parter, herunder især for barnet. Hvis det er nødvendigt, at Familieretshuset skal træffe afgørelse, skal I være opmærksom på at jeres aftale om “delt bopæl” har virkning, indtil Familieretshuset har truffet en afgørelse.

Flytning af børn med fælles forældremyndighed

Hvis I har fælles forældremyndighed, kan det give anledning til problemer, hvis den ene forælder ønsker at flytte bopæl. Problemerne kan f.eks. opstå som følge af, at bopælsforælderen ønsker at flytte med barnet. Uanset om du er bopælsforælder eller samværsforælder, gælder der en række regler. Reglerne er afhængig af, hvor du vil flytte hen.

Hvis du vil flytte indenfor landets grænser

Udgangspunktet er, at hver forælder har ret til at flytte bopæl indenfor landets grænser. Den flyttende forælder skal dog altid varsle en flytning med mindst seks uger, overfor den anden forælder. En flytning kan medføre geografiske udfordringer, når barnet skal have samvær med forældrene på skift, herunder især hvis der er aftalt en samværsaftale, hvor forældrene har barnet lige meget. Udgangspunktet er dog at flytning kan ske, så længe at varslingsreglerne overholdes.

Hvis du vil flytte udenfor landets grænser

Hvis den ene forælder ønsker at flytte til udlandet, Grønland eller Færøerne, er udgangspunktet imidlertid et andet. Hvis I deler forældremyndigheden, kan den ene forælder ikke flytte med barnet, uden samtykke fra den anden forælder. Dette er en følge af den fælles forældremyndighed, som betyder, at der skal foreligge enighed om væsentlige forhold i barnets liv. Den ene forælder har dermed ikke mere at skulle have sagt, end den anden forælder. Dette gælder uanset om der er aftalt “delt bopæl”, eller at den ene forælder er bopælsforælder alene.

Hvis den forælder, som der ønsker at flytte, har den fulde forældremyndighed, kan denne forælder dog vælge at flytte til udlandet, uden samtykke fra den anden forælder.

Uanset hvordan jeres familieretlige situation ser ud, er det vigtigt at huske, at barnet har ret til begge sine forældre. Ved flytning til udlandet skal I derfor være opmærksom på at barnet skal have kontakt til begge forældre.

Er du utilfreds med Familieretshusets afgørelse?

Hvis I har været uenige om forældremyndighed, samvær eller barnets bopæl, har I måske allerede været i kontakt med Familieretshuset. Det kan være, at Familieretshuset har truffet afgørelse om hvem der skal have forældremyndigheden, eller hvem der skal være bopælsforælder. Hvis Familieretshuset har truffet en afgørelse, som du er utilfreds med, kan du klage over den. Hvordan du skal klage, vil fremgå af afgørelsen.

Hos Sagførerne er vi bekendte med de særligt følelsesladede omstændigheder der kan være forbundet med en sådan afgørelse, og vi står derfor klar til at hjælpe dig, hvis du har behov for bistand i forbindelse med en sådan klage. Tøv endelig ikke med at kontakte os.

Sociale ydelser

Hvem der er bopælsforælder, og hvem der er samværsforælder, kan også have betydning for hvem der modtager sociale ydelser, heriblandt børne- og ungeydelsen. Børne- og ungeydelsen kaldes også “børnechecken”. Netop for denne ydelse er der pr. 1. januar 2022 trådt nye regler i kraft. Hvem der er berettiget til at få “børnechecken” udbetalt, afhænger derfor af, hvornår i er blevet skilt eller separeret.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har krav på udbetaling af børne- og ungeydelsen, er du velkommen til at kontakte os. Vi kan hjælpe dig, med at afklare nogle af de mange spørgsmål der melder sig under en skilsmisse eller i forbindelse med en separation.

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Mød hele teamet med speciale i familieret

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon