Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Samværschikane

Samværschikane betyder, at en forælder uberettiget forhindrer den anden forælder i at have samvær med barnet. Hvis du udsættes for samværschikane, kan det være nødvendigt at søge juridisk hjælp. 


Nedenfor kan du blive klogere på forhold om samværschikane, Familieretshuset samt Fogedrettens rolle i forhold til samværschikane samt dine rettigheder efter forældreansvarsloven.

Samværschikane


Samværschikane

Samværschikane, som også kaldes samarbejdschikane, angår den chikanøse adfærd, som en forælder udøver over for den anden forælder. Samværschikane kan således udøves af såvel bopælsforælder som samværsforælder. Selve chikanen angår det samvær med det fælles barn, som forælderen er berettiget til.

I praksis tager samværschikane ofte form i, at den ene forælder kritiserer den anden forælder eller på anden måde sår tvivl om den anden forælders gøren og laden. Formålet er oftest at få fuld forældremyndighed, eller selv at opnå mere samvær med barnet. En sag om samværschikane er ofte ganske ubehagelig og ikke mindst belastende for barnet.

Hvis du oplever, at den anden forælder udøver chikanøs adfærd i forbindelse med samvær med barnet, er du velkommen til at kontakte os for juridisk vejledning. Vi kan hjælpe dig til at finde ud af, om der foreligger samværschikane, samt hvad det videre skridt i forløbet skal være.

Læs mere om samværschikane

Det bedste udgangspunkt for et godt forældresamarbejde er en samværsaftale. En samværsaftale er derfor også det bedste middel til at forebygge samværschikane. Igennem en samværsaftale kan I som forældre indgå en aftale om, hvem der har barnet hvornår. En samværsaftale er klart at foretrække, idet den er udtryk for jeres fælles ønsker. Du kan læse mere om samværsaftaler her

Hvis du ønsker hjælp til udarbejdelse af en samværsaftale, er du mere end velkommen til at kontakte en af vores familieretsadvokater. De kan hjælpe jer som forældre med at udarbejde en samværsaftale, så I undgår at ende ud i en sag om samværschikane.

Familieretshuset - samværschikane

Når forældre skal træffe afgørelse i en sag om samværschikane, er der flere forhold i fokus. Særligt for Familieretshuset afgørelse om samværschikane er, at barnets velbefindende er centralt. Afgørelsen skal derfor tilgodese barnet mest muligt.

Derudover lægger Familieretshuset vægt på forældrenes vilje og evne til at samarbejde om barnet. Hvis den ene forælder uberettiget nægter den anden forælder samvær med barnet, vil der foreligge samværschikane.

Samværschikane kan få konsekvenser for særligt den forælder, der udøver samværschikane. Der er set eksempler på, at Familieretshuset har tildelt den anden forælder den fulde forældremyndighed. Det er dog altid en konkret vurdering, og der er en lang række forhold som Familieretshuset ser på, inden de træffer en afgørelse.

Ønsker du at vide mere om de centrale forhold i en sag om samværschikane ved Familieretshuset, er du meget velkommen til at kontakte Sagførerne.

Fogedretten - Samværschikane

Hvis der foreligger samværschikane, kan en forælder indbringe sagen for fogedretten. Indbringes sagen, har fogedretten en række værktøjer til at hjælpe den forælder som udsættes for samværschikane.

I praksis er der set eksempler på, at fogedretten aktivt har hentet barnet i for eksempel børnehaven. Fogedretten kan desuden pålægge den forælder der udøver samværschikane tvangsbøder, som således pålægges denne forælder indtil barnet udleveres.

Hvis du overvejer at inddrage fogedretten i en sag om samværschikane, kan det være en god ide at opsøge en advokat forinden. Advokaten kan rådgive dig i de faldgruber, der måtte være i netop din sag. Hos Sagførerne har vi flere dygtige familieretsadvokater, og vi kan derfor rådgive dig i alle familieretlige problemer, herunder sager om samværschikane.

Forældreansvarsloven - samværschikane

Forældreansvarsloven giver en række garantier for samvær med barnet.

For det første sikrer forældreansvarsloven samvær, hvis en forælder forhindrer den anden forælder i samvær med barnet. Dvs. hvis den anden forælder udøver samværschikane. Det følger af forældreansvarsloven §42, at den forælder, som bliver forhindret i samvær med barnet, kan have ret til erstatningssamvær. I bekendtgørelsen til forældreansvarsloven tildeles der automatisk erstatningssamvær, hvilket består i, at samvær tildeles på samme vilkår som oprindeligt fastsat, blot til afholdelse i den efterfølgende uge.

