Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


8743 5523

Det siger vores kunder om os

når de anmelder os på Trustpilot

Kan jeg få opsat et hegn i skellet?

Ofte er der placeret hække, hegn og lignede i eller nær ved skel, da det kan være en let og naturlig måde at afgrænse to ejendomme på. Lovgivningen indeholder visse regler, som regulerer dette. Reglerne varierer alt efter, om der er tale om 'fælleshegn', 'egne hegn' eller 'indre hegn'.

Som udgangspunkt har du som ejer mulighed for at kræve, at der opsættes hegn i skellet til naboen. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige typer af hegn og reglerne herfor.

Fælleshegn, egne hegn og indre hegn

Reglerne for hegn afhænger af hvilken type hegn der er tale om. Hegnstyperne opdeles i 3 kategorier:

  • Fælleshegn
  • Egne hegn
  • Indre hegn

  Fælleshegn:

  Hegn, som står i skellet mellem naboers grunde og optager jord på begge af nabogrundene.

  Egne hegn:

  Hegn, der står langs skellet på egen grund, dog maksimalt ca. 1,75 meter fra skellet til nabo og er opsat, betalt eller vedligeholdt af den part, hvis grund hegnet er placeret på.

  Indre hegn:

  Hegn, der er placeret længere inde på grunden end ca. 1,75 meter, eller ikke følger skellet mellem naboerne.

Hvornår er et hegn et hegn?

Et hegn kan bestå af flere forskellige materialer herunder; Levende hegn, bygningsdele, hegn opført i træ, hegn i metal, hegn af sten mm.

Som udgangspunkt kan hegn være udformet på alle tænkelige måder. Dog begrænset af visse forhold. For eksempel må levende hegn ikke bestå af giftige planter eller planter, som kan sprede plantesygdomme. Herudover vil kommuner i nogle tilfælde, have fastsat regler for hvordan hegn må se ud i bestemte områder.

Hegn er enhver indretning, der varigt er anbragt ved ejendomsskel, og som har hegnsfunktion i forhold til naboejendom.

Regler for fælleshegn

For fælleshegn er det klare udgangspunkt, at naboer skal være enige om forhold relateret til hegnet. Du må derfor ikke begynde at rejse et fælleshegn, før du er blevet enig herom med din nabo eller har fået en afgørelse fra Hegnsynet.

Etablering

Hvis to grunde støder op til hinanden, kan hver af grundejerne i udgangspunktet kræve, at der rejses et fælleshegn. Udgangspunktet gælder dog kun så længe, at ejendommene ikke er tilstrækkeligt adskilt på anden vis - eksempelvis ved at en af parterne har rejst eget hegn.

Begge naboer har så pligt til at bidrage ligeligt til, at hegnet etableres. Det gælder både i forhold til betaling af udgifterne, arbejdet og at afgive jord.

Det bedste er selvfølgelig, hvis naboerne kan blive enige om, hvordan og hvor stort, hegnet skal være. Hvis naboerne ikke kan blive enige, skal hegnsynet involveres. Hegnsynet kan så træffe afgørelse om, hvordan hegnet skal opføres.

Der kan være tilfælde, hvor den ene af naboerne kan fritages for pligten til at deltage i udgifterne eller arbejdet. Det kan navnlig være tilfældet, hvis rejsningen af hegnet kun er i den ene parts interesser.

Ændringer

Hvis du eller din nabo ønsker et fælleshegn ændret, er udgangspunktet, at den som ønsker ændringen skal betale. Der kan dog være tilfælde, hvor udgifterne skal fordeles anderledes.

Hvis ændringerne medfører fordele for begge parter, kan den anden part også pålægges at betale op til halvdelen af udgifterne.

Derudover kan der være tilfælde, hvor den ene af naboerne bruger sin grund på en måde, der nødvendiggør, at det eksisterende hegn ændres. I sådanne tilfælde kan det pålægges den nabo at betale hele eller dele af udgifterne til ændringerne.

Vedligeholdelse

Som udgangspunkt deles udgifterne og arbejdet ved vedligeholdelsen af fælleshegn ligeligt mellem naboerne. Den fælles vedligeholdelsespligt indebærer blandt andet, at hegnet skal holdes i forsvarlig stand, så det kan opfylde sit formål.

Det indebærer også, at naboerne hver især kan forlange, at levende hegn beskæres en gang årligt. Fælleshegn i boligområder kan som udgangspunkt forlanges beskåret ned til en højde på 2 meter. Fælleshegn (læhegn) mellem landbrugs- og skovarealer kan forlanges nedkappet til 5 meter. Andre levende fælleshegn kan forlanges nedkappet til en højde på 3,5 meter.

Der kan dog være tilfælde, hvor udgifter til vedligehold, årlig beskæring og lignede ikke kan kræves delt ligeligt. Hvis hegnssynet har godkendt etablering af et fælleshegn, som er særligt dyrt at vedligeholde, af hensyn til den ene af naboernes behov eller ønsker, må denne nabo så også stå for hele eller en større del af vedligeholdet.

Regler for egne hegn

Regler for egne hegn

Egne hegn skal overholde følgende krav:

  • Hegnet må ikke påføre naboen større ulemper end et fælleshegn. Det må derfor ikke i større grad end fælleshegn hindre naboens muligheder for luft, lys eller udsigt.
  • Egne hegn må ikke være højere end fælleshegn med et tillæg svarende til afstanden fra hegnet til skellinjen.
  • Hegnet må ikke genere, ødelægge eller forhindre vedligeholdelsen af eventuelle fælleshegn
  • Egne hegn kan forlanges beskåret, hvis det påfører naboen større ulemper, end et fælleshegn ville gøre.
  • Hegnet må ikke indeholde træer eller buske, som er giftige eller kan bidrage til udbredelse af plantesygdomme

  Etablering af egne hegn

  Hvis du ønsker at etablere eget hegn, må du selv afholde udgifterne. Du kan som udgangspunkt ikke kræve, at naboen bidrager til betalingen eller arbejdet.

  Vedligeholdelse af egne hegn

  Udgangspunktet er, at ejeren selv skal betale for vedligehold af sit eget hegn. Du kan ikke pålægge din nabo at betale eller bidrage til vedligehold af dit eget hegn, ligesom han ikke tilsvarende kan pålægge dig at bidrage til sit hegn.

  Der er dog visse situationer, hvor du kan blive pålagt at bidrage til vedligehold af naboens eget hegn. Hegnsynet kan pålægge den anden part op til halvdelen af vedligeholdelsesbyrden, hvis hegnet er væsentligt til nytte for begge parter. Det kan dog ikke ske, før hegnet har stået i mindst 3 år og er i god stand.

  Ændringer, ombytninger og nedrivning af egne hegn

  Egne hegn må ejeren i vidt omfang frit foretage ændringer af eller rive ned, så længe de øvrige regler ellers overholdes.

  Hvis du ønsker at ændre, ombytte eller nedrive dit eget hegn, skal du dog først sørge for at give meddelelse herom til din nabo. Naboen skal senest 1 måned før arbejdet påbegyndes have meddelelse om dine planer.

  Pligten til at give meddelelse først gælder dog kun, hvis hegnet er det eneste hegn mellem ejendommene. Hvis der i forvejen er et fælleshegn eller naboen har sit eget hegn, kan du frit påbegynde arbejdet.

Regler for indre hegn

Indre hegn er hegn, som ikke er placeret i skellinjen eller så tæt på skellinjen, at de er omfattet af reglerne om fælleshegn eller egne hegn. Du står derfor meget fri, når det kommer til placering og vedligehold og tilsvarende har du meget få muligheder for at gøre noget, hvis din nabo har indre hegn på sin grund.

Hvis der opstår uoverensstemmelser omkring indre hegn, er din bedste mulighed derfor at gå i dialog med din nabo.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad gør jeg, hvis skellet er placeret forkert?

Hvis du mener, at skellet ved din ejendom er placeret forkert, eller du har vundet hævd på et område af naboens grund, kan det blive nødvendigt at afholde en skelforretning. Skelforretninger afholdes af en autoriseret landinspektør på den fysiske adresse, hvor skellet er. Som en del af skelforretningen kan landinspektøren så fastsætte et nyt skel, hvis der er grundlag for det.

Læs mere

Kan jeg få opsat et hegn i skellet?

Når to ejendomme grænser op til hinanden, er det naturligt at adskille ejendommene med en form for hegn i skellet. Det kan eksempelvis være i form af en hæk, en mur eller et stakit. I de fleste tilfælde vil du som grundejer kunne kræve, at der opsættes en form for hegn i skellet til naboens ejendom. De udgifter og det arbejde der er forbundet med etableringen, vil du og din nabo som udgangspunkt skulle dele ligeligt.

Læs mere

Hvad er hegnsynet?

Hver kommune i Danmark har et hegnsyn, der kan træde ind, hvis naboer ikke kan blive enige om forhold omkring hegn. Det kan eksempelvis være ved uenigheder om etablering af nye hegn i naboskel eller ved uenigheder om vedligehold af fælleshegn. Hegnsynet træder kun ind, hvis en af parterne anmoder om det. Hvis du ønsker at hegnsynet afgør sagen, skal du henvende dig til din advokat eller til din kommune, så der kan blive indkaldt til en hegnsynsforretning.

Læs mere

Hvad koster et hegnsyn?

Hvis du ønsker at få hegnsynet til at afgøre uenighederne i din sag, skal der betales et vist beløb for hegnsynets ydelse. Et hegnsyn koster i 2021 1.897 kr. Hegnssynet bestemmer, hvem der skal betale. Typisk vil det blive pålagt den part, som ikke får medhold i sine synspunkter, og hvis der indgås forlig, vil parterne dele regningen. Dine omkostninger ved hegnsynet vil dog ofte være omfattet af din retshjælpsforsikring.

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg er uenig i hegnsynets kendelse?

Hvis du er uenig i en kendelse fra hegnsynet, er din bedste mulighed at få sagen prøvet ved domstolene. Det kan komme til at koste dig ekstra, hvis du blot undlader at efterleve afgørelsen. Hvis du ønsker den prøvet ved domstolene, skal sagen indbringes for retten senest 4 uger efter afgørelsen.

Læs mere

Min nabo efterlever ikke hegnsynets afgørelse

Selvom der er indgået forlig eller hegnsynet har afsagt en kendelse, kan det ske, at din nabo ikke efterlever sine forpligtelser. I så fald har du gode muligheder for at få afgørelsen tvangsfuldbyrdet. Efter anmodning kan hegnsynet nemlig træde ind og få udført arbejdet for din nabos regning. På den måde sikres det, at afgørelserne fra hegnsynet efterleves.

Læs mere

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Du finder os både i Jylland og på Sjælland


Hovedkontor

Sagførerne
Møllegårdsvej 1
8240 Risskov

Se rutevejledning

Herlev kontor

Sagførerne
Lyskær 8
2730 Herlev

Se rutevejledning

kort

Nyhedsbrev

Få gratis råd om dine private forhold. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag vores spændende informationer én gang i kvartalet. Her kan du i ro og mag læse om, hvordan du sikrer dig selv og dine nærmeste bedst muligt i juraens verden.
mennesker der kigger på en skærm
Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon