Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Tvangsarv

Arveret er kompliceret, og det er derfor en god ide at søge juridisk bistand når der skal oprettes et testamente.  Især reglerne om tvangsarv volder problemer i praksis, idet tvangsarven udgør en begrænsning af arveladers råderet.

Nogle af de hyppigste spørgsmål er:

  • Hvordan råder jeg over min arv?
  • Hvad er tvangsarv?
  • Hvem er tvangsarvinger?
  • Kan jeg undgå tvangsarv?
  • Er der en mindste tvangsarv?
  • Hvor stor er tvangsarv til børn?
  • Gælder der regler om tvangsarv til særbørn?
  • Kan tvangsarv til børn udskydes, hvis jeg sidder i uskiftet bo?

Tvangsarv


Hvad er tvangsarv?

Vil du gerne oprette et testamente, skal du være opmærksom på tvangsarvinger. Hvis du er gift eller har børn, vil du have tvangsarvinger.

Hvis du har tvangsarvinger, betyder det, at du ikke kan råde 100% over din arv. Tvangsarvinger er ifølge arveloven sikret en del af arven efter dig. Hvem der er tvangsarvinger og hvordan tvangsarven skal fordeles, kan du læse mere om nedenfor.

Tvangsarven udgør 1/4 af din formue. Hvis du vil oprette et testamente, skal du derfor være opmærksom på, at dine tvangsarvinger skal have mindst 25% af din formue. Praktisk kan du således alene råde over 75% af din formue.

Hvis du ikke har børn, og du heller ikke er gift, vil du ikke have nogen tvangsarvinger. I dette tilfælde kan du således råde over 100% af din arv i testamentet.

Se eksempler på hvem der er tvangsarvinger her

Følgende er tvangsarvinger:

  • Børn
  • Ægtefælle

  Følgende er ikke tvangsarvinger:

  • Venner
  • Særbørn
  • Samlevende
  • Familiære relationer

Hvem er tvangsarvinger?

Hvis du er gift, vil din ægtefælle være tvangsarving. Hvis du har børn, vil dine børn ligeledes være tvangsarvinger. Tvangsarvingerne er således din ægtefælle og dine børn. I tilfælde af at dine børn dør før dig, vil deres eventuelle børn træde i deres sted, og dermed få den tvangsarv som dit barn var berettiget til.

Hvis du bor sammen med din ægtefælles børn, men ikke er forælder til disse børn, vil de ikke være tvangsarvinger. Alene børn som du er forælder til, er tvangsarvinger.

Hvis du bor sammen med din partner, men I ikke er gift, vil din partner ikke være tvangsarving. I juridisk forstand vil din partner alene være at betragte som samlever. Dette gælder uanset om I har børn sammen eller ej. Selve ægteskabet er således afgørende for, om din partner er tvangsarving eller ej.

Hvis du ønsker at din samlevende partner skal arve efter dig, skal du oprette et testamente. Du er velkommen til at kontakte Sagførerne for hjælp til udarbejdelse af testamente.

Tvangsarv til børn

Dine børn er livsarvinger og dermed også tvangsarvinger. Som følge heraf er tvangsarv til børn uundgåeligt. Hvis du har testeret over din arv på en måde, så din arv til børnene er blevet mindre end det lovregulerede, vil testationen blive erklæret ugyldig. Tvangsarv til børn er således en lovreguleret del af din arv, som du ikke kan råde over.

Tvangsarv til børn skal deles mellem børnene. Det betyder, at hvis du har testeret lovligt over 75% af din formue, vil tvangsarven på 25% skulle deles imellem dine børn. Har du spørgsmål til tvangsarv til børn, eller er du i tvivl om din råderet, er du altid velkommen til at kontakte os.

Læs mere om tvangsarv til børn

Hvis du har børn, er dine børn tvangsarvinger. Tvangsarv til børn er derfor uundgåeligt i tilfælde af at du har et eller flere børn. Tvangsarven er imidlertid begrænset til 25% af arven. Uanset om du har et eller flere børn, vil tvangsarven til børnene ikke overstige 25%.

Det kan illustreres med et par eksempler.

Hvis du har to børn, vil tvangsarv til børnene være 25%, hvilket betyder at hvert barn modtager 12,5% i tvangsarv. Hvis du derimod har fire børn, vil hvert barn alene modtage 6,25%. 

Af eksemplerne ses, at tvangsarven skal deles mellem børnene, uanset hvor mange børn der er. Tvangsarv til børn vil således afhænge af tvangsarvens beløbsmæssige størrelse samt antallet af børn. Desuden vil tvangsarv til børn blive formindsket yderligere, hvis der er en ægtefælle. I dette tilfælde vil ægtefællen være berettiget til den ene halvdel af tvangsarven. 

Kontakt os gerne for at høre nærmere om tvangsarv til børn og ægtefælle, hvis du er ved at oprette et testamente eller ønsker vejledning herom.

Tvangsarv til særbørn

Særbørn er de børn som én af ægtefællerne har med en tidligere partner. Det betyder at det kun er den ene af ægtefællerne, som er forælder til barnet. Særbørn er tvangsarvinger til deres forældre, og de er således berettiget til tvangsarv. Særbørn er derimod ikke berettiget til tvangsarv eller arv i øvrigt fra den anden ægtefælle. Det skyldes at der ikke nødvendigvis er en relation imellem ægtefællen og særbarnet og at denne ægtefælle ikke bør få begrænset sin råderet pga. særbørn.


I modsætning til særbørn er de fælles børn. I arveretlig henseende er der alene tvangsarv til særbørn fra deres forælder, imens fælles børn vil være tvangsarvinger til begge ægtefæller. 

Hvor stor er tvangsarven?

Tvangsarvingerne er sikret en del af arven efter dig. Det gælder uanset om du har oprettet testamente eller ej. Man kan dermed sige, at tvangsarven er den del af arven, som på forhånd er testamenteret.

Tvangsarven udgør 25%. Det betyder at 25% af din formue tilfalder dine tvangsarvinger ved dødsfald. Hvis du har både ægtefælle og børn, skal de dele de 25%. Det betyder, at ægtefællen arver 12,5% og børnene arver 12,5%. Hvis der kun er et barn, arver dette barn alene 12,5%. Hvis der er flere børn, skal de dele de 12,5%. Hvis du f.eks. har to børn, vil de hver få halvdelen af de 12,5%. Hvis du har tre børn, vil de hver få en tredjedel af de 12,5% osv.

Hvis du har børn, men ingen ægtefælle, f.eks. fordi din ægtefælle er gået bort, vil tvangsarven tilfalde dine børn til deling. Omvendt vil tvangsarven tilfalde din ægtefælle alene, hvis du ikke har børn.

Arvereglerne er komplicerede og kan derfor være svære at forstå. Hvis du har spørgsmål til tvangsarven, eller gerne vil have hjælp til udarbejdelse af et testamente, er du velkommen til at kontakte Sagførerne.

Mindste tvangsarv

Hvis der er tvangsarvinger, skal disse have tvangsarv. Tvangsarven udgør 25% uanset arvemassens størrelse. Den mindste tvangsarv er således 25%. Et testamente hvor tvangsarven er fastsat til 20% er således mindre end den mindste tvangsarv, og derfor vil testamentet blive erklæret ugyldigt.

Rent praktisk vil størrelsen på den enkelte tvangsarvings arv afhænge af hvor mange tvangsarvinger der er. Hvis du kun har et barn og dermed kun en tvangsarving, vil denne tvangsarving arve hele tvangsarven. Hvis du derimod har to børn og en ægtefælle, vil børnene skulle dele den ene halvdel af tvangsarven imens ægtefællen vil modtage den anden halvdel af tvangsarven. Beløbsmæssigt er der derfor ikke en mindste tvangsarv.

Uskiftet bo

Hvis den efterladte ægtefælle ønsker at sidde i uskiftet bo, er der en række betingelser der skal være opfyldt. De konkrete betingelser vil ikke blive nævnt her, idet det følgende i stedet fokuserer på tvangsarven i forbindelse med et uskiftet bo. Du kan i stedet læse mere om uskiftet bo på følgende side.

Et uskiftet bo er et bo, hvor den efterladte ægtefælle overtager rådigheden over den afdøde ægtefælles formue. Det betyder at der ikke sker et skifte, som ellers normalt er tilfældet ved dødsfald i et ægteskab. Skiftet vil derfor først finde sted ved den længstlevendes ægtefælles død.

Tvangsarven har indflydelse på råderetten i et uskiftet bo. Konkret betyder det, at længstlevende ægtefælle ikke kan råde over den afdøde ægtefælles tvangsarv på 25%. Selvom man undgår at skifte ved dødsfaldet tildeles længstlevende ægtefælle således kun den råderet, som ægtefællen selv ville have haft, hvis ægtefællen havde været i live. Tvangsarv til børn er således principielt det samme, der er blot tale om en udskydelse af skiftet, når den længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo.

Læs mere om uskiftet bo

Der gælder en række betingelser for at sidde i uskiftet bo. Betingelserne er forskellige afhængig af forskellige forhold. Blandt andet kan det nævnes, at det har betydning, om der er særbørn eller ej. Hvis der er særbørn skal disse særbørn give accept til, at længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo. Af samme årsag kan det være en god ide, at der er underskrevet en samtykkeerklæring, allerede forinden den ulyksalige situation indtræder.

Generelt anbefales det, at man opsøger advokatbistand i forbindelse med udarbejdelse af et testamente. Hos Sagførerne kan vi hjælpe dig med at udarbejde et gyldigt testamente . På den måde kan I som ægtefæller i vidt omfang sikre hinanden, hvis en af jer måtte gå bort. Vi kan ligeledes være behjælpelige med at udarbejde en samtykkeerklæring, således at den længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo.

Hvordan fordeles tvangsarven?

Der er mange forhold, der har betydning for, hvordan tvangsarven bliver fordelt.

De væsentligste forhold er:

  • Er du gift?
  • Har du børn?
  • Hvor mange børn har du?
  • Er der oprettet et testamente?

  Hos Sagførerne har vi stor erfaring med arveret, og du er derfor velkommen til at kontakte en af vores familieretsadvokater, hvis du har behov for vejledning om arv og testamenter.

Hvordan laver man et testamente?

Inden du opretter et testamente, er der en række overvejelser du bør gøre dig.

Hos Sagførerne anbefaler vi, at du overvejer følgende:

  • Hvem skal arve?
  • Hvad skal de pågældende personer arve?
  • Hvor meget skal de pågældende personer arve?
  • Skal arven være særeje?
  • Er der tvangsarvinger?

  Hos Sagførerne har vi stor erfaring med udarbejdelse af testamenter, og vi kan derfor sikre, at dit testamente opfylder dine ønsker på den bedste måde.

Er det nødvendigt at lave et testamente?

Uanset dine forhold, anbefaler vi hos Sagførerne, at du får oprettet et testamente. Et testamente sikrer, at dine interesser varetages på den bedste måde.

Hvis man ikke har oprettet et testamente, risikerer man, at arven fordeles på en anden måde, end man havde ønsket. Hvis du f.eks. ikke er gift, men alene er samlevende, risikerer du, at din partner ikke tildeles noget ved din død. Dette skyldes, at man som samlevende ikke er arvinger efter hinanden. Dette gælder uanset hvor længe I har boet sammen, og om I har børn. Hvis du gerne vil sikre din samlevende, kan det derfor være hensigtsmæssigt at få oprettet et testamente.

I mange andre tilfælde vil det også være fordelagtigt at oprette et testamente, da det er den eneste måde, hvorpå man sikrer, at man har indflydelse på arven. Et testamente er ligeledes ofte en god ide for arvinger, da de undgår konflikter, hvis arven på forhånd er fordelt.

Kan man undgå tvangsarv?

Det er som udgangspunkt ikke muligt at undgå tvangsarv. Hvis du har tvangsarvinger, vil disse have et retligt krav på tvangsarven. Det betyder også, at hvis du har gjort dine tvangsarvinger arveløse i et testamente, så vil denne del af testamentet blive erklæret ugyldigt. Du risikerer desuden at hele testamentet bortfalder. Af samme årsag er det vigtigt at tage højde for tvangsarv, hvis du skal oprette et testamente.

Såfremt du har forbrugt hele din formue, vil der dog ikke være nogen arv - og dermed heller ingen tvangsarv. Kun i dette tilfælde er der ingen tvangsarv. Tvangsarvingerne vil egentlig være arveløse, idet der ingen arv er.

Selvom tvangsarv som udgangspunkt ikke kan undgås, er det muligt at begrænse tvangsarven. Ifølge arveloven kan tvangsarven begrænses til 1 mio. kr. Muligheden for at begrænse tvangsarven vil således først blive relevant, hvis du har en formue på mere end 4 mio. kr. Ligeledes kan man i testamentet skrive, at tvangsarvingerne skal arve mindst muligt. På den måde vil tvangsarven blive begrænset mest muligt. Det er derimod ikke muligt helt at undgå tvangsarv til børn eller ægtefælle. Arvingerne kan dog selv give afkald på arv, hvilket betegnes arveafkald.