For det andet sikrer forældreansvarsloven, at hvis der er aftalt eller fastsat samvær, bortfalder dette kun, hvis der træffes afgørelse herom af en myndighed eller forældrene selv aftaler, at samværet skal bortfalde. Denne rettighed er sikret i forældreansvarslovens §21a.

På baggrund af ovenstående to garantier i forældreansvarsloven, er den forælder, der mister samvær, beskyttet i en række tilfælde. Hvis du ønsker vejledning i disse bestemmelser eller har andre spørgsmål, er du velkommen til at udfylde vores kontaktformular, så vil vi kontakte dig hurtigst muligt.

Læs forældreansvarslovens §42 her

§42. Social- og indenrigsministeren kan fastsætte regler:

1) om behandling af sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.,

2) om forældrenes fælles ansvar for transport af barnet i forbindelse med samvær, herunder forældrenes afholdelse af udgifter herved,

3) om erstatningssamvær,

4) om overvåget samvær,

5) om anmeldelse af aftaler om forældremyndighed,

6) om børnesagkyndig rådgivning, børnesagkyndige undersøgelser, sagkyndige erklæringer om forældre og konfliktmægling og

7) om klagers behandling


Selve reglen om erstatningsansvar fremgår af §11 Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

§ 11. Hvis et aftalt eller fastsat samvær ikke gennemføres, er der samvær i den efterfølgende uge i det omfang og på det tidspunkt og de vilkår, som er aftalt eller fastsat (automatisk erstatningssamvær), jf. dog stk. 2 og 3. Automatisk erstatningssamvær efter 1. pkt. forudsætter:

1) at den manglende gennemførelse af det fastsatte eller aftalte samvær ikke skyldes samværsforælderens forhold, og
2) at samværsforælderen straks efter, at samværet ikke er blevet gennemført, giver bopælsforælderen meddelelse om, at han eller hun ønsker automatisk erstatningssamvær.


Stk. 2. Stk. 1 omfatter ikke ferie- og helligdagssamvær, overvåget samvær samt samvær, der efter aftalen eller afgørelsen skal foregå på bestemte tidspunkter, der ikke følger en nærmere fastlagt plan.


Stk. 3. Der er ikke automatisk erstatningssamvær efter stk. 1 i følgende situationer:

1) Samværet falder helt eller delvist sammen med et fastsat eller aftalt samvær.

2) Samværet falder helt eller delvist sammen med en ferie- eller helligdagsperiode, hvor barnet som følge af samværsafgørelsen eller -aftalen skal være hos bopælsforælderen.


Stk. 4. Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse, når et automatisk erstatningssamvær efter stk. 1 ikke gennemføres.

Læs forældreansvarslovens §21a her

§21a. Fastsat eller aftalt samvær bortfalder kun, når forældrene har aftalt det, eller når Familieretshuset eller familieretten har truffet afgørelse om bortfald af samvær efter § 21 eller efter § 456 q, stk. 4, i retsplejeloven.

Midlertidig løsning på samværschikane

Hvis en forælder udsættes for samværschikane, og dermed ikke ser sit barn, kan det være nødvendigt at oprette en sag ved Familieretshuset. I den tid, hvor sagen verserer, kan det imidlertid være skadeligt for relationen mellem barn og forælder, hvis samværet helt er afbrudt. Af samme årsag har Familieretshuset adgang til at fastsætte en midlertidige afgørelse om kontaktbevarende samvær. Kontaktbevarende samvær består hovedsageligt i, at den forælder der er udsat for samværschikane, får fastsat samvær med barnet.

Det kontaktbevarende samvær skal sikre, at den forælder som udsættes for samværschikane, ikke mister kontakten til barnet. Særligt hvis barnet er lille, er det vigtigt at samværet bevares. Du kan læse meget mere om kontaktbevarende samvær her.

Samværschikane - Advokat

Hvis du oplever, eller har oplevet, at den anden forælder udøver samværschikane, bør du reagere hurtigst muligt. Det anbefales, at du opsøger en familieretsadvokat, som kan hjælpe dig i den svære sag.

Hos Sagførerne har vi flere advokater med speciale i familieret, og vi ved derfor hvilke forhold man skal være opmærksom på, i en sag om samværschikane. Du kan derfor med fordel kontakte os for en uforpligtende samtale, hvor vi kan drøfte din sag og det videre forløb.

Skulle det blive nødvendigt at rejse en sag i Familieretshuset, er vi ligeledes behjælpelige med at vejlede dig i denne proces. Ring til os eller udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon