Kontakt Kontakt os

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer - Det er helt uforpligtende. Du er også velkommen til at ringe til os.


3842 4452

Hør, om vi kan hjælpe: 3842 4452

Det er helt uforpligtende

Boopgørelse

Er du tvivl om, hvad en boopgørelse er, samt hvordan man udfylder en? I det følgende bliver typiske spørgsmål, som kan opstå omkring en boopgørelse, gennemgået. Har du flere spørgsmål eller brug for vejledning i en konkret sag, kan Sagførerne hjælpe med at klarlægge din retsstilling og opnå dine arveretlige ønsker.

Typiske spørgsmål

  • Hvad er en boopgørelse?
  • Hvordan udfylder man en boopgørelse?
  • Hvor lang tid må en boopgørelse tage?

Boopgørelse


Hvad er en boopgørelse?

En boopgørelse betegnes også en dødsboopgørelse og er en opgørelse over den afdødes samlede dødsbo. Boopgørelsen indeholder afdødes aktiver, passiver, udgifter og indtægter. Udgifter kan eksempelvis være en advokat i forbindelse med boopgørelsen. Der er altså tale om en opgørelse af dødsboets værdi efter, at eventuel gæld er betalt, samt at bestemte værdier er overleveret til arvingerne eller solgt til anden side. En boopgørelse skal ligeledes indeholde en oversigt over, hvem der arver hvad.

Hvem der skal udfærdige boopgørelsen afhænger af, hvilken skifteform arvingerne vælger. Ved et privat skifte, samt et forenklet privat skifte, er boopgørelsen arvingernes ansvar. Vælger man derimod en bobestyrer, er det dennes opgave at udfylde boopgørelsen, samt sende den til skifteretten, dog mod betaling.

Udarbejdelse af en boopgørelse kan give anledning til store problemer, hvorfor vi anbefaler, at du har en advokat til at hjælpe dig igennem processen. Hos Sagførerne står vi klar til at hjælpe dig.

Hvordan udfylder man en boopgørelse?

Når du skal udfylde en boopgørelse er det vigtigt, at du danner dig et præcist billede af afdødes samlede dødsbo. Dette indebærer aktiver, der er afdødes positive formue, passiver, som er afdødes negative formue, udgifter, samt indtægter.

Følgende punkter skal udfyldes i en boopgørelse:

  • Aktiver (handelsværdien)
  • Passiver (gæld)
  • Bobeholdningen (nettoformuen)
  • Specifikation til salg af fast ejendom
  • Specifikation af salg af aktiver
  • Renteindtægter og udbytter
  • Kursreguleringer og værdipapirer
  • Værdireguleringer øvrige aktiver
  • Fordeling af bobeholdningen

  Du finder formularen, hvorefter du kan udfylde afdødes boopgørelse på Domstolens hjemmeside eller ved at trykke på dette link.

Hvor lang tid må en boopgørelse tage?

Der gælder en frist for indsendelse af boopgørelsen til SKAT på 15 måneder. Det må derfor maksimalt tage 15 måneder at udarbejde en boopgørelse. Det er vigtigt at overholde fristen for indsendelse af boopgørelsen, idet en fristoverskridelse kan få konsekvenser. Dette er navnligt relevant, hvis du har valgt at foretage et privat skifte. Læs nærmere om boopgørelse ved privat skifte nedenfor.

Tøv ikke med at kontakte Sagførerne, hvis du har spørgsmål relateret til, hvor lang tid en boopgørelse må tage. Vores arveretsadvokater står herefter klar til at hjælpe dig.

Boopgørelse privat skifte

Et privat skifte betyder, at arvingerne står for behandlingen af dødsboet uden hjælp fra en bobestyrer eller en dødsboadvokat. Det er derfor arvingernes ansvar, at overholde de pågældende tidsfrister, herunder fristen på 15 måneder for indsendelse af boopgørelsen til skat. Misligholdes denne frist, kan skifteretten vælge at gøre følgende:

  • Bestemme, at boet skal overgå til bobestyrerbehandling. Dette er modsat et privat skifte forbundet med visse omkostninger.
  • Fastsætte bobeholdningen skønsmæssigt

  Boet skal desuden betale strafrenter af boafgiften, hvis boopgørelsen sendes for sent til skifteretten.


  Ønsker du at vide mere om privat skifte? Læs mere på følgende side.

Boopgørelse skifteretten

Skifteretten er en afdeling i den lokale byret, der har til formål blandt andet at behandle sager om dødsboer, herunder boopgørelser. Når boopgørelsen er udfærdiget, skal den indsendes til skifteretten, hvorefter det vil blive synligt, om værdien overstiger grænsen for boafgift og dødsboskat. Boopgørelsen skal sendes til skifteretten i to eksemplarer. Derefter vil skifteretten videresende det ene eksemplar til SKAT.

Ønsker du at vide mere om skifteretten? Du kan læse nærmere om skifteretten på følgende side.

Behandlingstid SKATs godkendelse af boopgørelse

Behandlingstiden for Skattestyrelsens godkendelse af boopgørelsen er på maksimalt tre måneder. SKAT skal inden for disse måneder godkende værdiansættelserne, som fremgår af boopgørelsen. Når SKAT har gjort dette, skal skifteretten ligeledes kontrollere boppgørelsen, forinden den endeligt kan godkendes. Behandlingstiden for skifteretten varierer fra ret til ret efter mængden af arbejdsopgaver. Modsat SKAT gælder der ingen tidsfrist for skifteretten til at behandle den pågældende sag.

Når både SKAT og skifteretten har vurderet boopgørelsen, vil boet modtage en afgiftsberegning, hvor det fremgår, om arvingerne skal betale arveafgift, retsafgift eller dødsboskat. Såfremt arvingerne er utilfredse med afgiftsberegningen, har de fire uger til at klage.

Aktindsigt i boopgørelse

Aktindsigt defineres som en adgang til at se dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen hos en offentlig myndighed. Det er derfor muligt at søge om aktindsigt i en boopgørelse. Arvingerne har i forening ret til partsaktindsigt efter forvaltningslovens § 9. Såfremt en enkelt af arvingerne ønsker at anmode om aktindsigt, kan dette ske efter offentlighedslovens § 7.

Du anmoder om aktindsigt i en boopgørelse ved at henvende dig til skifteretten, der herefter skal træffe afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan godkendes eller ej. Anmodningen om aktindsigt skal være skriftlig, hvorfor eksempelvis en forespørgsel over telefon ikke er tilstrækkelig. Den skriftlige anmodning skal indeholde en henvisning til det konkrete sagsnummer, samt det dokument, altså boopgørelsen, du ønsker at få aktindsigt i. Retten har herefter som udgangspunkt syv hverdage til at behandle spørgsmålet om aktindsigt.

Boopgørelse uskiftet bo

Uskiftet bo betyder, at længstlevende ægtefælle overtager ægtefællernes delingsformue uden at skifte med førstafdødes livsarvinger. Den længstlevende ægtefælle får derved lov til at leve videre uden, at ægtefællernes delingsformue gøres op og uden, at boet skiftes. Da der ved uskiftet bo ikke sker et egentligt skifte af boet, er en boopgørelse først relevant, når længstlevende ægtefælle dør eller vælger at skifte i levende live. Du kan læse mere om uskiftet bo på følgende side.

Eksempel på boopgørelse

Ønsker du at se et eksempel på en boopgørelse, så har Domstolen.dk lavet et eksempel med forklaringer. Tryk her for at se et eksempel på en boopgørelse.

Dødsbo åbningsstatus

Det er vigtigt at skelne mellem begreberne åbningsstatus og boopgørelse, da disse ikke dækker også det samme. Imens en boopgørelse er den endelige opgørelse over dødsboets økonomi, er åbningsstatus udelukkende en foreløbig opgørelse. En åbningsstatus er altså et overblik over det forventelige dødsbo, herunder den samlede værdi og gæld på dødsdagen. En åbningsstatus giver ligeledes arvingerne et overblik over, hvor meget af dødsboet som de kan forvente af arve. Ligesom med en boopgørelse kan åbningsstatussen udfærdiges af boebestyren, advokaten eller arvingerne selv alt efter, hvilken skifteform arvingerne vælger.

Tøv ikke med at kontakte Sagførerne, såfremt du har spørgsmål relateret til åbningsstatus eller boopgørelse.

Hjælp til boopgørelse

Vi står klar til at hjælpe dig med din boopgørelse, hvis du har brug for hjælp eller vejledning. Hos Sagførerne er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende samtale. Herefter vurderer vi, hvordan du bedst muligt kan blive hjulpet i forbindelse med boopgørelse, samt dødsbobehandling.

Vores familieadvokater kan kontaktes på mail eller telefon. Du kan desuden udfylde vores kontaktformular nedenfor, hvorefter vi kontakter dig inden for 24 timer.

Mød hele teamet med speciale i familieret

Udfyld formularen og vi kontakter dig inden for 24 timer for en uforpligtende samtale.

Når du kontakter Sagførerne i hverdagene, får du kontakt til én af vores juridiske medarbejdere inden for 24 timer - og normalt endnu hurtigere. Vi er klar til at hjælpe dig, og du får ikke en regning fra os, uden at det er aftalt med dig først. Når du har udfyldt kontaktformularen og indsendt din forespørgsel, får du en kvittering på e-mail.

Du er også velkommen til ringe til os på telefon: 8743 5522

Fandt du ikke lige det du søgte? Så se vores andre ydelser her...

Justitia

Sagførerne er 100% uvildige og varetager alene dine interesser

Sagførerne er medlemmer af advokatsamfundet og underlagt de advokatetiske regler. Endvidere har vi tavshedspligt efter loven. Du kan trygt regne med, at vi alene varetager dine interesser, og at vi er 100 % uvildige i vores rådgivning.


Advokatsamfundet
© 2024 | Sagførerne Advokatinteressentskab | CVR-NR 26329361
Facebook ikon