Læs mere om arveafkald

Selvom du som arvelader ikke kan undgå tvangsarv, er det muligt for arvingerne at give afkald på arv under visse betingelser. Et arveafkald betyder, at arvingen giver afkald på at modtage den arv, som denne var berettiget til. Der kan være mange årsager til at man ønsker at give afkald på arv. Det kan for eksempel være fordi man vil gavne sine søskende på sin egen bekostning. 

Før at et arveafkald er gyldigt, er der nogle betingelser som skal være opfyldt. De konkrete betingelser for arveafkaldet afhænger desuden af, om arveafkaldet gives før eller efter dødsfaldet.

Betingelser for arveafkald før dødsfaldet:

  • Arveafkaldet skal være afgivet over for arvelader

  Betingelser for arveafkald efter dødsfaldet:

  • Arveafkaldet skal indgives til skifteretten
  • Arveafkaldet skal være indgivet inden den endelig udlodning
  • Arveafkaldet kan måske omstødes, hvis du er insolvent

  Betingelser i øvrigt:

  • Arveafkaldet skal være klart og tydeligt
  • Arveafkaldet skal være afgivet frivilligt
  • Du skal være myndig når du afgiver arveafkaldet
  • Du skal være i stand til at handle fornuftsmæssigt


  Afslutningsvist skal det bemærkes, at arveafkaldet kan angå hele arven eller en del heraf. Hvis du overvejer at give arveafkald, anbefales det, at du kontakter en advokat forinden. På denne måde har du de bedste forudsætninger for at vide, hvad arveafkaldet indebærer og om det er afgivet gyldigt.

Eksempler på fordelingen af tvangsarv

Nedenfor kan du se forskellige eksempler på fordelingen af tvangsarv til børn og ægtefælle. Eksemplerne har forskellige forudsætninger, hvilket vil fremgå.

Hvis du har spørgsmål til fordelingen af din arv, anbefaler vi derfor at du kontakter en familieretsadvokat, som kan hjælpe dig til at forstå de komplicerede arveregler. Hos Sagførerne har vi stor erfaring med arv og testamenter, og vi kan derfor hjælpe dig, hvis du har behov for rådgivning vedrørende fordelingen af arv eller til udarbejdelse af et testamente.

Første eksempel: Ægtefælle, men ingen børn

En person dør, og efterlader sig en ægtefælle, men ingen børn.

I dette eksempel vil ægtefællen få hele tvangsarven på 25%. Det skyldes, at der ikke er nogen børn at dele med. Hvis personen ikke har oprettet et testamente, vil ægtefællen få den øvrige arv, dvs. friarven på 75%.

Ægtefællen vil således få hele arven, dvs. 100%, hvoraf de 25% er tvangsarv.

Andet eksempel: Ægtefælle og to børn

En person dør, og efterlader sig en ægtefælle og to børn.

I dette eksempel vil ægtefællen få halvdelen af tvangsarven på 25%. Konkret vil ægtefællen dermed få 12,5% tvangsarv. De to børn vil dele den resterende del af tvangsarven på 12,5%. Dvs. at hvert barn får 6,25% tvangsarv.

Hvis personen ikke har oprettet et testamente, vil ægtefællen og børnene dele den øvrige del af arven på 75%. Ægtefællen vil få halvdelen, og børnene vil dele den anden halvdel.

Ægtefællen vil samlet set få 50% af arven, heraf 12,5% tvangsarv.

Børnene vil hver især få 25% af den samlede arv, heraf 6,25% tvangsarv.

Tredje eksempel: Ægtefælle og et barn

En person dør, og efterlader sig en ægtefælle og et barn.

I dette eksempel vil ægtefællen og barnet dele tvangsarven på 25%, således at ægtefællen får 12,5% og barnet får 12,5%. Hvis personen ikke har oprettet et testamente, vil ægtefællen og barnet dele den øvrige del af arven. I alt vil ægtefællen og barnet hver arve 50%, heraf 12,5% tvangsarv.

Hvis personen derimod har oprettet et testamente, og f.eks. testamenteret friarven til en forening, vil ægtefællen og barnet ikke arve yderligere.

Har den afdøde alene testamenteret over en del af friarven, vil den del der ikke er testamenteret over tilfalde ægtefællen og barnet lige.

Mød hele teamet med speciale i familieret

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon